NEWS

Impact ASEAN จัดประกวดนวัตกรรมโครงการอาสาสมัครเยาวชน

18 เมษายน 2560
Opportunity
Youth Volunteering Innovation Challenge (YVIC) จัดประกวดโครงการอาสาสมัครเยาวชน เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค ด้วยการให้คำปรึกษาและทุนตั้งต้นหรือขยายผลแก่โครงการที่ริเริ่มโดยเยาวชนจากทุกประเทศในสมาคม ASEAN ภายใต้ชื่อการประกวด 'Impact ASEAN' โดยนวัตกรรมจะต้องอยู่ภายใต้ 3 หัวข้อ ดังนี้ การส่งเสริมการบรรลุ เป้าหมายความยั่งยืน (SDGs) ในระดับท้องถิ่นด้วย ด้วยงานอาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล การติดตามความคืบหน้าหรือด้วยวิธีใหม่ๆ การสร้างเปลี่ยนแปลงระดับพฤติกรรมจากกิจกรรม หรือเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวอาสาสมัครในเยาวชน  การพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและทางวิชาชีพผ่านการทำกิจกรรมอาสาสมัคร คุณสมบัติโครงการ เป็นโครงการอาสาสมัครที่คิดค้นและปฎิบัติโดยทีมเยาวชนที่มีสมาชิก 2-3 คน สมาชิกทุกคนจะต้องมีอายุระหว่าง 18-30 ปี สมาชิกทุกคนจะต้องพักอาศัยอยู่ในประเทศสัญชาติตัวเอง ดังนี้ บรูไน กัมพูชา อินโดเนเซีย ลาว มาเลเชีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ มีเป้าหมายที่จะรวมกลุ่มคนที่ถูกกีดกันทางสังคมและคนชายขอบ เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำงาน มีนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาที่มีศักยภาพที่จะสร้างประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ภายใต้ 3 หัวข้อดังกล่าว มีเป้าหมายที่จะสร้างความยั่งยืนผ่านการวางกลยุทธ์ร่วมกับพาร์ทเนอร์ภาครัฐ องค์กรรากหญ้า ชุมชน เครือข่าย และการพัฒนาโมเดลการทำงาน แสดงศักยภาพในการขยายกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ไปยังชุมชนอื่น และ/หรือยังภูมิภาคอื่น ในเชิงประจักษ์ แบ่งเป็น 2 รูปแบบตามระยะการทำงาน ดังนี้ ระยะพัฒนาไอเดียและทดลองต้นแบบ (Ideation and Prototype) เป็นโครงการอาสาสมัครที่ริเริ่มโดยกลุ่มเยาวชนที่มาจากพื้นหลังหลากหลาย มีไอเดียนวัตกรรมทางสังคม ซึ่งยังไม่ได้เริ่มการทำแบบทดลอง (prototype) หรือซึ่งได้ทดลองผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้วในโมเดลที่มีความเป็นไปได้ในการประสบความสำเร็จต่ำสุด (minimum viable model) โดยที่ยังไม่สามารถสร้างรายได้ได้ ระยะขยายผล Scale Up (Growth and Maturity) เป็นโครงการอาสาสมัครที่อยู่ระหว่างปฎิบัติการและขยายผล มีลูกค้า หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ โดยใช้โมเดลธุรกิจที่ใช้งานได้ แต่ยังไม่ถึงขั้นขยายผล หรือ มีปัญหาติดขัดเรื่องกระแสเงินสด (Cash flow) หรือ มีโมเดลธุรกิจที่ดี สามารถขยายผลได้ ไม่มีปัญหากระแสเงินสด และต้องการทุนขนาดใหญ่ กำหนดการ ปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม 2560​ การสนับสนุน แบ่งเป็น 2 รูปแบบตามระยะการทำงาน ดังนี้ โครงการ Start Up ในระยะพัฒนาไอเดียและทดลองต้นแบบ (Ideation and Prototype)  โอกาสและพื้นที่ในการสร้างและทดลองไอเดีย ผ่านเวิร์คช็อปในประเทศ 3 ทีมผู้เข้ารอบจากแต่ละประเทศจะได้รับทุนตั้งต้น พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาเพื่อทดลองต้นแบบ หลังการเข้าร่วมเวิร์คช็อปเป็นเวลา 1 เดือน  1 ทีมผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับการคัดเลือกให้ร่วมและ pitch โครงการในเวิร์คช็อประดับภูมิภาค โครงการในระยะขยายผล (Growth and Maturity) โอกาสและพื้นที่ในการสร้างและทดลองไอเดีย ผ่านเวิร์คช็อประดับภูมิภาค 3 ทีมผู้เข้ารอบสุดท้ายจากแต่ละเวิร์คช็อประดับประเทศ ร่วมกับ 7 ทีม จากประเทศ ASEAN จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมและ pitch โครงการในเวิร์คช็อประดับภูมิภาค 3 ทีมผู้ชนะจะได้รับทุนเพื่อขยายผล มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 343,000 บาท พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาเพื่อขยายผล เป็นเวลา 3 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม Youth Volunteering Innovation Challenge in ASEAN  

