STEPS Summer School 2019 เปิดรับสมัครแล้ว

22 ตุลาคม 2561
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์, พลังงาน, การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ, มลภาวะ, ขยะ
STEPS Centre ร่วมกับ Institute of Development Studies และ Science Policy Research Unit (SPRU) จัด STEPS Summer School 2019 หลักสูตร intensive 2 สัปดาห์ ด้านความยั่งยืน สำหรับนักวิจัย ระดับปริญญาเอก ขึ้นไป ที่สนใจและต้องการเรียนรู้การสร้างความยั่งยืน 
สิ่งที่จะได้รับ
 • เรียนรู้แนวคิด และวิถีการเปลี่ยนรูป ความไม่แน่นอน นิเวศวิทยาการเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ  และวิธีการสร้างความยั่งยืน  ผ่านเวิร์กชอป คลาสเรียน อีเว้นท์นอกห้องเรียน และกิจกรรมสร้างเครือข่ายกับสมาชิกจาก STEPS Centre ระหว่างวันที่ 13-24 พฤษภาคม 2562  ที่ University of Sussex campus  เมือง Brighton  สหราชอาณาจักร
 • โอกาสสร้างเครือข่ายกับนักอนุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อนร่วมอุดมการณ์จากทั่วโลก
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนักวิจัย ระดับปริญญาเอก และหลังเอก
 • ทำงานหรือบรรจุใน สาขา Development Studies,  Science and Technology Studies  และ Innovation and Policy Studies
 • สนใจการทำงานข้ามศาสตร์ และการเมืองด้านสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเอกสาร ดังนี้
  • หนังสือแนะนำตัว ระบุเหตุผลที่อยากเข้าร่วม STEPS Summer School (ความยาวไม่เกิน 500 คำ) 
  • คุณสมบัติของตนเอง 
  • ประสบการณ์ส่วนตัว
  • เอกสารตีพิมพ์
  • CV
  • หนังสือรับรอง (ความยาว 2 หน้ากระดาษ​ A4) จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้จ้างปัจจบัน
 • ค่าเข้าร่วมโครงการจำนวน 1000 ปอนด์ หรือประมาณ 42,000 บาท
  • สามารถขอทุนได้ (มีจำนวนจำกัด)
หมดเขตรับสมัครวันที่ 27 มกราคม 2562 
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ STEPS Summer School 2019