EU Call for Proposal สำหรับโครงการของภาคประชาสังคม

07 พฤศจิกายน 2561
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, โรคติดต่อทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, ออฟฟิศซินโดรม, การออกกำลังกาย, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, อาหารปลอดภัย, โภชนาการและการบริโภคอาหาร, โรคอ้วน, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ความรุนแรงในโรงเรียน, การกลั่นแกล้ง, เพศศึกษา, การสอบ, การลาออกกลางคัน, ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้, ความคิดสร้างสรรค์, โรงเรียนทางเลือก, การศึกษาออนไลน์, หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความยุติธรรม, การสื่อสารเชิงบวก, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์, พลังงาน, การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ, มลภาวะ, ขยะ, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, เสรีภาพการแสดงออก, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, สิทธิเพศทางเลือก, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สวัสดิภาพแรงงาน, การเหยียดเชื้อชาติ, สงคราม และการก่อการร้าย, สิทธิความเป็นส่วนตัว, การลี้ภัย, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ความเชื่อและศาสนา, สื่อมวลชน, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, การเลือกตั้ง, การเมือง, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, คุณภาพชีวิต, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, ความเหลื่อมล้ำ, ตลาดผูกขาด, จริยธรรมทางธุรกิจ, การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย, ความยากจน, คอร์รัปชั่น, การวางแผนการเงิน
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ,
European Union (คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย) ต้องการให้ทุนโครงการของภาคประชาสังคม หรือ Civil Society Organisations (CSOs) ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในกระบวนการพัฒนา และกระบวนรัฐบาล และมีความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs)
คุณสมบัติของโครงการ
 • มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคม
 • มีเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ภาคประชาสังคม ทำงานด้านความยากจน และความไม่เท่าเทียม ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ภายใต้ Sustainable Development Goals 
 • คุณสมบัติดังนี้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • พัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคม ในการสนับสนุนความเท่าเทียวทางเพศ เชิงนโยบาย และการนำไปปฏิบัติ
  • พัฒนาการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในการสร้างนโยบายและการนำนโยบาย ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ไปปฏิบัติ
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการสร้างนโยบายและการนำนโยบาย เกี่ยวกับสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง และสิ่งแวดล้อม
  • เพิ่มการเพิ่มคุณภาพ และการเข้าถึงการบริการของรัฐ เช่น การบริการด้านสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการรัฐ การป้องกันทางสังคม ของกลุ่มประชากรชายขอบ รวมทั้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  • สนับสนุนภาคประชาสังคมในการทำให้เกิดกระบวนการสันติสุข และโครงการริเริ่มที่ชุมชนทำร่วมกัน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 • ส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) เสนอโครงการ
สิ่งที่จะได้รับ
 • เงินสนับสนุนในการทำโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
  • ส่วนที่ 1 สำหรับโครงการในประเทศไทย 
   • จำนวน 500,000-750,000 ยูโร หรือประมาณ 18,000,000-28,000,000 บาท 
  • ส่วนที่ 2 สำหรับโครงการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
   • จำนวน 450,000-500,000 ยูโร หรือประมาณ 16,000,000-28,000,000 บาท 

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. (ตามเวลากรุงบรัสเซลส์) 
อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม และส่งเอกสารการสมัครได้ที่ EuropeAid