Unilever Young Entrepreneur Awards 2017

12 เมษายน 2560
Opportunity
มูลนิธิอโชก้า (Ashoka) ร่วมกับ ยูนิลีเวอร์ (Unilever) และสถาบันผู้นำเพื่อความยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (The Cambridge Institute for Sustainability Leadership หรือ CISL) จัด Unilever Young Entrepreneur Awards 2017 เปิดรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อประกวดหาสุดยอดผู้ประกอบรุ่นใหม่ที่มีแนวคิด และมีผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่แก้ปัญหาสังคม โดยในปี 2017 นี้ มีโจทย์ 5 ประเด็นดังนี้  Waste ปัญหาขยะและของเสีย เช่น เป็นวิธีที่แก้ไขปัญหาขยะที่เป็นบรรจุภัณฑ์ (packaging waste) เป็นวิธีลดการใช้วัสดุในขั้นตอนการผลิต หรือวิธีเลือกวัสดุทดแทนในการผลิต เป็นกิจการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนที่ทำงานในหน่วยเก็บขยะ ทำงานเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติ หรือ พฤติกรรมในการรีไซเคิล หรือการนำขยะกลับมาใช้ มีหลักฐานว่าเป็นกิจการที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ พร้อมให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคและระบบนิเวศได้ในเชิงประจักษ์ Opportunities for Women ให้ความเท่าเทียมและโอกาสแก่ผู้หญิง โดยลดการกีดกันและการเอารัดเอาเปรียบผู้หญิง เช่น ทำงานเพื่อให้ผู้หญิงเข้าถึงการมีทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูชีพ สร้างช่องทางให้ผู้หญิงมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและปลอดภัย เป็นกิจการทางเลือกที่ช่วยเหลือผู้หญิงให้ยกระดับชีวิตจนพ้นจากความยากจน  Farm to Fork and Cup ทางเลือกของการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อความยั่งยืน เช่น ทำงานเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มด้วยความยั่งยืน ตั้งแต่การผลิตจนถึงการบริโภค สามารถปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบอาหาร เป็นตัวอย่างการสร้างคุณค่าในการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ผลิตและเพิ่มความมั่นคงแก่ระบบการกักเก็บอาหารให้ดีขึ้นในระยะยาว และคำนึงถึงปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การใช้พื้นที่ และการจัดการปัญหาทางสังคมที่มีในชุมชนนั้นๆ อย่างมีความรับผิดชอบ ทำงานกับผู้ผลิต ชาวไร่ชาวนารายย่อย ทำงานเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับโภชนาการที่ยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนผู้คนให้มีหลักการในการเลือกบริโภค หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ทำให้คนและธรรมชาติมีสุขภาพที่ดี Water ปัญหาน้ำ เช่น ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ หรือปัญหาสุขลักษณะและอนามัยในน้ำ แม้ในพื้นที่ยากไร้ ทำงานแก้ไขปัญหาการลดการสูญเสียน้ำ ตั้งแต่การเจาะเพื่อหาน้ำ กลั่น และกรองน้ำ ให้ช่วยเหลือผู้คนให้เข้าถึงน้ำ และให้เครื่องมือหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพฤติกรรมการใช้น้ำที่บ้านหรือที่ทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้ประกอบการ อายุ 18- 35 ปี ไม่จำกัดสัญชาติ เป็นผู้ก่อตั้ง หรือผู้ร่วมก่อตั้งโครงการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ 1 ใน 5 ประเด็นข้างต้น เป็นโครงการนำร่องที่อยู่ในระยะลงมือทำ (มีการสร้างเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ เริ่มทำงานร่วมกับสถาบันที่เกี่ยวข้อง หรือตั้งต้นเป็นกิจการ) ผู้สมัครต้องไม่ได้เป็นพนักงานของยูนิลีเวอร์ในปัจจุบัน แต่อาจเคยทำงานกับยูนิลีเวอร์ในอดีต หรือกำลังทำงานร่วมกับยูนิลีเวอร์ในปัจจุบัน (partner) ได้  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทุนสนับสนุน ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 8 คน จะได้รับรางวัลเงินสด พร้อมด้วยการสนับสนุนด้านอื่นๆ และคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 ยูโร หรือประมาณ 9 ล้านบาท ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสดสมทบอีก 50,000 ยูโร พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาทางธุรกิจมูลค่า 25,000 ยูโร รวมทั้งรางวัลอันทรงเกียรติ Prince of Wales Young Sustainability Entrepreneur Prize จากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักร ในขณะที่ผู้เข้ารอบสุดท้ายที่เหลืออีก 7 คนจะได้รับเงินรางวัลคนละ 10,000 ยูโร พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาทางธุรกิจมูลค่า 10,000 ยูโร วิธีการสมัคร ส่งอีเมลล์แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ โดยตอบคำถามดังต่อไปนี้  Personal Information Full name Age Contact Project Information Name of the project + URL link field of work related to topics of UYEA 2017 (Waste / Opportunities for women / Sustainable Agriculture / Water)   Concise description of the project (max 40 words) Why do you think your project is a good fit for this awards (max 100 words) แล้วส่งอีเมลล์มาที่ ohr@schoolofchangemakers.com ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560  หมายเหตุ : ทางทีมงาน School of Changemakers และ Ashoka Thailand มีหน้าที่คัดเลือกโปรเจกต์ที่เหมาะสม และตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อเสนอชื่อต่อไปทางโครงการ UYEA 2017 เท่านั้น โดยทางโครงการจะเป็นผู้มีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม และจะติดต่อกับผู้สมัครโดยตรงเอง    รายละเอียดเพิ่มเติม Unilever Young Entrepreneur Awards 2017 

