NEWS

U Revolution Media Fellowships เปิดรับสมัครแล้ว!

19 มิถุนายน 2561
Opportunity
U Revolution เปิดรับสมัคร Fellow นักเล่าเรื่อง 4 ตำแหน่ง เพื่อฝึกงานระยะเวลา 6 เดือน (มีค่าตอบแทน) ร่วมกับนักเล่าเรื่องหรือ Influencer ที่ต้องการเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเกี่ยวกับโรคเรื้อรังหรือความพิการ เพื่อสนับสนุนดาวรุ่งที่มีความสามารถด้านการสื่อสาร ให้พื้นที่ในการแสดงความสามารถและต่อยอดไปสู่อาชีพในอนาคตได้ เปิดรับ 4 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ 1 ประเภทการสื่อสาร  การเขียน  Revolutionary Writing Fellow ทัศนศิลป์  Revolutionary Visual Art Fellow  พ็อดคาสท์  Revolutionary Podcast Fellow  วีดีโอ  Revolutionary Video Fellow โอกาสที่จะได้รับ โอกาสทำงานร่วมกับ Influencer ด้านสุขภาพ (ผ่านทางออนไลน์) เป็นเวลา 6 เดือน  ค่าตอบแทนในการสร้างสรรค์ผลงานและลงบน urevolution.com ในธีม awkward conversations that arise from chronic illness or disability จำนวน 2,000 ยูโร หรือประมาณ 76,000 บาท (ผู้ที่รับการคัดเลือกจะต้องแจกแจงแผนการเงิน) วิธีการสมัคร Fellowship นี้เหมาะสำหรับนักเขียน ดีไซเนอร์ นักออกแบบวีดีโอ นักวาดการ์ตูน หรือใครก็ได้ที่ตรงกับการสื่อสารทั้ง 4 ประเภท ส่งเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองเพื่อสมัคร มะเร็ง HIV/AIDS โรคหัวใจ การเสพติด (Addiction) โรคการกินผิดปกติ (Eating Disorders) ความผิดปกติทางจิตประสาทและอารมณ์ (Mental Disorder) ภาวะแทรกซ้อน (Multiple Stlerosis - MS) โรคที่ส่งผลต่อการเคลื่อไหว (Mobility-affecting Illnesses) หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.59 สมัครได้ที่ U Revolution Fellowship Application

Business Consulting Program by School of Changemakers

13 มิถุนายน 2561
News
School of Changemakers มุ่งสนับสนุนนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านการสนับสนุนนักเรียน นศ. บุคคลทั่วไป ภาคประชาชน และภาคธุรกิจในการริเร่ิมโครงการหรือกิจการสังคมเพื่อสังคม โดยในช่วงปี 2561-2563 นั้นเน้นการบ่มเพาะและสร้างความรู้ กระบวนการบ่มเพาะกิจการหรือโครงการเพื่อสังคมในกลุ่มบุคคลทั่วไปอายุ 25-35 ปีที่จริงจังกับพัฒนาไอเดียการแก้ปัญหาสังคมจนถึง การตั้งเป็นองค์กรเพื่อการดําเนินการในระยะยาว (Social Startups) ผ่านโครงการ Penguin Incubation ซึ่งการบ่มเพาะโครงการ หรือกิจการเพื่อสังคม เป็นโครงการที่ต้องดําเนินงานเป็นระยะเวลานาน (8 เดือน) และผลลัพธ์ของแต่ละโครงการเป็นไปเพื่อประโยชน์ ของสังคม ซึ่งแม้จะมีมุ่งมั่นริเร่ิมเป็นกิจการเพื่อสังคมที่มีโมเดลการสร้างรายได้ ในระยะต้น 1-3 ปีที่ต้องทําความเข้าใจปัญหาและ พัฒนาปรับแก้ไอเดียให้ตอบโจทย์ยังเป็นช่วงที่สังคมต้องช่วยกันลงทุน เพื่อให้เกิดโมเดลและนวัตกรรมสังคม ตอบรับการเปลี่ยนแปลง ของปัญหาสังคมที่นับวันจะซับซ้อน รุนแรงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ Business Consulting Program จึงเกิดขึ้นเพื่อระดมการสนับสนุนจากภาคธุรกิจในการร่วมลงทุนและสนับสนุน Social Startup ในระยะตั้งต้น และนําเอาความรู้และเครื่องมือในการบ่มเพาะโครงการและกิจการเพื่อสังคมแบ่งปันกับภาคธุรกิจที่ต้องการพัฒนาไอเดียในการแก้ปัญหาสังคมในแบบของตนเอง ผ่านการกิจกรรมการให้คําปรึกษาในการพัฒนาไอเดียระยะเวลา 3 เดือน รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจและ startup ได้ทําความรู้จัก แลกเปลี่ยน และสร้างความร่วมมือในกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะโครงการ Penguin Incubation โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร หากสนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ gade@schoolofchangemakers.com หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ที่ http://bit.ly/businessconsultprogram

