NEWS

รับสมัครอาสาสมัคร เพื่อร่วมในโครงการผู้นำอาสาสมัครกรีนพีซ Greenpeace Volunteer Leaders

19 มิถุนายน 2560
Opportunity
โครงการผู้นำอาสาสมัครกรีนพีซ Greenpeace Volunteer Leaders มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำอาสาสมัครกรีนพีซ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัครเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมจิตอาสาของบุคคลในทุกระดับชั้น ร่วมกันสร้างสังคมให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการลงมือทำ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยกิจกรรมที่ผู้นำอาสาสมัครจะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนในปี 2560 นี้ จะเป็นประเด็นปัญหาขยะพลาสติก อาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ ประโยชน์ที่จะได้รับ ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ (Volunteer leaders camp) ได้รับการอบรมด้านการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี ซึ่งเป็นแนวทางที่กรีนพีซใช้ในการรณรงค์กว่า 40 ปี ได้รับประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล ภายหลังจากการเข้าอบรมทักษะการเป็นผู้นำ จะได้ปฏิบัติหน้าที่จริง อันจะเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำอาสาฯ การฝึกการบริหารจัดการคน งบประมาณ การทำงานเป็นทีม และนำทีมการทำงาน ร่วมถึงประสบการณ์จริงในการทำงานภาคสนาม โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่อาจจัดขึ้นในภายหลัง เช่น การประชุมอาสาสมัครกับกรีนพีซนานาชาติ มีโอกาสได้ศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศร่วมกับอาสาสมัครนานาชาติของกรีนพีซ ภายหลังจากได้ร่วมงานอาสาฯกับกรีนพีซเป็นเวลาหนึ่งปี จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณสมบัติผู้รับทุน อายุ 25  ปีขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจงานรณรงค์ของกรีนพีซ มีความเป็นผู้นำ - กล้าตัดสินใจ -  กล้าแสดงออก มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีม มีวินัย ความมุ่งมั่น มีความเป็นจิตอาสาและทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหรือบริหารทีม เช่น หัวหน้าหรือประธานชมรม  นายกองค์การนิสิต ผู้นำโครงการ หรือผู้นำชุมชน เป็นต้น มีประสบการณ์ในการเขียนโครงการ รับผิดชอบโครงการ หรือเข้าร่วมงานพัฒนาสังคม มีการจัดสรรเวลาที่ดี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี อย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ช่องทางออนไลน์หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ) มีความสามารถในการทำงานผ่านเครื่องมือออนไลน์ สามารถเดินทางออกต่างจังหวัด ลงพึ้นที่  หรือเดินทางต่างประเทศได้ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ไม่มีประวัติอาชญากรรม กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ทุนสนับสนุน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร ในระหว่างปฏิบัติภารกิจและทำกิจกรรม การสนับสนุนและความช่วยเหลือจากผู้ประสานงานโครงการของกรีนพีซประจำทีมตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจของอาสาสมัคร ประกันอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติภารกิจ ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 1,000 บาทต่อครั้ง เบิกได้ตามจริง รายละเอียดเพิ่มเติม Greenpeace Volunteer Leaders

ทุน The Conservation, Food and Health Foundation เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ อาหาร และสุขภาพ