MaD Festival 2017 : Asian Subsidy Participants Scheme

06 เมษายน 2560
Opportunity
MaD - Make a Difference แพลตฟอร์มความยั่งยืนระดับภูมิภาคเอเชีย ที่ต้องการจะให้แรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ในการใช้ความสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเพื่อพัฒนาตนเอง ด้วยโปรแกรมการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาที่มีอยู่ในสังคม ให้ความรู้ และเปิดโอกาสให้นักสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ลงมือทำ ผ่านการค้นหาตัวตน ความสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งเทศกาล MaD จะเป็นงานที่รวบรวม Changemaker จากประเทศต่างๆ กว่า 1,300 คนทั่วเอเชีย ซึ่งในปีนี้ MaD จะจัดงาน MaD Festival 2017 ขึ้น ภายใต้ธีม The Blink of the Creative Mass โดยภายในงานจะมีทั้งการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อป วงเสวนา ทัศนศึกษา และกิจกรรม interactive อื่นๆ ภายใต้หัวข้อดังกล่าว โดยมี speaker ด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงจากทั่วโลกมาเข้าร่วมในงานนี้   ทาง MaD มีการจัดสรรทุน Asian Participants Subsidy Scheme เพื่อสนับสนุนให้ Changemaker จากทั่วเอเชีย ได้มาเข้าร่วมงาน MaD Festival 2017 ที่จะจัดขึ้นที่ Kwai Tsing Theatre ประเทศฮ่องกง ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 นี้ คุณสมบัติผู้รับทุน มีอายุระหว่าง 18-35 ปี มีความเป็น Changemaker  มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 เมษายน 2560 ทุนสนับสนุน ทุนค่าเดินทาง ที่พัก และอาหาร (ตามเงื่อนไขที่ MaD กำหนด อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่) ค่าบัตรเข้าร่วมงาน Mad Festival 2017 ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 (ระยะเวลา 2.5 วัน) รายละเอียดเพิ่มเติม MaD Festival 2017 Asian Participants Subsidy Scheme 

Postcode Lottery Green Challenge สำหรับ start-up เพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

