เรียน Designing for Environmental Sustainability and Social Impact กับ +Acumen

19 ตุลาคม 2561
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์, พลังงาน, การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ, มลภาวะ, ขยะ
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ,
คอร์สเรียน Designing for Environmental Sustainability and Social Impact เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ แบบ Project-based ที่ผู้เรียนจะได้เลือกประเด็นสิ่งแวดล้อมที่จะเรียนรู้ในสัปดาห์แรก และฝึกการออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาในแต่ละเวิร์กชอป
คอร์สนี้เหมาะกับใคร
  • ​ผู้ประกอบการสังคม ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ นักลงทุนภาคธุรกิจ ที่สนใจด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม และต้องการประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการทำงานแบบผู้ประกอบการ ในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่จะได้รับ

  • โอกาสใหม่ๆ ในการร่วมงานกับผู้ประกอบการสังคม และองค์กรอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และผลลัพธ์ทางสังคม
  • เรียนรู้แนวคิดและการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การคิดกระบวนระบบ (Systems Thinking)   การออกแบบเพื่อการหมุนเวียน (Circular Design)    การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทุนสิ่งแวดล้อม
  • เข้าใจการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่เอื้อให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
  • เข้าใจวิธีการปรับพฤติกรรมเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
  • ออกแบบแผนการประกอบการเพื่อลงทุนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกรณีศึกษา

ค่าใช้จ่าย           ฟรี
วันที่เริ่มสมัคร     สมัครได้แล้ววันนี้
วันที่เริ่มเรียน      วันที่ 09 ตุลาคม 2561
เวลาที่ใช้            3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
จำนวนบทเรียน   6 บทเรียน
ผู้สอน                MAVA Foundation  มูลนิธิอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์

สมัครเรียนได้ที่ Designing for Environmental Sustainability and Social Impact