Hanyang Social Venture Challange เปิดรับสมัครแล้ว

11 ตุลาคม 2561
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, โรคติดต่อทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, ออฟฟิศซินโดรม, การออกกำลังกาย, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, อาหารปลอดภัย, โภชนาการและการบริโภคอาหาร, โรคอ้วน, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ความรุนแรงในโรงเรียน, การกลั่นแกล้ง, เพศศึกษา, การสอบ, การลาออกกลางคัน, ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้, ความคิดสร้างสรรค์, โรงเรียนทางเลือก, การศึกษาออนไลน์, หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความยุติธรรม, การสื่อสารเชิงบวก, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์, พลังงาน, การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ, มลภาวะ, ขยะ, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, เสรีภาพการแสดงออก, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, สิทธิเพศทางเลือก, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สวัสดิภาพแรงงาน, การเหยียดเชื้อชาติ, สงคราม และการก่อการร้าย, สิทธิความเป็นส่วนตัว, การลี้ภัย, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ความเชื่อและศาสนา, สื่อมวลชน, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, การเลือกตั้ง, การเมือง, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, คุณภาพชีวิต, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, ความเหลื่อมล้ำ, ตลาดผูกขาด, จริยธรรมทางธุรกิจ, การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย, ความยากจน, คอร์รัปชั่น, การวางแผนการเงิน
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ,

มหาวิทยาลัยฮันยาง กรุงโซล เกาหลีใต้ ชวนทีมผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่ ส่งใบสมัครมา Pitch ในกิจกรรม Hanyang Social Venture Challange เพื่อโอกาสเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ และชิงเงินรางวัลกว่า 3,000,000 วอน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสมาชิกในทีม เป็นนักศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา (ไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา อย่างน้อยหนึ่งคน
  • นักศึกษามีบทบาทสำคัญในการประกอบกิจการ เช่น เป็นผู้จัดตั้งกิจการ มีบทบาทในการช่วยพัฒนากิจการ
  • นักศึกษาเป็นตัวแทนในทีมพรีเซนต์ และสามารถตอบคำถามคณะกรรรมการได้
 • กิจการมีเป้าหมายทางสังคมที่ชัดเจน
 • กิจการมีแผนการเงินที่มั่นคง/สามารถสร้างรายได้
 • กิจการกำลังอยู่ในระดับเริ่มต้น โดยสามารถอยู่ในช่วงเปิดจองสินค้าได้
 • กิจการยังไม่ได้จดทะเบียน
 • กิจการมีรายได้ (จากนักลงทุน การขอทุนจากรัฐบาล/มูลนิธิ เงินกู้ หรือแหล่งรายได้อื่นๆ รวมกันไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,282,000 บาท
 •  ยินดีให้โครงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
สิ่งที่จะได้รับ
 • ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ค่าเครื่องบิน (ไป-กลับ) ค่าเดินทางด้วยรถและรถไฟระหว่างเมืองในประเทศเกาหลี ค่าที่พัก ค่าเดินทางในกรุงโซล และอาหาร
 • เงินรางวัล สูงสุด 3,000,000 วอน หรือประมาณ 86,000 บาท
 • โอกาสรับเงินสนับสนุนอื่นๆ จากพาร์ทเนอร์ของโครงการ (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ)
 • เข้ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 15 ชั่วโมง
 • เข้ารับการโค้ช (ตัว:ตัว) ด้านการพรีเซนต์ 
 • ใบประกาศนียบัตร
 • การเข้าถึงเครือข่ายภาคสังคมในเกาหลีและเอเชีย และโอกาสเข้าร่วมงานเครือข่ายในอนาคต
 • เข้ารับการบ่มเพาะจากพาร์ทเนอร์ของโครงการ ในประเทศของผู้สมัคร (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ)
 • มีผลงานแสดงบนเว็บไซต์ของ ASIA VENTURE PHILANTHROPY NETWORK (AVPN) 
 • รับการช่วยเหลือด้านบริการ/สินค้าจากพาร์ทเนอร์ของโครงการ
ปิดรับสมัครวันที่ 21 ตุลาคม 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Hanyang Social Venture Challenge