16 มีนาคม 2560
Opportunity
The Postcode Lottery Green Challenge คือการประกวดแข่งขันประจำปี เพื่อให้รางวัลสินค้า บริการ หรือเทคโนโลยี ที่มีทั้งความยั่งยืน ความเป็นผู้ประกอบการ และความคิดสร้างสรรค์ โดยมองหาแผนธุรกิจที่สนับสนุนไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้โดยตรง ผ่านการออกแบบที่ดี เป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและให้ความสะดวกสบาย คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้ประกอบการที่มีไอเดียเกี่ยวกับนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาสภาพอากาศแปลเปลี่ยนได้ มีแผนธุรกิจที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถทำได้จริง คิดค้นสินค้าหรือบริการที่มีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (greenhouse-gas emissions) ตามปริมาณที่คำนวณ เป็นสินค้าหรือบริการที่สามารถใช้ได้จริง ภายใน 2 ปี ต้องการที่จะนำไอเดียมาสร้างเป็นสินค้าและบริการ และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับองค์กรใดก็ได้ เพื่อพัฒนาและทำให้สินค้าและบริการนั้นใช้ได้จริง มีการออกแบบที่สอดคล้องกับแนวคิด Cradle2Cradle  มีความสามารถในการสื่อสาร มีความมุ่งมั่น และมีความคิดสร้างสรรค์ ได้พัฒนาโครงการจนถึงขั้นลงมือปฏิบัติ ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ สามารถเดินทางไปร่วมงาน Postcode Lottery Green Challenge ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่เมืองแอมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อนำเสนอโครงการกับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม มีความสามารถในการนำเสนอโครงการโดยใช้ภาษาอังกฤษ  กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ทุนสนับสนุน ค่าเดินทางไปร่วมงาน Postcode Lottery Green Challenge ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่เมืองแอมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (สามารถยื่นขอรับเงินย้อนหลังได้) เงินรางวัล 200,000-500,000 ยูโร หรือประมาณ 7,500,000-18,800,000 บาท สำหรับผู้ชนะ รายละเอียดเพิ่มเติม Postcode Lottery Green Challenge

​2017-18 WISE Learners’ Voice การประชุมสำหรับเยาวชนที่สนใจด้านปัญหาการศึกษา

15 มีนาคม 2560
Opportunity
WISE Learners’ Voice โครงการภายใต้การดูแลของมูลนิธิ Wise Qatar เชิญเยาวชน จากหลากหลายสาขา อาชีพ จากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมประชุมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการเปลี่ยนแปลงการศึกษา และสร้างทักษะให้แก่เยาวชนเหล่านี้ในการเติบโตเป็นผู้นำในด้านการศึกษาในอนาคต โดยในปีนี้ผู้เข้าร่วมจะได้ทำงานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการย้ายถิ่นแบบสากลที่ถูกบังคับให้ย้ายถิ่น (Global Forced Migration) และ วิกฤตการบังคับให้ผู้อยู่อาศัยออกไปจากถิ่นที่อยู่ (Displacement Crisis) โครงการนี้ตั้งขึ้นบนฐานความเชื่อที่ว่าหากผู้เรียนได้มีโอกาสในการร่วมสร้างการเรียนรู้ พวกเขาจะกลายเป็นผู้เข้าร่วมที่กระตือรือร้น และร่วมสร้างสิ่งดีๆเพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ของพวกเขา โครงการนี้มุ่งที่จะสร้างความรู้ด้านการศึกษาและการสร้างทักษะการทำกิจกรรมภาคสังคม รวมไปถึงทักษะความเป็นผู้นำและการสื่อสารอีกด้วย คุณสมบัติผู้รับทุน อายุ 21-30 ปี มีเอกสารรับรองจากบุคคลอ้างอิง/ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน สามารถเดินทางและร่วมทุกกิจกรรมในโปรแกรม WISE Learners’ Voice  พัฒนาและส่งโปรเจกต์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ตามกำหนดเวลา  งานสัมมนาครั้งที่ 1 ที่เมืองเอเธนส์ ประเทศกรีซ ในวันที่ 3-18 มีนาคม 2561 งานสัมมนาครั้งที่ 2 ที่เมืองมาดริด ประเทศสเปน ในวันที่ 17 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 มีเอกสารประกอบการเดินทาง และวีซ่าเชงเก้น ที่ถูกต้องและมีผลใช้ได้ มีผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ และประสบการณ์ส่วนตัว ในเชิงประจักษ์ มีหลักฐานความสำเร็จด้านวิชาการ/วิชาชีพ และประสบการณ์ส่วนตัว ที่แสดงความเกี่ยวข้องกับภาคการศึกษา มีความสนใจ และความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการย้ายถิ่นแบบสากลที่ถูกบังคับให้ย้ายถิ่น (Global Forced Migration) และ วิกฤตการบังคับให้ผู้อยู่อาศัยออกไปจากถิ่นที่อยู่ (Displacement Crisis) สามารถทำงานในทีมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ มีความสามารถทางการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ (สามารถพูดคุยโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงเสวนา และนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี มีทักษะการฟังเชิงรุก (active listening) กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ทุนสนับสนุน ค่าเดินทางโดยเครื่องบิน (ขากลับ) ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางอื่นๆ ในโปรแกรม งานสัมมนาครั้งที่ 1 ที่เมืองเอเธนส์ ประเทศกรีซ ในวันที่ 3-18 มีนาคม 2561 และ ครั้งที่ 2 ที่เมืองมาดริด ประเทศสเปน ในวันที่ 17 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (เบิกย้อนหลัง) รายละเอียดเพิ่มเติม 2017/18 Learners’ Voice Recruitment Campaign

