ทุน Recovery of Species on the Brink of Extinction เพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

15 กรกฎาคม 2561
อากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์, พลังงาน, การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ, มลภาวะ, ขยะ
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ,

National Geographic ร่วมกับ IUCN SSC เปิดรับ proposal ในโครงการ Recovery of Species on the Brink of Extinction เพื่อชะลอการเสื่อมถอยของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยโครงการที่สมัครจะต้องตอบแผนอนุรักษ์สปีชีส์ของ IUCN SSC เช่น แผนการทำงาน กลยุทธ์การอนุรักษ์ การวัดความความสามารถมีชีวิตอยู่และเจริญเติบโตได้ (Viability) ของประชากรและที่อยู่อาศัย

คุณสมบัติโครงการ

 • ไม่จำกัดพื้นที่
 • ระบุสถานภาพองค์ความรู้ของประเด็นที่จะแก้ไข รวมทั้งแผนในการวัดผลลัพธ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้
 • ระบุผู้ตรวจสอบหลัก ทีมงานที่เป็นคนในพื้นที่ และใบอนุญาตทางกฎหมายในการทำโครงการ
 • แสดงวิธีการทำโครงการที่เฉพาะเจาะจง และทำได้จริง
 • แสดงการมีส่วนร่วมของนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ และสนับสนุนนักอนุรักษ์ที่เป็นผู้นำในพื้นที่ที่สปีชีส์กลุ่มเป้ามายอยู่
 • แสดงความสามารถในการเปลี่ยนตัวชี้วัดที่สำคัญ
  • การลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ประชากรลดลง เช่น การล่าสัตว์ การประมง หรือการจัดไม้ที่ไม่ยั่งยืน และ/หรือ
  • การเพิ่มจำนวนประชากร เช่น ความสามารถในการป้องกัน หรือการเชื่อมต่อระหว่างประชากรต่างๆ ของสปีชีส์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
โอกาสที่ได้รับ
 • ทุนสนับสนุน จำนวนสูงสุด 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,600,000 บาท (โครงการส่วนใหญ่ขอทุนขนาดต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 998,000 บาท)
 • ทุนมีอายุ 1-2 ปี
 • ร้อยละ 20 ของทุนที่ได้รับสามารถใช้เพื่อเป็นค่าตอบแทนของผู้ขอทุน/ทีมงาน
หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 ตุลาคม 2561
สมัครได้ที่ Recovery of Species on the Brink of Extinction