news

ทุน Tourism for Tomorrow Awards 2019

30 ตุลาคม 2018


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
F69FA7A5-E00A-4564-AB3C-8C62110516EE

ทุน Tourism for Tomorrow Awards 2019 ต้องการให้ทุนแก่องค์กรที่ทำงานด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติ และประเภทของทุน

 • Social Impact ทุนสำหรับองค์กรการท่องเที่ยวที่กำลังพัฒนาคนและชุมชนในพื้นที่ที่องค์กรตั้งอยู่
  • มีเป้าหมายและหลักฐานการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม มากกว่าผลตอบแทนทางการเงิน
  • ได้สร้างเสริมพลังชุมชน หรือส่งเสริมการกระจายผลประโยชน์
  • ได้ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในพื้นที่
  • ได้พัฒนาและปกป้องสิ่งแวดล้อม
  • ได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
 • Destination Stewardship ทุนสำหรับองค์กรการท่องเที่ยวที่ทำงานพัฒนาชุมชน และส่งเสริมลักษณะเฉพาะขององค์กร เพื่อผลประโยชน์ทางสังคมของชุมชนและนักท่องเที่ยว
  • มีเป้าหมายในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม และส่งเสริมองค์กรในพื้นที่ มากกว่าการจัดการบริหารพื้นที่
  • ได้ดูแลและพัฒนาลักษณะเฉพาะของสถานที่ท่องเที่ยว
  • ได้นำพาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพบกัน และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
 • Climate Action ทุนสำหรับองค์กรการท่องเที่ยวที่ทำงานเพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ
  • ได้ใช้นวัตกรรมในการ​เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้พักและพนังงานในองค์กร เปลี่ยนนโยบายหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ 
  • ได้สร้างผลลัพธ์ในการลดการผลิตก๊าซคาร์บอน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการลดการใช้พลังงานและน้ำ
  • ได้พัฒนาและปรับกลยุทธ์เพื่อลดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ
 • Changemakers ทุนสำหรับองค์กรที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคม ในการต่อสู้การค้าสัตว์ป่าผิดกฏหมาย ผ่านการท่องเที่ยวยั่งยืน
  • ได้มอบโอกาสพิเศษ​ในการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของคนที่ทำงานปกป้องสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้ง คนที่ต่อสู้เพื่อลดความต้องการในการค้าสัตว์ผิดกฎหมาย
  • ได้ทุ่มเท ทำงานในการปกป้องพืชพันธุ์
 • Investing in People ทุนสำหรับองค์กรการท่องเที่ยวที่ใช้ความเป็นผู้นำในการเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
  • ได้พัฒนาศักยภาพของบุคคล และกลุ่มคนขาดโอกาสในการจ้างงาน หรือกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • ได้ช่วยในการจัดหาผู้รับจ้าง และเมื่อได้รับเข้าทำงานแล้วก็ได้ให้การช่วยเหลือกับกลุ่มคนขาดอื่นๆ ในการทำงาน
  • ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้รับจ้างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยไม่แบ่งแยก

สิ่งที่ได้รับ

 • โอกาสในการปรึกษาแผนการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากทั่วโลก
 • โอกาสเข้าร่วมงานแข่งชิงรางวัลชนะเลิศ WTTC Global Summit ครั้งที่ 19 ในเมือง Seville ประเทศสเปน ในวันที่ 3-4 เมษษยน 2562
 • ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) และที่พัก เพื่อไปร่วมงาน WTTC Global Summit ที่เมือง Seville
 • โอกาสถูกนำเสนอในสื่อชั้นนำจากทั้่วโลก
 • โอกาสในการพบปะ และสร้างเครือข่ายกับผู้นำด้านการท่องเที่ยวจากทั่วโลก

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่
 Tourism for Tomorrow Awards 2019

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below