เวิร์คช็อปสำหรับ NGO ในเอเชียแปซิฟิก เพื่อพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

03 มีนาคม 2560
Opportunity
ด้วยการสนับสนุนของ European Commission Humanitarian Office (ECHO) และความร่วมมือกับ Asia Disaster Reduction and Response Network (ADRRN) เวิร์คช็อปพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำหรับองค์กรที่งานในเอเชียและเอเชียแปซิฟิกถือกำเนิดขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาไอเดียโดยใช้โมเดลนวัตกรรมของ HIF ในการเพิ่มศักยภาพการขอทุนขององค์กรผู้เข้าร่วมโครงการ และเพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างพันธมิตรและนวัตกรรมในระดับท้องถิ่น ในพื้นที่เอเชียแปซิฟิก คุณสมบัติผู้รับทุน เป็นองค์กรที่ให้การช่วยเหลือและลงมือทำงานด้านมนุษยธรรม เพื่อช่วยชีวิต บรรเทาความเจ็บปวดทรมาน พร้อมดูแลและคุ้มครองความมีเกียรติในความเป็นมนุษย์ รวมถึงในเวลาหลังภาวะฉุกเฉินมา เช่น การช่วยเหลือด้านสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ (ที่พัก น้ำ ยา และอื่นๆ) การช่วยเหลือด้านอาหาร (ในระยะสั้น และระยะยาว) การช่วยเหลือด้านการติดต่อสื่อสาร (ประสานงาน ขนส่ง การสื่อสาร) การช่วยเหลือด้านการบูรณะสถานที่และที่อยู่ (ซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม หรือ ออกแบบเพื่อพื้นที่ที่ดีขึ้น) การช่วยเหลือด้านการป้องกันและเตรียมความพร้อมเมื่อมีภัย (การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ระบบการเตือนภัยล่วงหน้า การวางแผนและเตรียมคลังเสบียงยามฉุกเฉิน) หมายเหตุ โครงการที่วางเป้าหมายในปรับปรุงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติให้ดีขึ้นต้องมีเป้าหมายที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติในเชิงประจักษ์ เช่น การช่วยเหลือด้านการประกันภัยพิบัติสำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น สร้างนวัตกรรมที่มีกระบวนการที่สร้างสรรค์ มุ่งสร้างสินค้า บริการ กระบวนการ สถานะ และกระบวนทัศน์ใหม่ หรือที่ดีกว่า โดยผลงานจะต้องมีประสิทธิภาพ คุณภาพ หรือมีผลกระทบทางสังคมในเชิงประจักษ์ กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทุนสนับสนุน ผู้เข้าร่วม 1 คนจาก 1 องค์กร จะได้รับทุน ดังต่อไปนี้ (องค์กรที่ประสงค์ให้บุคคลากรมากกว่า 1 คนเข้าร่วมโครงการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง) ทุนการเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 เป็นเวลา 3 วันเต็ม ทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดเนเซีย สูงสุด 300 ปอนด์ หรือประมาณ 12,000 บาท ทุนค่าที่พัก อาหารเช้าและกลางวัน สำหรับ 4 วัน 4  เงินทุนสนับสนุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ [สำหรับองค์กรที่เข้าเวิร์คช็อป] ทุนตั้งต้น (Seed Funding) เพื่อการขยายแนวคิดและความร่วมมือ สูงสุด 10,000 ปอนด์ หรือประมาณ 43,000 บาทจำนวน 5 รางวัล [ทุนเปิด] ทุนส่งเสริมนวัตกรรมขั้นต้น (​Early Stage Innovation - ESI) เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้อยู่ในมาตรฐานการขอทุนของ HIF ESI สูงสุด 50,000 ปอนด์ หรือประมาณ 215,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม Capacity Building Workshop