13 มิถุนายน 2560
Opportunity
มูลนิธิ Conservation, Food and Health Foundation ต้องการที่จะพัฒนาขีดความสามารถของ NGO และองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่ทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแจกจ่ายอาหาร และพัฒนาสุขภาพของคนในแอฟริกา เอเชีย ลาตินอเมริกา และตะวันออกกลาง ด้วยวิธีที่มีความเฉพาะเจาะจง ด้วยการให้ทุนสนับสนุน คุณสมบัติผู้รับทุน เป็นองค์กร Non-governmental organizations (NGO) องค์กรไม่แสวงหากำไร องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน หรือเป็นสถาบันการศึกษา วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ไม่ได้เป็นองค์กรจากภาคธุรกิจ รัฐบาล องค์กรที่ให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม มูลนิธิอื่นๆ หรือสถาบันดานศาสนา ประเภทของทุน ทุนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำงานปรับปรุงสภาพของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม หรือทำการวิจัย การอบรม และการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในประเทศกำลังพัฒนา อบรมผู้นำชุมชนในการอนุรักษ์และการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ความสำคัญกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิค ทุนด้านอาหาร มุ่งมั่นทำงานปรับปรุงการเข้าถึงอาหารเพื่อการบริโภคในประเทศกำลังพัฒนา และตลาดอาหารระดับภูมิภาค โดย ส่งเสริมหรือพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงและมีศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์ในทำการเกษตรยั่งยืน สำรวจและปรับแต่งนวัตกรรมและการฝึกอบรมสำหรับผู้ผลิตอาหารขนาดเล็กและเกษตรกร คิดแนวทางใหม่ๆ ในการควบคุมศัตรูพืชและโรคที่มีผลต่อพืชในประเทศที่กำลังพัฒนา ทุนด้านสุขภาพ เป็นโครงการที่ต้องการจะป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าต้องการจะรักษา ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบงานวิจัย การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและ โครงการฝีกอบรมที่ ปรับปรุงสุขภาพของประชาชนผ่านความร่วมมือของชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การวางแผนครอบครัว และอนามัยการเจริญพันธุ์ ส่งเสริมความเข้าใจ และการรักษาโรค ในเขตร้อน กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ทุนสนับสนุน จำนวนเงินทุนสนับสนุนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 679,000 บาท โดยจำนวนทุนสนับสนุนขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม cfhfoundation

รางวัล Norman Borlaug สำหรับผลงานนวัตกรรมด้านการพัฒนาการเกษตรและการผลิตอาหาร

05 มิถุนายน 2560
Opportunity
World Food Prize ร่วมกับ Rockefeller Foundation รับการเสนอรายชื่อคนรุ่นใหม่ที่มีนวัตกรรมและผลงานทางวิทยาศาสตร์ ด้านพัฒนาการเกษตรและการผลิตอาหาร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อนมนุษย์ และต้องการจะขจัดความยากไร้และความหิวโหยทั่วโลก เพื่อให้การยอมรับและมอบทุนสนับสนุน ในการประกวดรางวัล Norman Borlaug คุณสมบัติผู้รับทุน มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ มีผลงานเชิงวิทยาศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเกษตร และการผลิตอาหาร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อนมนุษย์ในเชิงประจักษ์ ในสาขาการทำงาน หรือองค์กรใดก็ได้ ในขอบข่ายการผลิตและแปรรูปอาหาร และการแจกจ่ายสินค้า มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานเกี่ยวกับการผลิตหรือการแปรรูป กับผู้ผลิต (ชาวนา ชาวสวน ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง หรือเป็นผู้ผลิตในพื้นที่ห่างไกล) โดยตรง มีความทะเยอทะยานในการขจัดความยากไร้และความหิวโหย กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ทุนสนับสนุน เงินทุนสนับสนุนการวิจัยภาคสนาม และการขอทุน จาก Rockefeller Foundation จำนวน 10,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 340,000 บาท โอกาสการจัดแสดงผลงานในงานประจำปีของ World Food Prize Foundation ณ ดิมอยน์ รัฐไอโอวา ประเทศสหรัอเมริกา ทุกเดือนตุลาคมของทุกปี รายละเอียดเพิ่มเติม Borlaug Field Award Nomination Procedure​

ด่วน!! ทุน APYE Hanyang University Change Maker สำหรับผู้ประกอบการสังคมไทยรุ่นใหม่

31 พฤษภาคม 2560
Opportunity
มหาวิทยาลัยฮันยาง (Hanyang University) กำลังตามหาผู้สร้างนวัตกรรมสังคมและผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่จากทั่วโลก เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างพลังให้กับพวกเขาในโครงการ Asia-Pacific Youth Exchange - APYE Change Maker คุณสมบัติผู้รับทุน เป็นผู้สร้างนวัตกรรมสังคม หรือผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่ สัญชาติไทย มีไอเดียจัดตั้งกิจการเพื่อสังคมที่ต้องการหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมจัดตั้ง ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยฮันยาง กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ทุนสนับสนุน ทุนเข้าร่วมโครงการ Asia Pacific Youth Exchange ณ ประเทศไทย ในวันที่ 17-30 กรกฎาคม 2560 หรือ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 10-22  กรกฎาคม 2560 และทุนค่าที่พัก * ไม่รวมค่าเครื่องบินและค่าวีซ่า ทุนเข้าร่วมการอบรม Global Social Venture Training กับ Asia Development Bank ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 24-30 สิงหาคม 2560 * รวมค่าที่พัก เครื่องบินและค่าวีซ่า เงินทุนตั้งต้นโครงการจำนวน 1000-3000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ​ 34,000-102,000 บาท ทุนเข้าร่วมการแข่งขัน Social Venture Competition ณ 17 Hearts Festival ประเทศเกาหลีใต้ ในเดือนตุลาคม 2560 * รวมค่าที่พัก เครื่องบินและค่าวีซ่า ผู้ชนะการแข่งขัน Social Venture Competition จะได้รับทุน start-up จำนวน 7000-12000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ​ 203,000-409,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม APYE Change Maker

New jobs opening - Come join us!

