ทุน GSMA Mobile สำหรับการช่วยเหลือผู้อพยพด้วยนวัตกรรมจากเทคโนโลยีมือถือ

18 กรกฎาคม 2561
สุขภาพทางเพศ, อาหารปลอดภัย, โภชนาการและการบริโภคอาหาร, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สิทธิมนุษยชน, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การเมือง, ที่อยู่อาศัย, ความเหลื่อมล้ำ, การวางแผนการเงิน
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ,

 

ค่ายสัญญาณโทรศัพท์ GSMA ร่วมกับ UK Department for International Development (DFID) และองค์กรในเครือข่ายต้องให้ทุน GSMA Mobile for Humanitarian Innovation Fund เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมด้วยนวัตกรรมจากเทคโนโลยีมือถือ 
โดยทุนในปีนี้ต้องการจะทดสอบวิธีการใหม่ๆ และกระตุ้นไอเดียเพื่อการพัฒนาและเป็นโอกาสในการช่วยปกป้อง ป้องกันผู้คนและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการย้ายถิ่นฉุกเฉิน หรือการบังคับย้ายถิ่น ในพื้นที่ของประเทศในทวีปแอฟริกาที่ตั้งอยู่ใต้ทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan Africa) เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ หรือลาตินอเมริกา
ขอบข่ายที่กำหนด
 1. Mobile Enabled Utilities   ซอฟต์แวร์/โปรแกรมในโทรศัพท์มือถือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดปัญหาสังคม
 2. Gender & Inclusivity   เพศสภาพและการมีส่วนร่วม
 3. Mobile Financial Services   การเงินบนมือถือ
 4. Digital Identity   อัตลักษณ์ทางดิจิตอล
 5. Food Security, Adaptation and Resilience to Climate Change   ความมั่นคงทางอาหาร  การปรับตัวและความสามารถในการฟื้นตัวกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
 

คุณสมบัติของโครงการ
 • มีหลักฐานอย่างเป็นทางการ ของการมีส่วนร่วมของพาร์ทเนอร์อื่น (1 องค์กรขึ้นไป) ในการทำโครงการ  เช่น สัญญา หรือ MoU 
 • อธิบายว่าโครงการที่เสนอเกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่กำหนดอย่างไร (อย่างน้อย 1 ใน 5 ของขอบข่ายทั้งหมด)
 • มีความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งด้านการตลาด ทางเทคนิค ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และทางสิ่งแวดล้อม 
 • มีผลผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการทำงาน ที่ได้สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้
  • ทุนนี้ไม่สามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือโครงการในระยะพัฒนา
 • มีหลักฐานว่าได้รับการอนุญาตให้ทำงานในพื้นที่ เช่น ที่พักพิงผู้อพยพ
 • มีระบบและแผนการเงินที่แข็งแรง รวมถึงกำลังคนในการทำโครงการจนสำเร็จลุล่วง โดยอาจมีการขอเอกสารเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น

การสนับสนุน

 • เงินทุนสนับสนุนจำนวน 300,000 ปอนด์ หรือประมาณ 13,000,000 บาท ต่อ 1 โปรเจกต์
 • การสนับสนุนด้านการติดตาม สร้างเครือข่าย และการประชาสัมพันธ์โครงการ
หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม 2018
สมัครได้ที่ GSMA Mobile for Humanitarian Innovation Fund