โครงการแลกเปลี่ยน YSEALI Professional Fellows Program (PFP) Fall 2017 รับสมัครแล้ว

01 มีนาคม 2560
Opportunity
YSEALI Professional Fellows Program (PFP) เป็นโครงการแลกเปลี่ยนโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมและการศึกษาสากล โดยปีนี้มีการวางหัวข้อสำหรับผู้ร่วมโครงการจากประเทศไทยไว้ 4 หัวข้อ ได้แก่ ด้านการวางกฏหมายและนโยบาย (Legislative Process and Governance) ด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ (Economic Empowerment) ด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) และด้านการพัฒนาองค์กร NGO หรือภาคประชาสังคม (NGO Development/Civil Society) คุณสมบัติผู้รับทุน อายุระหว่าง 25-35 ปี มีสัญชาติ หรือเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศ Armenia, Azerbaijan, Belarus, Brunei, Burma, Cambodia, Georgia, Indonesia, Laos, Malaysia, Moldova, Philippines, Singapore, Thailand, Turkey, Russia, Ukraine และ Vietnam มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ดี สามารถสื่อสารขณะลงพื้นที่ได้อย่างคล่องแคล่ว มีความสนใจในการร่วมโครงการแลกเปลี่ยน หากมีตัวแทนจากสหรัฐฯ มาแลกเปลี่ยนที่ประเทศของตน มีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างต่ำ 2 ปี และปัจจุบันกำลังทำงานอยู่ มีประสบการณ์การเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกับผู้อื่นมาก่อน มีความเชี่ยวชาญตรงกับหัวข้อที่วางไว้สำหรับผู้ร่วมโครงการจากประเทศต่างๆ ดังนี้: ด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ (Economic empowerment)  ด้านการวางกฏหมายและนโยบาย (Legislative Process and Governance) ด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) ด้านการพัฒนาองค์กร NGO หรือภาคประชาสังคม (NGO Development/Civil Society) กำหนดการรับสมัคร  ด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ (Economic Empowerment) หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 เมษายน 2560 ด้านการวางกฏหมายและนโยบาย (Legislative Process and Governance) หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 เมษายน 2560 ด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 เมษายน 2560 ด้านการพัฒนาองค์กร NGO หรือภาคประชาสังคม (NGO Development/Civil Society)  หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 เมษายน 2560 ทุนสนับสนุน โอกาสการร่วมเข้าไปจัดการปัญหาในพื้นที่ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา โดยปัญหาในพื้นที่นั้นๆ จะมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อของแต่ละประเทศ ที่ PFP วางไว้ ทุนแลกเปลี่ยน 100% ที่สหรัฐฯ ระยะเวลา 5 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายน 2560 (รวมค่าเดินทาง ที่พัก วีซ่า ประกันสุขภาพ ตลอดทั้งโครงการ) เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย YSEALI และ PFP ซึ่งผู้ร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรมากมาย รวมทั้งเครือข่ายนานาชาติซึ่งเติมไปด้วยผู้ร่วมอุดมการณ์ที่ต้องการจะพัฒนาโลกใบนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม   ด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ Economic empowerment Professional Fellows ด้านการวางกฏหมายและนโยบาย Legislative Process and Governance Professional Fellows ด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม Environmental Sustainability Professional Fellows ด้านการพัฒนาองค์กร NGO หรือภาคประชาสังคม NGO Development/Civil Society Professional Fellows 

