Call for Abstracts เรื่องนวัตกรรมสังคม สำหรับการประชุม Southeast Asian Social Innovation Network

02 พฤษภาคม 2561
หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ,
 ขอเชิญนักวิจัยส่งบทคัดย่อ (ความยาว 100-200 คำ) เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Southeast Asian Social Innovation Network (SEASIN) ครั้งที่ 1 ปี 2018 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยจะบทคัดย่อจะเป็นลักษณะผลงานวิจัย กรณีศึกษา และ/หรือ พรีเซนเทชั่น ซึ่งเขียนจากประสบการณ์การทำงานหรือการตัดสินใจ
คุณสมบัติ
 • บทคัดย่อเขียนในภาษาอังกฤษมีความยาวไม่เกิน 200 คำ และอยู่ภายใต้หัวข้อต่างๆ ดังนี้
  • นวัตกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น Smart Cities และพื้นที่สีเขียว 
  • นวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยี
  • นวัตกรรมสังคมและผู้คน เช่น การอยู่ร่วมกันของสังคม สุขภาพ การศึกษา การจ้างงาน
  • วิธีวัด การขยายผล การส่งต่อ และการสร้างความยั่งยืนของผลกระทบทางสังคมจากนวัตกรรมสังคม
  • วิธีสนับสนุนนวัตกรรมสังคมจากมหาวิทยาลัย
  • การศึกษาเพื่อนวัตกรรมสังคม เช่น หลักสูตร และวิถีปฎิบัติ
  • ทฤษฎีและแนวทางปฎิบัตินวัตกรรมสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โอกาสที่จะได้รับ

 • เจ้าของบทคัดย่อที่รับคัดเลือกจะได้รับเชิญให้เขียนบทความฉบับสมบูรณ์ (ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ)
 • เจ้าของบทคัดย่อที่รับคัดเลือกจะได้รับเชิญให้เสนองานวิจัยในช่วงสำคัญของการประชุม และจัดแสดงในงาน วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 • บทคัดย่อที่รับคัดเลือกจะถูกตีพิมพ์เป็นบทความในหนังสือ​ของ SEASIN
 • เจ้าของบทคัดย่อที่รับคัดเลือกจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเครือข่าย Southeast Asian Social Innovation Network (SEASIN)

หมดเขตส่งบทคัดย่อ

 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.seasin-eu.org/
ส่งบทคัดย่อได้ที่ contact@seasin-eu.org