โครงการแลกเปลี่ยน Global Change Leaders เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำผู้หญิง

03 ตุลาคม 2561
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, สิทธิสตรี, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, คุณภาพชีวิต, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, ความเหลื่อมล้ำ, ตลาดผูกขาด, จริยธรรมทางธุรกิจ, การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย, ความยากจน, คอร์รัปชั่น, การวางแผนการเงิน
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้หญิง, ชุมชน, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, ภาคสังคม, ภาครัฐ
Coady International Institute เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้นานาชาติด้านการพัฒนาชุมชนและการเป็นผู้นำ ที่มีความมุ่งมั่นในการค้นหา พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิผล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพต่างๆ เพื่อเป็นตัวเลือกให้ผู้ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตน
Global Change Leaders Program คือโครงการระยะเวลา 7 สัปดาห์ สำหรับผู้นำผู้หญิงจากประเทศกำลังพัฒนา ที่ต้องการจะพัฒนาศักษยภาพความเป็นผู้นำ เพื่อส่งเสิรมนวัตกรรม และเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และชุมชน 

สิ่งที่จะได้รับ

 • โอกาสเรียนรู้จากลงมือทำในสถานการณ์จริง ที่ประเทศแคนาดา ช่วงวันที่ 12 สิงหาคม - 27 กันยายน 2562
 • โอกาสร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ คำแนะนำและประสบการณ์หลากหลาย กับผู้นำหญิงจากทั่วทุกมุมโลก
 • โอกาสสร้างเครือข่าย กับผู้นำหญิงจากทั่วทุกมุมโลก
 • โครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ค่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร (ผู้สมัครจะต้องดูแลค่าวีซ่าด้วยตนเอง)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้นำผู้หญิง จากประเทศกำลังพัฒนา ที่กำลังทำงานเกี่ยวกับการพัฒนา
 • มีประสบการณ์อย่างต่ำ 5 ปี ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสังคม หรือเศษฐกิจ  เช่น การพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจทั่วถึง (iclusive economic development) ความมั่นคงทางอาหาร สิ่งแวดล้อม บริการสุขภาพ การเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วมของผู้หญิง สิทธิสตรีและเด็กผู้หญิง
 • มีแผนการทำงานพัฒนาที่ชุมชนของตัว หลังจบโครงการ เพื่อประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียน
 • งานที่ทำในชุมชนและองค์กร แสดงออกถึงความมุ่งมั่น และ passion ของตัวเอง
 • เป็นนักปฎิบัติในภาคประชาสังคม/องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร  หรือมีบทบาทในสถาบันรัฐ/เอกชน  หรือเป็นองค์กรการกุศล/บริจาค  หรือเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคม หรือทำงานในธุรกิจ/กิจการเพื่อสังคม
 • มีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและการเขียน
หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2561
ดูรายเอียดเพิ่มได้ที่ Global Change Leaders

 
โครงการพัฒนาศักยภาพอื่นๆ ของ Coady International Institute