รางวัล 2017 Fuller Challenge เพื่อนวัตกรรมการออกแบบเพื่อสังคม

01 มีนาคม 2560
Opportunity
The Buckminster Fuller Institute (BFI) อยากเชิญชวนผู้สร้างนวัตกรรมที่ลดปัญหามากมายที่มนุษยชาติกำลังเผชิญ อย่างเป็นระบบ สามารถรองรับชีวิตมากมายบนโลกนี้ เข้าประกวดและรับรางวัล 2017 Fuller Challenge Prize โดยตลอดทศวรรษที่ผ่านมา The Buckminster Fuller Challenge ได้รับการขนานนามว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติที่สุดในวงการการออกแบบ เพราะมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้การแก้ไขปัญหา ทำลายกำแพงที่ขวางกั้นไม่ให้มนุษยชนมีความเป็นอยู่ที่ดีให้ได้ ผ่านการเป็นกระบอกเสียงและสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมนับไม่ถ้วน คุณสมบัติผู้รับทุน เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เพื่อการพาณิชย์ หรือแบบผสมก็ได้ ไม่จำกัดอาชีพ สัญชาติ และอายุ เป็นโครงการริเริ่ม ในระดับใดก็ได้ ตั้งแต่การเสนอใบเขียนโครงการ (ที่มีการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นแนวคิดที่สามารถเริ่มทำงานและขยายผลได้จริงในเชิงประจักษ์) เป็นต้นไป เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาในหลายพื้นที่ เช่น มีโมเดลที่ออกแบบมาเพื่อการแก้ไขปัญหาระดับสากลแต่สามารถนำไปขยายงาน ปรับใช้ในระดับท้องถิ้นได้เช่นกัน มีวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และผ่านการคัดกรองมาแล้วว่าเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับแก้ไขอย่างเร่งด่วน มีนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาที่มีทั้งความใหม่ ทางด้านการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ การผลิต การบริการ เครื่องมือ หรือเทคโนโลยี มีนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านเศรษฐกิจ มีนวัตกรรมที่วางยุทธศาสตร์เพื่อการตอบรับที่ดี มีความยั่งยืน และแสดงผลงานว่าสามารถแก้ไขปัญหาในอนาคตได้จริง กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2560 ทุนสนับสนุน เงินทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,500,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายผู้สร้างนวัตกรรมจากทั่วโลก การสนับสนุนอื่นๆ เช่น สื่อ ทรัพยากร ทุนเข้าร่วมโปรแกรม Catalyst (พิจารณาตามดุลยพินิจของ BFI) รายละเอียดเพิ่มเติม 2017 Call for Proposals

โครงการ UNLEASH เพื่อนวัตกรรมแห่งความยั่งยืน

24 กุมภาพันธ์ 2560
Opportunity
UNLEASH คือ โครงการเพื่อความยั่งยืนที่ค้นหา 'The Talents' กว่า 1,000 คนจากทั่วโลกเพื่อรวมตัวกันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และหาทางแก้ปัญหาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ในแต่ละปี UNLEASH ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาใน theme ที่แตกต่างออกไป โดยปีนี้ประกอบไปด้วย 7 หัวข้อ ได้แก่ พลังงาน (Energy) อาหาร (Food) สุขภาพ (Health)  การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production) ความยั่งยืนของเมือง (Urban Sustainability) น้ำ (Water) การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Education and ICT) คุณสมบัติผู้รับทุน อายุ 20 - 35 ปี มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (สามารถพูดคุยโต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงเสวนาได้เป็นอย่างดี)  อยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งใน 4 ด้าน ได้แก่ Academia (นักวิชาการ, นักวิจัย, ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน, นักศึกษาที่มีความรู้เชิงลึก) Entrepreneur (ผู้ประกอบการที่จัดตั้ง startup, องค์กร, แคมเปญ ทั้งในรูปแบบแสวงหากำไร และไม่แสวงหากำไร) Intrapreneur (พนักงานบริษัทที่มีคุณลักษณะเสมือนเจ้าของกิจการ โดยได้รับการเลื่อนขั้นผ่านงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ) Technical Experts (บุคคลที่มีความรู้ด้านเทคนิค เช่นทักษะ เครื่องมือ และ know-how ในด้านต่างๆ ที่ทำให้เกิดการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา ทั้งในเชิงกายภาพ และซอฟท์แวร์)  มีผลการทำงานว่าสามารถแก้ปัญหาได้จริงในเชิงประจักษ์ กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทุนสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และที่พัก ตลอด 9 วัน เพื่อร่วมสัมมนาที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 13-21 สิงหาคมนี้ ประกอบไปด้วย วันที่ 13-14 สิงหาคม การบรรยายเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) และแนะนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืนที่มีความล้ำหน้า วันที่ 15-18 สิงหาคม SDG Innovation Challenge กิจกรรมร่วมกันสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน วันที่ 19-21 สิงหาคม Culmination and awards show กิจกรรมนำเสนอผลงาน และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ ผู้เข้าร่วมจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 145 ดอลลาร์สหรัฐ​หรือประมาณ 5,100 บาท (ส่วนผู้ที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ หากได้รับการคัดเลือก ก็สามารถทำเรื่องขอทุนกับทาง UNLEASH ได้)  รายละเอียดเพิ่มเติม Talents for Sustainable Solutions

