NEWS

The Stockholm Water Prize

27 สิงหาคม 2557
Opportunity
The Stockholm Water Prize รางวัลอันทรงเกียรตินี้ได้รับการเสนอขึ้นเป็นประจำทุกปีแก่บุคคล สถาบัน หรือ องค์กร ที่มีผลงานโดดเด่ดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับน้ำ กิจกรรมที่ว่านี้สามารถอยู่ในด้านของการให้ความช่วยเหลือ การสร้างความตระหนักรู้ และ การศึกษา วิศวกรรม การจัดการ หรือ วิทยาศาสตร์ 150,000 เหรียญสหรัฐฯ จะได้รับการเสนอให้กับกิจกรรมหรือนักปฏิบัติที่สร้างผลกระทบได้อย่างกว้างขวาง การอนุรักษ์และการป้องกันทรัพยากรแหล่งน้ำ การพัฒนาสภาวะต่างๆ ของน้ำ รวมถึงการช่วยให้สุขภาพของพื้นที่อยู่อาศัยของผู้คนดีขึ้นและการสร้างระบบนิเวศน์เกื้อหนุนข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.siwi.org/

Project 1 Activity 2

27 กรกฎาคม 2557
News

My Activity

27 กรกฎาคม 2557
News

Project 2 Activity

13 กรกฎาคม 2557
News

​LEAP International Fellowship

05 กรกฎาคม 2557
News