31 พฤษภาคม 2560
Opportunity
To all changemakers out there, We are looking for 2 new team members. School of Changemakers is a social incubator that supports changemakers to make differences. We provide knowledge and community including coach, consultant and other engagement for changemakers to grow their social ventures in supportive ecosystem. Moreover, we are growing more social impact by including universities, organisations and business sector in our model. We are looking for persons who is extremely passionate in social innovation and social entrepreneurship to join our tight-knit team: University Partnership Associate (1 position) Changemaker Incubation Network (CMIN) is an initiative under School of Changemakers. The aim is to create the community of university professors that share passion in supporting higher education students to make positive social impact to the society. CMIN will be hosting events for instructors to connect and work as a network, including capacity building, knowledge sharing, online-offline communication and related activities to help incubators build their own social incubation effectively and successfully. Qualifications 1. Extremely passionate about social innovation/social entrepreneurship 2. Good networking and people skills  3. Able to co-ordinate, manage and organise projects and events (i.e. Hold conferences) 4. Good command of spoken and written English   Web administration Associate (1 position) School of Changemakers is building online and offline platform as a part in supporting anyone to make a difference. First and foremost, online platform can act as the first entrance for people who is passionate in creating positive impacts for the society but do not know where and how to start. Our ideal platform will be a place for like-mind people to meet and find useful tools to develop your own social venture steps by steps. More, it will provide opportunity for changemakers to connect with coach, consultants and partners, and prototype social and sustainable model successfully. We are looking for a web administrator who will manage and moderate online platform effectively. Qualifications  1. Extremely passionate about social innovation/ social entrepreneurship  2. Good at learning, searching and analysing information 3. Willing to manage and moderate the above mentioned online platform 4. Good command of spoken and written English Salary is negotiable. Please send your resume and cover letter by including answers to the questions below by June 15, 2017 to boy@schoolofchangemakers.com 1. Kindly tell us about yourself and your life goals. 2. Please describe briefly about your personality. If applicable, kindly include results of personality tests such as StrengthsFinder, Myers-Briggs, Enneagram, etc. 3. Tell us the reasons you want to join School of Changemakers in this position. 4. Please describe your experience in starting an organization, project or any initiative. 5. Which social problem you are most concerned about and why? How do you plan to tackle it?

การประกวดรางวัล Young Champions of the Earth เพื่อสิ่งแวดล้อม

30 พฤษภาคม 2560
Opportunity
United Nations Environment Programme หรือ UN Environment จัดการแข่งขันที่จะทำให้ไอเดียและความมุ่งมั่นที่จะรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นใหม่ให้เป็นจริง ในแต่ละปีจะมีนักสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ 6 คนถูกคัดเลือกเป็นตัวแทน Young Champions of the Earth จากแต่ละทวีป คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 18- 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2530 ถึง 15 พฤศจิกายน 2542) The 3 Ps – มีไอเดียสามารถสร้างผลกระทบทางบวกแก่สิ่งแวดล้อม (planet) สังคม (people) และแสดงความมั่นคงทางการเงิน (prosperity) ในเชิงประจักษ์ Demonstrated commitment – มีผลงานที่ได้ลงมือดำเนินงานไปแล้ว เช่น รายงานการดำเนินงาน รายงานการทำ prototype และรายงานการหาข้อมูล (ถ้ามี) The 3 Cs – มีหลักฐานที่แสดงความช่างสงสัย (curious) กล้าหาร (courageous) และมีสีสัน (colourful) ของตนเอง The 2030 Agenda for Sustainable Development – ไอเดียการแก้ไขปัญหาแสดงความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย UN Sustainable Development Goals Sponsor – ผู้สนับสนุนซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือรับรองมีความน่าเชื่อถือ ผู้สมัคร 1 คนต่อการสมัคร 1 ครั้ง หากได้รับการคัดเลือกแล้ว มีความยินดีที่จะรับข้อตกลงกับทางผู้ให้ทุนที่จะโพสต์ blog post 1 ชิ้น และวิดีโอ 1 ชิ้น ทุกเดือน ในระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เพื่อให้บุคคลทั่วไปติดตาม  กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 น. ทุนสนับสนุน เงินทุนตั้งต้นจำนวน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 512,000 บาท เข้าร่วมการประชุม United Nations Environment Assembly ที่ไนโรบิ ประเทศเคนยา ในเดือนธันวาคม 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าร่วมการประชุม United Nations General Assembly ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในเดือนกันยายน 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ร่วมรับประทานอาหารกับรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมกว่า 100 ท่านในงาน Champions of the Earth Gala Dinner รับการประชาสัมพันธ์ทั้งในโลกออนไลน์และสื่อสากล รับการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เข้ารับการอบรบด้านการสื่อสาร การวางแผนโครงการ การจัดการระบบการเงิน และอื่นๆ ซึ่งออกแบบมาตามความต้องการของผู้ชนะรางวัลแต่ละคน เข้ารับการอบรมหัวข้อความเป็นผู้ประกอบการ แบบเข้มข้น ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในยูโรป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติม Become a Young Champion  

