Research-based Approach to Innovation Workshop

27 มิถุนายน 2561
หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ,

ในการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรม นอกจากการใช้ความคิดนอกกรอบเพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ แล้ว นวัตกรรมเหล่านั้นจำเป็นจะต้อง “ตอบโจทย์” กลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ ตรงต่อความต้องการและมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่ตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของการค้นหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้นต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize) ก่อน โดยแนวทางหนึ่งในการพยายามทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือและกระบวนการวิจัย ซึ่งมีแบบแผนที่ชัดเจนและมีความหลากหลายเพียงพอที่สามารถปรับใช้ในหลายบริบท

ชุดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างนวัตกรรมโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน เป็นการอบรมที่ถูกออกแบบเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยให้ผู้เข้าอบรมเริ่มจากความเข้าใจในกระบวนการสร้างนวัตกรรมผ่านแนวคิดและเครื่องมือจากการทำวิจัยเป็นหลัก โดยรูปแบบการอบรมประกอบไปด้วยการผสมผสานระหว่างการบรรยายภาคทฤษฎี (Lecture) กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลองใช้เครื่องมือในบริบทเสมือนจริง (Activity) และการนำเสนอผลงานที่นำมาปรับใช้ (Presentation)

ในส่วนของเนื้อหาการอบรมนั้น แบ่งออกเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 คอร์สมุ่งประเด็นเฉพาะ แต่ละคอร์สประกอบด้วย การอบรมคอร์สพื้นฐานการวิจัย 1 วัน (Foundation of Research) และ คอร์สมุ่งประเด็นเฉพาะ (Specific Course)  ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเข้าอบรมประเด็นหนึ่งประเด็นใดได้ โดยไม่กระทบต่อกระบวนการการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม ประเด็นเฉพาะ 2 ประเด็น ได้แก่ Innovation Development and Research, Marketing Research for Innovation  โดยในแต่ละประเด็นเฉพาะจะมีการอบรมทั้งสิ้น ครั้งละ 2 วัน ในการอบรมแต่ละบทเรียนจะประกอบไปด้วยความรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางสังคมโดยมาจากความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งผ่านการทำวิจัย

 • Module 1 การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย (Innovation Development and Research)
  • วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
  • เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมที่อยากสร้างนวัตกรรม แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
 • Module 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งประเด็นเรื่องการวิจัยการตลาดเพื่อนวัตกรรม (Marketing Research for Innovation)
  • วันที่ 4 สิงหาคม และ 18-19 สิงหาคม 2561
  • เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการนำเอาข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการเข้าใจสถานการณ์ของตลาด รวมถึงการกําหนดกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายด้วย อาทิกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลยุทธ์ ในการกําหนดราคา กลยุทธ์ในการกระจายสินค้า และ กลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาด
ผู้สอน อาจารย์ดร. ศิญาณี หิรัญสาลี (อาจารย์แต่ง) อาจารย์ ชัญญา ปัญญากำพล (อาจารย์ปิ๊ง) และทีมงานของ The TSIS​

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 • นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการในการทำวิจัยประเภทต่าง ๆ
 • อาจารย์ ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการการเรียนการสอนในการทำวิจัยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
 • ผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ขั้นตอนการทำวิจัยเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาธุรกิจหรือนวัตกรรม​​
สถานที่อบรม ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายและรับจำนวนจำกัด
สมัครได้ที่ http://events.soc.ku.ac.th