ทุน Tourism for Tomorrow Awards 2019

30 ตุลาคม 2561
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, โรคติดต่อทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, ออฟฟิศซินโดรม, การออกกำลังกาย, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, อาหารปลอดภัย, โภชนาการและการบริโภคอาหาร, โรคอ้วน, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ความรุนแรงในโรงเรียน, การกลั่นแกล้ง, เพศศึกษา, การสอบ, การลาออกกลางคัน, ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้, ความคิดสร้างสรรค์, โรงเรียนทางเลือก, การศึกษาออนไลน์, หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความยุติธรรม, การสื่อสารเชิงบวก, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์, พลังงาน, การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ, มลภาวะ, ขยะ, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, เสรีภาพการแสดงออก, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, สิทธิเพศทางเลือก, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สวัสดิภาพแรงงาน, การเหยียดเชื้อชาติ, สงคราม และการก่อการร้าย, สิทธิความเป็นส่วนตัว, การลี้ภัย, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ความเชื่อและศาสนา, สื่อมวลชน, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, การเลือกตั้ง, การเมือง, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, คุณภาพชีวิต, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, ความเหลื่อมล้ำ, ตลาดผูกขาด, จริยธรรมทางธุรกิจ, การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย, ความยากจน, คอร์รัปชั่น, การวางแผนการเงิน
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ,

ทุน Tourism for Tomorrow Awards 2019 ต้องการให้ทุนแก่องค์กรที่ทำงานด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติ และประเภทของทุน

 • Social Impact ทุนสำหรับองค์กรการท่องเที่ยวที่กำลังพัฒนาคนและชุมชนในพื้นที่ที่องค์กรตั้งอยู่
  • มีเป้าหมายและหลักฐานการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม มากกว่าผลตอบแทนทางการเงิน
  • ได้สร้างเสริมพลังชุมชน หรือส่งเสริมการกระจายผลประโยชน์
  • ได้ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในพื้นที่
  • ได้พัฒนาและปกป้องสิ่งแวดล้อม
  • ได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
 • Destination Stewardship ทุนสำหรับองค์กรการท่องเที่ยวที่ทำงานพัฒนาชุมชน และส่งเสริมลักษณะเฉพาะขององค์กร เพื่อผลประโยชน์ทางสังคมของชุมชนและนักท่องเที่ยว
  • มีเป้าหมายในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม และส่งเสริมองค์กรในพื้นที่ มากกว่าการจัดการบริหารพื้นที่
  • ได้ดูแลและพัฒนาลักษณะเฉพาะของสถานที่ท่องเที่ยว
  • ได้นำพาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพบกัน และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
 • Climate Action ทุนสำหรับองค์กรการท่องเที่ยวที่ทำงานเพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ
  • ได้ใช้นวัตกรรมในการ​เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้พักและพนังงานในองค์กร เปลี่ยนนโยบายหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ 
  • ได้สร้างผลลัพธ์ในการลดการผลิตก๊าซคาร์บอน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการลดการใช้พลังงานและน้ำ
  • ได้พัฒนาและปรับกลยุทธ์เพื่อลดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ
 • Changemakers ทุนสำหรับองค์กรที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคม ในการต่อสู้การค้าสัตว์ป่าผิดกฏหมาย ผ่านการท่องเที่ยวยั่งยืน
  • ได้มอบโอกาสพิเศษ​ในการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของคนที่ทำงานปกป้องสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้ง คนที่ต่อสู้เพื่อลดความต้องการในการค้าสัตว์ผิดกฎหมาย
  • ได้ทุ่มเท ทำงานในการปกป้องพืชพันธุ์
 • Investing in People ทุนสำหรับองค์กรการท่องเที่ยวที่ใช้ความเป็นผู้นำในการเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
  • ได้พัฒนาศักยภาพของบุคคล และกลุ่มคนขาดโอกาสในการจ้างงาน หรือกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • ได้ช่วยในการจัดหาผู้รับจ้าง และเมื่อได้รับเข้าทำงานแล้วก็ได้ให้การช่วยเหลือกับกลุ่มคนขาดอื่นๆ ในการทำงาน
  • ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้รับจ้างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยไม่แบ่งแยก
สิ่งที่ได้รับ
 • โอกาสในการปรึกษาแผนการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากทั่วโลก
 • โอกาสเข้าร่วมงานแข่งชิงรางวัลชนะเลิศ WTTC Global Summit ครั้งที่ 19 ในเมือง Seville ประเทศสเปน ในวันที่ 3-4 เมษษยน 2562
 • ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) และที่พัก เพื่อไปร่วมงาน WTTC Global Summit ที่เมือง Seville
 • โอกาสถูกนำเสนอในสื่อชั้นนำจากทั้่วโลก
 • โอกาสในการพบปะ และสร้างเครือข่ายกับผู้นำด้านการท่องเที่ยวจากทั่วโลก

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่
 Tourism for Tomorrow Awards 2019