ทุน Takeda Young Entrepreneurship Award 2017 สำหรับผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่

26 พฤษภาคม 2560
Opportunity
การประกวดรางวัล Takeda เปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือเทคโนโลยี โดยมูลนิธิ Takeda มีภารกิจและความเชื่อที่ว่ากิจกรรมการสร้างการเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีและปัญหาสังคมนันทำให้เกิดผลิตผลและการบริการที่ทำให้คุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของคนทั้งโลกดีขึ้น คุณสมบัติผู้รับทุน มีอายุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำกัดเพศ สัญชาติ และภาคส่วนองค์กร ทำโครงการที่มีความสร้างสรรค์ และสามารถสร้างผลกระทบในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้คน ในเชิงประจักษ์ ใบสมัครขอทุน 1,000 คำ หรือน้อยกว่านั้นรวมภาพประกอบ (ภายใน 3 หน้ากระดาษ A4) ประกอบด้วยที่มาของประเด็นปัญหาที่แก้ไข และไอเดียการแก้ไขปัญหา ใบรายงานสนับสนุน 300 คำ หรือน้อยน้อยกว่านั้น เขียนโดยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการของผู้ขอรับทุน สามารถเสนอรายชื่อตนเอง หรือยื่นเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนี้ กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทุนสนับสนุน Best Entrepreneur Award มี 1 รางวัล ผู้ชนะจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ แผ่นประกาศเกียรติคุณ และเงินทุนสนับสนุน จำนวน 1,000,000 เยนญี่ปุ่น หรือประมาณ 300,000 บาท Entrepreneur Award มี 5 รางวัล ผู้ชนะจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ แผ่นประกาศเกียรติคุณ และเงินทุนสนับสนุน จำนวน 200,000 เยนญี่ปุ่น หรือประมาณ 60,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม Takeda Young Entrepreneurship Award 2017

รางวัลโรเล็กซ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่

18 พฤษภาคม 2560
Opportunity
รางวัลโรเล็กซ์สำหรับกิจการเพื่อสังคม หรือ The Rolex Awards for Enterprise ต้องการสนับสนุน 5 ผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดหรือกำลังตั้งต้นโครงการนวัตกรรมที่เสริมสร้างองค์ความรู้ หรือส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เพื่อนมนุษย์ โดยจะต้องทำงานด้านสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี และทำการสำรวจ คุณสมบัติผู้รับทุน อายุระหว่าง 18 - 30 ปี ภายในวันสุดท้ายของการสมัคร อยู่ในตำแหน่งผู้นำองค์กร ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจ มีนวัตกรรมสังคมที่เสริมสร้างองค์ความรู้ หรือส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เพื่อนมนุษย์ แสดงศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการและผู้นำ โดยระบุเป้าหมายและผลกระทบที่จะสร้างในเชิงประจักษ์ เขียนใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะต้องส่งใบสมัครภายใน 3 สัปดาห์หลังจากเป็นสมัครบนเว็ปไซต์ ไม่ได้ขอทุนเพื่อไปใช้ในการศึกษา กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 17:00 น. เวลาประเทศไทย จำนวนเงินทุนสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ทั่วโลกจากโรเล็กซ์ ทุนสนับสนุนเบื้องต้นจำนวน 50,000 ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ หรือประมาณ 1,760,000 บาท สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน ทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ หรือประมาณ 3,520,000 บาท สำหรับ 5 รางวัลชนะเลิศ นาฬิกาโรเล็กซ์ 1 เรือน รายละเอียดเพิ่มเติม Rolex Awards 2018

