Bridging The Gap Workshop, 27-28 June 2018

28 พฤษภาคม 2561
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, โรคติดต่อทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, ออฟฟิศซินโดรม, การออกกำลังกาย, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, อาหารปลอดภัย, โภชนาการและการบริโภคอาหาร, โรคอ้วน, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ความรุนแรงในโรงเรียน, การกลั่นแกล้ง, เพศศึกษา, การสอบ, การลาออกกลางคัน, ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้, ความคิดสร้างสรรค์, โรงเรียนทางเลือก, การศึกษาออนไลน์, หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความยุติธรรม, การสื่อสารเชิงบวก, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์, พลังงาน, การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ, มลภาวะ, ขยะ, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, เสรีภาพการแสดงออก, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, สิทธิเพศทางเลือก, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สวัสดิภาพแรงงาน, การเหยียดเชื้อชาติ, สงคราม และการก่อการร้าย, สิทธิความเป็นส่วนตัว, การลี้ภัย, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ความเชื่อและศาสนา, สื่อมวลชน, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, การเลือกตั้ง, การเมือง, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, คุณภาพชีวิต, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, ความเหลื่อมล้ำ, ตลาดผูกขาด, จริยธรรมทางธุรกิจ, การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย, ความยากจน, คอร์รัปชั่น, การวางแผนการเงิน
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ,

Bridging The Gap Workshop 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับภาคธุรกิจที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสังคม ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ CSR  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ไปจนถึงการจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมใหม่ หรือต่อยอดจากธุรกิจหลัก  ซึ่งภาคธุรกิจหลายแห่งต่างมีความพร้อมในด้านทรัพยากร ทั้งกำลังคนและเงินทุน  หากแต่ปัญหาสังคมนั้น มีความซับซ้อนและอาจต้องใช้กระบวนการและเครื่องมือในการทำความเข้าใจปัญหา รวมถึงแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างนวัตกรรม และสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรอื่นๆ ที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้ว

Workshop นี้ระยะเวลา 2 วัน เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป , ทำงานอยู่ในภาคธุรกิจ ขนาดเล็ก/กลาง เอเจนซี่โฆษณา และออแกไนเซอร์ ที่กำลังมองหา.....

  • วิธีการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับแนวคิด และคุณค่าของธุรกิจ 
  • ไอเดียใหม่ๆ ในการสร้างแคมเปญ CSR ที่สร้างผลกระทบทางสังคมอย่างแท้จริง 
  • ปรับเปลี่ยนหน่วยงานเดิม  หรือ จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคม
  • ใช้จุดแข็งธุรกิจของตนเองช่วยแก้ไขปัญหาสังคม

วัน - เวลา : 27-28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่ : School of Changemakers  ชั้น 2 A2-202 เลขที่ 3803 ซอยรพ.1 ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย กทม.
แผนที่ :  http://bit.ly/Schoolmap

ค่าใช้จ่าย :  4,900 บาท ต่อท่าน ยังไม่รวม VAT 7% ( หากองค์กรส่งผู้เข้าอบรมมากกว่า 1 ท่าน ท่านต่อไป 3,000 บาท/ท่าน) รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน

วันที่ 1 : Changemaking Concept , Review & Goal Setting
เข้าใจแนวคิดการสร้างการเปลี่ยนแปลง ทบทวนการทำงาน และตั้งเป้าหมาย

1. Changemaking concept : รู้จักแนวคิดการสร้างการเปลี่ยนแปลง และรูปแบบการแก้ปัญหาแบบต่างๆ
(Good business/Social enterprise/CSR/CSV)
2. How to start your social project/enterprise

  • Change starts with you : ทบกวนการทำงานขององค์กรที่ผ่านมา เป้าหมาย พันธกิจ ทีมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 
  • Decoding your organization ถอดรหัสองค์กรและคนทำงาน ค้นหาความเชี่ยวชาญ (expertise) และ ทุนทางสังคม (asset)
  • Trend & Opportunity วิเคราะห์เทรนด์และโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


วันที่ 2 : Understanding Problem & Idea Development  
ทำความเข้าใจปัญหาสังคมและมองโอกาสในการแก้ไข

1. Let’s define your problem : ค้นหาปัญหาสังคมที่องค์กรสนใจ สอดคล้องกับการทำงาน เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์กร ทำความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
2. Understand problem insights : ทำความเข้าใจในปัญหาในเชิงลึก และมองหาโอกาสในการแก้ไข
3. Options & Models : ทำความเข้าใจทางเลือก และโมเดลในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง เพื่อสร้างทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change)  
4. Next Steps : วางแผนเบื้องต้นในการทำงานขั้นต่อไป 

วิธีการสมัคร :
1. กรุณากรอกใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/bridgingthegap2018-1
2. โอนชำระเงินค่าเข้าอบรม ได้ที่เลขบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย 031-3-21119-3 / ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด สาขาเซ็นทรัลเวิร์ล
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ gade@schoolofchangemakers.com

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณเกด 063 9636561
gade@schoolofchangemakers.com