news

Business Consulting Program by School of Changemakers

12 มิถุนายน 2018


02-edit

School of Changemakers มุ่งสนับสนุนนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านการสนับสนุนนักเรียน นศ. บุคคลทั่วไป ภาคประชาชน และภาคธุรกิจในการริเร่ิมโครงการหรือกิจการสังคมเพื่อสังคม โดยในช่วงปี 2561-2563 นั้นเน้นการบ่มเพาะและสร้างความรู้ กระบวนการบ่มเพาะกิจการหรือโครงการเพื่อสังคมในกลุ่มบุคคลทั่วไปอายุ 25-35 ปีที่จริงจังกับพัฒนาไอเดียการแก้ปัญหาสังคมจนถึง การตั้งเป็นองค์กรเพื่อการดําเนินการในระยะยาว (Social Startups) ผ่านโครงการ Penguin Incubation ซึ่งการบ่มเพาะโครงการ หรือกิจการเพื่อสังคม เป็นโครงการที่ต้องดําเนินงานเป็นระยะเวลานาน (8 เดือน) และผลลัพธ์ของแต่ละโครงการเป็นไปเพื่อประโยชน์ ของสังคม ซึ่งแม้จะมีมุ่งมั่นริเร่ิมเป็นกิจการเพื่อสังคมที่มีโมเดลการสร้างรายได้ ในระยะต้น 1-3 ปีที่ต้องทําความเข้าใจปัญหาและ พัฒนาปรับแก้ไอเดียให้ตอบโจทย์ยังเป็นช่วงที่สังคมต้องช่วยกันลงทุน เพื่อให้เกิดโมเดลและนวัตกรรมสังคม ตอบรับการเปลี่ยนแปลง ของปัญหาสังคมที่นับวันจะซับซ้อน รุนแรงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

Business Consulting Program จึงเกิดขึ้นเพื่อระดมการสนับสนุนจากภาคธุรกิจในการร่วมลงทุนและสนับสนุน Social Startup ในระยะตั้งต้น และนําเอาความรู้และเครื่องมือในการบ่มเพาะโครงการและกิจการเพื่อสังคมแบ่งปันกับภาคธุรกิจที่ต้องการพัฒนาไอเดียในการแก้ปัญหาสังคมในแบบของตนเอง ผ่านการกิจกรรมการให้คําปรึกษาในการพัฒนาไอเดียระยะเวลา 3 เดือน รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจและ startup ได้ทําความรู้จัก แลกเปลี่ยน และสร้างความร่วมมือในกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะโครงการ Penguin Incubation

โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร

หากสนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]
หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ที่ http://bit.ly/businessconsultprogram

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below