ร่วมเสนอชื่อผู้นำคนรุ่นใหม่ Forum of Young Global Leaders

09 พฤษภาคม 2560
Opportunity
The Forum of Young Global Leaders หรือ การประชุมผู้นำคนรุ่นใหม่สากลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อหาสุดยอดผู้นำเยาวชนจากทั่วโลก ทำงานทุ่มเทให้กับการสร้างสิ่งดีๆ เพื่อสังคม โดยเป็นแหล่งรวมผู้นำรุ่นใหม่ที่มีผลงานด้านต่างๆ ซึ่งได้รับการเสนอรายชื่อและคัดกรองผ่านกระบวนการที่เคร่งครัด การประชุมจึงจะประกอบไปด้วยผู้นำรุ่นใหม่ที่หลากหลายทั้งทางพื้นฐานครอบครัว ทางสัญชาติ-เชื้อชาติ และกลุ่มทางสังคม ทำให้สามารถเป็นตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในแต่ละกลุ่มได้ ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในภาคการเมืองการปกครอง ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา หรือภาคศิลปะและวัฒนธรรม คุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอรายชื่อ มีอายุไม่เกิน 37 ปี หรือเกิดวันที่ 1 มกราคม 2523 เป็นต้นไป มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำและความสำเร็จในเชิงประจักษ์ เช่น มีประสบการณ์ทำงาน 5-15 ปี และมีตัวชี้วัดบทบาทความเป็นผู้นำในตลอดการทำงาน มีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทให้แก่สังคม เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และได้รับการเชื่อถือในระดับท้องถิ่นและระดับสากล มีความตระหนักรู้ และมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้ และต้องการจะพัฒนา รายชื่อที่มาจากภาคธุรกิจจะทำงานรับผิดชอบการดำเนินงานขององค์กร หรือหน่วยงานหลักขององค์กรทั้งหมด โดยอยู่ในตำแหน่งประธาน ประธานกรรมการ CEO กรรมการผู้จัดการ ผู้ถือหุ้น หรือเทียบเท่า หากบริษัทที่เสนอรายชื่อเป็นสมาชิก หรือเป็นหุ้นส่วนกับ World Economic Forum ผู้ได้รับการเสนอรายชื่อจะต้องได้รับการอนุญาตจาก CEO หรือ ประธานกรรมการก่อน บริษัท องค์กร หรือบุคคลหนึ่งสามารถเสนอได้ 1 รายชื่อทุก 2 ปีเท่านั้น ไม่เปิดให้เสนอรายชื่อตัวเอง การสนุบสนุนที่จะได้รับ โอกาสเข้าร่วมงานประชุมเยาวชนผู้นำสากล ร่วมคิดและจัดตั้งโครงการ ทำการค้นคว้า เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้นำเยาวชนสากล โอกาสในการจัดตั้งกิจกรรมร่วมกับชุมชน​ กำหนดการรับสมัคร หมดเขตเสนอชื่อ 31 พฤษภาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Nominate a Young Global Leader

