ธรรมศาสตร์เปิด SEAS Summer School วิชาสตรีและเพศทางเลือกศึกษา

11 มิถุนายน 2561
สิทธิสตรี, ความเท่าเทียมทางเพศ, เสรีภาพการแสดงออก, สิทธิเพศทางเลือก
วัยรุ่น, ผู้หญิง, ครอบครัว, เพศทางเลือก, ผู้ชาย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาสตรีศึกษาและเพศทางเลือกศึกษาโดยเชื่อมโยงไปกับความเคลื่อนไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ขยายตัว และเปิดสอนหลักสูตรภาคฤดูร้อนในหัวข้อ Feminism, Queer and Southeast Asian Studies เพื่อถ่ายทอดเผยและแพร่ความรู้ ทั้งความรู้ทั้งด้าน Southeast Asian Studies และสตรีศึกษาสู่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัยแก่ผู้ที่สนใจ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างสังคมก้าวหน้า และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่าง นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
วิชาที่เปิดสอน
  • ความรู้เบื้องต้นทางสตรีศึกษาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ศึกษาแนวคิดวามสตรีนิยม วิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยจากพื้นฐานประสบการณ์และวัฒนธรรมของผู้หญิงทั้งในพื้นที่ส่วนตัวและสาธารณะ เชื่อมโยงกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • การวิจัยในแนวสตรีนิยมเบื้องต้น ศึกษาความแตกต่างระหว่างระเบียบวิธีการวิจัยในแนวสตรีนิยมและการทำวิจัยประเภทต่างๆ ฝึกทำงานวิจัยในหัวข้อที่ผู้ศึกษาสนใจและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเอง ในแนว 'พลิกประสบการณ์ให้เป็นความรู้' เพื่อบันทึก แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดสู่สังคม
  • เพศทางเลือกศึกษาเบื้องต้น (Queer Studies) ศึกษาแนวคิดและข้อถกเถียงของกลุ่มคที่เรียกตัวเองว่า LGBT และ/หรือ Queer เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎีเพศทางเลือกศึกษาทั้งในฐาน 'ศาสตร์' และในฐานที่เป็นแรงขับเคลื่อนทางการเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 29 มิถุนายน - 22 กรกฎาคมนี้
สถานที่อบรม: สำนักงานโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือจบปริญญาตรีแล้ว สาขาใดก็ได้ ไม่จำกัดเพศ (รับจำนวนจำกัด)
หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 22 มิถุนายนี้
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์เอกสารด้านล่าง และส่งใบสมัครไปที่นี่