ด่วน!! โครงการ Ashoka ChangemakerXchange เปิดรับสมัครแล้ว

09 กุมภาพันธ์ 2560
Opportunity
โครงการแลกเปลี่ยน Ashoka ChangemakerXchange โดยมูลนิธิอโชก้าและ Robert Bosch Stiftung กำลังตามหาเยาวชนผู้ริเริ่มมาร่วมแลกเปลี่ยนและพัฒนาไอเดียเพื่อสังคมกับเครือข่ายนักสร้างการเปลี่ยนแปลงแห่งเอเชียในงานประชุมแบบ retreat ที่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเชีย ในวันที่ 17-21 พฤษภาคมนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร มีอายุระหว่าง 18-30 ปี  เป็นผู้นำองค์กร, ผู้ก่อตั้ง หรือผู้ร่วมก่อตั้ง กิจการเพื่อสังคม / องค์กรเพื่อสังคม / โปรเจกต์เพื่อสังคม ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสังคม (ประสบการณ์ด้านอาสาสมัคร ไม่เพียงพอต่อการสมัครเข้าร่วมโครงการ) มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะทำความเข้าใจ ทำพรีเซนเทชั่น และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ มีทักษะ และมีความพร้อมที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของ young social entrepreneurs' community  มีสัญชาติเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดเนเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์ จีน หรืออินเดีย สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา 5 วัน 4 คืน (17-21 พฤษภาคม) กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 การสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ChangemakerXchange ที่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเชีย ในวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2560 ทั้งหมด (ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร) รายละเอียดเพิ่มเติม www.changemakerxchange.com

โครงการ Asia Pacific Leadership Program Fellowship 2017-2018

08 กุมภาพันธ์ 2560
Opportunity
Asia Pacific Leadership Program (APLP) คือศูนย์รวมและแหล่งพัฒนาผู้นำด้านการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาในภูมิภาคด้วยทักษะความเป็นผู้นำ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะมีทัศนคติที่กว้างขวาง รอบรู้เรื่องสังคมและปัญหาในเอเชียแปซิฟิก เป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ความเป็นผู้นำส่งเสริมการร่วมมือระหว่างความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ และสถาบัน คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้ที่มีศักยภาพในความเป็นผู้นำสูง มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ ไม่จำกัดอายุ สัญชาติ มีประสบการณ์การทำงานอย่างต่ำ 5 ปี มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดสันติภาพและความรุ่งเรืองในทวีปเอเชียแปซิฟิก มีความสนใจที่จะเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ กำหนดการรับสมัคร ปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2560 ทุนสนับสนุน โครงการการพัฒนาความเป็นผู้นำ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง พฤษภาคม เป็นเวลา 9 เดือน การอบรมที่ East-West Center, Honolulu, Hawaii ประเทศสหรัฐ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 2560 การอบรมออนไลน์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม 2017 - 2018 ASIA PACIFIC LEADERSHIP PROGRAM FELLOWSHIP (August 2017 - May 2018)

โครงการ Open Society Fellowship เปิดรับสมัครแล้ว

08 กุมภาพันธ์ 2560
Opportunity
Open Society Fellowship สนับสนุนบุคคลที่แก้ไขปัญหาสังคมในประเด็นปัญหาการศึกษาและเยาวชน การดำเนินงานของรัฐบาลและความรับผิดชอบในหน้าที่ สุขภาพ สื่อและข้อมูล สิทธิและความเป็นธรรม ด้วยนวัตกรรมและวิธีใหม่ๆ โดยส่งเสริมความเข้าใจของประชาชนทั่วไปที่มีต่อปัญหาต่างๆ และกระตุ้นให้เกิดการถกประเด็นในวงกว้าง คุณสมบัติผู้รับทุน เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทะเยอทะยานในการทำโปรเจกต์จนสำเร็จออกมาเป็นผลงานที่ดี มีสัญชาติใดก็ได้ มีทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในประเด็นปัญหาที่ทำ และสามารถแชร์กับเพื่อนร่วมโครงการจากต่างถิ่น ต่างอาชีพ และต่างความคิดได้ ไม่ได้เป็นตัวแทนจากองค์กรใด กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2560 ทุนสนับสนุน เงินทุนสนับสนุนจำนวน 80,000-100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,300,000-3,500,000 บาท การเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนักเคลื่อนไหวทางสังคมและสถาบันที่มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประชาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก สิทธิในการขอรับความช่วยเหลือในการทำงานอย่างเต็มที่จากมูลนิธิ สิทธิในการจัดหรือเข้าร่วมการประชุมและงานต่างๆ ที่อยู่อาศัยขณะร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม Open Society Fellowship