ทุนการศึกษาและอบรม Rotary Peace Fellowships

05 พฤษภาคม 2560
Opportunity
ด้วยความเชื่อที่ว่าการอบรมเชิงวิชาการ การฝึกฝน และโอกาสในการสร้างเครือข่ายระดับสากลจะพัฒนาให้ผู้นำเป็นอีกแรงกระตุ้นให้เกิดสันติสุข ป้องกันการพิพาท และแก้ไขการขัดแย้งได้ ในแต่ละปี มูลนิธิโรตารีได้คัดเลือกผู้นำ 100 คนจากทั่วโลกให้เป็น Fellow เพื่อมอบการฝึกอบรมเชิงวิชาการด้านการสร้างสันติภาพและการแก้ไขความขัดแย้ง ที่ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ (Rotary Peace Centers) ต่างๆ ทั่วโลก ปัจจุบันมีผู้รับทุนกว่า 1,000 คนแล้วที่ได้รับการฝึกฝนด้านการสร้างสันติภาพ และสำเร็จการศึกษาออกไปทำงานในตำแหน่งระดับสูงที่องค์กรนานาชาติ หรือเริ่มก่อตั้งมูลนิธิเป็นของตัวเอง คุณสมบัติผู้รับทุน ไม่จำกัดสัญชาติ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  สามารถแสดงความมุ่งมั่นที่จะเข้าใจความหลากหลายของประเทศและสันติภาพในเชิงประจักษ์ มีความโดดเด่นในความเป็นผู้นำ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของผู้ขอรับทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณ์การทำงานในสายที่เกี่ยวข้อง หรือการทำงานอาสาสมัคร อย่างน้อย 3 ปี  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรการฝีกอบรมระยะสั้น​​ มีประสบการณ์การทำงานในสายที่เกี่ยวข้อง หรือการทำงานอาสาสมัคร อย่างน้อย 5 ปี  มีหลักฐานความสำเร็จด้านวิชาการ​  กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ทุนสนับสนุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลา 15-24 เดือน และฝึกงานเป็นเวลา 2-3 เดือน ระหว่างปิดเทอม หลักสูตรการฝีกอบรมวิชาชีพระยะสั้น​​ ระยะเวลา 3 เดือน และลงพื้นที่ศึกษางานเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ ทุนการศึกษา ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่และฝึกงาน ค่าที่พักและค่าเดินทาง (ไป-กลับ) รายละเอียดเพิ่มเติม Peace Fellowships

ทุน Abilis เพื่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

27 เมษายน 2560
Opportunity
มูลนิธิ Abilis ต้องการจะให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมและกลุ่มคนด้อยโอกาสและผู้พิการในประเทศกำลังพัฒนา ที่ทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายของมูลนิธิ เพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญแก่สิทธิผู้พิการโดยให้โอกาสและมอบอำนาจแก่กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งปรับทัศนคติด้านลบที่มีในสังคม คุณสมบัติผู้รับทุน เป็นองค์กรผู้พิการหรือคนชายขอบ โดยมีผู้พิการหรือผู้ปกครองของเด็กพิการ อย่างน้อยร้อยละ 51 เป็นกรรมการบริหารองค์กร อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา หรืออยู่ในรัฐที่อ่อนแอ (fragile state) ปฏิบัติงานด้วยวิถีประชาธิปไตย เป็นองค์กรที่มีทักษะด้านธุรการ และการบริหารระบบการเงินที่ดี มีเป้าหมายที่จะให้การช่วยเหลือ ด้านสิทธิมนุษยชนของคนพิการ เด็กเล็ก เด็กผู้หญิงและผู้หญิงที่มีความพิการ การให้โอกาสและการดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง การจ้างงานผู้พิการ ดำเนินงานโดยทำกิจกรรม ดังต่อไปนี้ จัดอบรม การผลิตผลิตภัณฑ์ การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผู้พิการ หรือที่เกี่ยวกับ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disbilities - CRPD) แปลอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ความรู้จากงานอบรม การผลิตผลิตภัณฑ์ การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง เป็นภาษาท้องถิ่น  ให้การศึกษาขั้นต้น หรือจัดอบรมและฝึกอาชีพ จัดกิจกรรมที่ส่งเพิ่มอัตราการจ้างและสร้างรายได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมงานและการพัฒนาศักยภาพองค์กร ส่งเสริมเด็ก เด็กผู้หญิง และผู้หญิงที่มีความบกพร่องทางร่างกาย มีแผนการทำงานและแผนการใช้เงินทุน ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี กำหนดการรับสมัคร ไม่มีกำหนดปิดรับสมัคร ทุนสนับสนุน จำนวนเงินสนุบสนุนขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของแต่ละโครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม Abilis Funds

Impact ASEAN จัดประกวดนวัตกรรมโครงการอาสาสมัครเยาวชน

18 เมษายน 2560
Opportunity
Youth Volunteering Innovation Challenge (YVIC) จัดประกวดโครงการอาสาสมัครเยาวชน เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค ด้วยการให้คำปรึกษาและทุนตั้งต้นหรือขยายผลแก่โครงการที่ริเริ่มโดยเยาวชนจากทุกประเทศในสมาคม ASEAN ภายใต้ชื่อการประกวด 'Impact ASEAN' โดยนวัตกรรมจะต้องอยู่ภายใต้ 3 หัวข้อ ดังนี้ การส่งเสริมการบรรลุ เป้าหมายความยั่งยืน (SDGs) ในระดับท้องถิ่นด้วย ด้วยงานอาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล การติดตามความคืบหน้าหรือด้วยวิธีใหม่ๆ การสร้างเปลี่ยนแปลงระดับพฤติกรรมจากกิจกรรม หรือเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวอาสาสมัครในเยาวชน  การพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและทางวิชาชีพผ่านการทำกิจกรรมอาสาสมัคร คุณสมบัติโครงการ เป็นโครงการอาสาสมัครที่คิดค้นและปฎิบัติโดยทีมเยาวชนที่มีสมาชิก 2-3 คน สมาชิกทุกคนจะต้องมีอายุระหว่าง 18-30 ปี สมาชิกทุกคนจะต้องพักอาศัยอยู่ในประเทศสัญชาติตัวเอง ดังนี้ บรูไน กัมพูชา อินโดเนเซีย ลาว มาเลเชีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ มีเป้าหมายที่จะรวมกลุ่มคนที่ถูกกีดกันทางสังคมและคนชายขอบ เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำงาน มีนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาที่มีศักยภาพที่จะสร้างประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ภายใต้ 3 หัวข้อดังกล่าว มีเป้าหมายที่จะสร้างความยั่งยืนผ่านการวางกลยุทธ์ร่วมกับพาร์ทเนอร์ภาครัฐ องค์กรรากหญ้า ชุมชน เครือข่าย และการพัฒนาโมเดลการทำงาน แสดงศักยภาพในการขยายกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ไปยังชุมชนอื่น และ/หรือยังภูมิภาคอื่น ในเชิงประจักษ์ แบ่งเป็น 2 รูปแบบตามระยะการทำงาน ดังนี้ ระยะพัฒนาไอเดียและทดลองต้นแบบ (Ideation and Prototype) เป็นโครงการอาสาสมัครที่ริเริ่มโดยกลุ่มเยาวชนที่มาจากพื้นหลังหลากหลาย มีไอเดียนวัตกรรมทางสังคม ซึ่งยังไม่ได้เริ่มการทำแบบทดลอง (prototype) หรือซึ่งได้ทดลองผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้วในโมเดลที่มีความเป็นไปได้ในการประสบความสำเร็จต่ำสุด (minimum viable model) โดยที่ยังไม่สามารถสร้างรายได้ได้ ระยะขยายผล Scale Up (Growth and Maturity) เป็นโครงการอาสาสมัครที่อยู่ระหว่างปฎิบัติการและขยายผล มีลูกค้า หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ โดยใช้โมเดลธุรกิจที่ใช้งานได้ แต่ยังไม่ถึงขั้นขยายผล หรือ มีปัญหาติดขัดเรื่องกระแสเงินสด (Cash flow) หรือ มีโมเดลธุรกิจที่ดี สามารถขยายผลได้ ไม่มีปัญหากระแสเงินสด และต้องการทุนขนาดใหญ่ กำหนดการ ปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม 2560​ การสนับสนุน แบ่งเป็น 2 รูปแบบตามระยะการทำงาน ดังนี้ โครงการ Start Up ในระยะพัฒนาไอเดียและทดลองต้นแบบ (Ideation and Prototype)  โอกาสและพื้นที่ในการสร้างและทดลองไอเดีย ผ่านเวิร์คช็อปในประเทศ 3 ทีมผู้เข้ารอบจากแต่ละประเทศจะได้รับทุนตั้งต้น พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาเพื่อทดลองต้นแบบ หลังการเข้าร่วมเวิร์คช็อปเป็นเวลา 1 เดือน  1 ทีมผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับการคัดเลือกให้ร่วมและ pitch โครงการในเวิร์คช็อประดับภูมิภาค โครงการในระยะขยายผล (Growth and Maturity) โอกาสและพื้นที่ในการสร้างและทดลองไอเดีย ผ่านเวิร์คช็อประดับภูมิภาค 3 ทีมผู้เข้ารอบสุดท้ายจากแต่ละเวิร์คช็อประดับประเทศ ร่วมกับ 7 ทีม จากประเทศ ASEAN จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมและ pitch โครงการในเวิร์คช็อประดับภูมิภาค 3 ทีมผู้ชนะจะได้รับทุนเพื่อขยายผล มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 343,000 บาท พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาเพื่อขยายผล เป็นเวลา 3 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม Youth Volunteering Innovation Challenge in ASEAN