ธรรมศาสตร์เปิด SEAS Summer School วิชาสตรีและเพศทางเลือกศึกษา

11 มิถุนายน 2561
Opportunity
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาสตรีศึกษาและเพศทางเลือกศึกษาโดยเชื่อมโยงไปกับความเคลื่อนไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ขยายตัว และเปิดสอนหลักสูตรภาคฤดูร้อนในหัวข้อ Feminism, Queer and Southeast Asian Studies เพื่อถ่ายทอดเผยและแพร่ความรู้ ทั้งความรู้ทั้งด้าน Southeast Asian Studies และสตรีศึกษาสู่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัยแก่ผู้ที่สนใจ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างสังคมก้าวหน้า และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่าง นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย วิชาที่เปิดสอน ความรู้เบื้องต้นทางสตรีศึกษาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ศึกษาแนวคิดวามสตรีนิยม วิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยจากพื้นฐานประสบการณ์และวัฒนธรรมของผู้หญิงทั้งในพื้นที่ส่วนตัวและสาธารณะ เชื่อมโยงกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การวิจัยในแนวสตรีนิยมเบื้องต้น ศึกษาความแตกต่างระหว่างระเบียบวิธีการวิจัยในแนวสตรีนิยมและการทำวิจัยประเภทต่างๆ ฝึกทำงานวิจัยในหัวข้อที่ผู้ศึกษาสนใจและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเอง ในแนว 'พลิกประสบการณ์ให้เป็นความรู้' เพื่อบันทึก แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดสู่สังคม เพศทางเลือกศึกษาเบื้องต้น (Queer Studies) ศึกษาแนวคิดและข้อถกเถียงของกลุ่มคที่เรียกตัวเองว่า LGBT และ/หรือ Queer เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎีเพศทางเลือกศึกษาทั้งในฐาน 'ศาสตร์' และในฐานที่เป็นแรงขับเคลื่อนทางการเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 29 มิถุนายน - 22 กรกฎาคมนี้ สถานที่อบรม: สำนักงานโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  คุณสมบัติของผู้สมัคร อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือจบปริญญาตรีแล้ว สาขาใดก็ได้ ไม่จำกัดเพศ (รับจำนวนจำกัด) หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 22 มิถุนายนี้ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์เอกสารด้านล่าง และส่งใบสมัครไปที่นี่

ร่วมเสนอรายชื่อชิงรางวัล 2018 World of Difference Awards

07 มิถุนายน 2561
Opportunity
TIAW World of Difference 100 Award ต้องการสนับสนุนและให้การยอมรับผู้ที่ได้ทำงานเพื่อส่งเสริมพลังอำนาจด้านเศรษฐกิจของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นงานในระดับท้องถิ่นในประเทศกำลังพัฒนาหรือจะเป็นธุรกิจระดับโลก ไม่ว่าผู้ได้รับการเสนอรายชื่อจะเป็นที่รู้จักในแวดวงหรือเป็น unsung hero มาร่วมกันเสนอรายชื่อและเรื่องราวการทำงานของพวกเขาได้ ผู้ได้รับการเสนอรายชื่อที่ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงสร้างพลังอำนาจด้านเศรษฐกิจ แบ่งเป็นประเภทตามลักษณะ ดังนี้ ประเภทรายบุคคล หญิง Community ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงในชุมชนท้องถิ่น Corporate ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงผ่านกิจการโดยให้การช่วยเหลือผู้หญิงในองค์กร และ/หรือ นอกภาคธุรกิจ  Education ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงผ่านการศึกษา การทำโครงการ หรือ personal action Entrepreneurship ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงผ่านกิจกรรมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ และ/หรือพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการ  Non-Profit/NGO ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงผ่านการพัฒนาองค์กรไม่แสวงหากำไร หรือ NGO Public Service/ Goverment ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงผ่านตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐ/ข้าราชการ Young Women Leaders ผู้หญิงอายุต่ำกว่า 25 ปี ที่ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงผ่านโครงการวิชาการ งานชุมชน กิจกรรมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ และ personal action ประเภทรายบุคคล ชาย ช่วยเหลือและส่งเสริมพลังอำนาจเชิงเศรษฐกิจของผู้หญิงด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง ให้การสนับสนุนองค์กรหรือโครงการที่ส่งเสริมพลังอำนาจเชิงเศรษฐกิจของผู้หญิง ได้บรรลุผลสำเร็จในโลกธุรกิจที่ให้การช่วยเหลือและส่งเสริมพลังอำนาจเชิงเศรษฐกิจของผู้หญิงโดยตรง ประเภทองค์กรธุรกิจ (ไม่รวมองค์กรไม่แสวงหากำไร และ NGO) ช่วยเหลือและส่งเสริมพลังอำนาจเชิงเศรษฐกิจของผู้หญิงผ่านโครงการริเริ่ม นโยบาย (การจัดหา การจัดจ้าง เทรนนิ่ง) หรือผ่านโครงการ CSR อื่นๆ ให้การช่วยเหลือและส่งเสริมพลังอำนาจเชิงเศรษฐกิจในผู้หญิงผ่านกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ด้านบน โอกาสที่ผู้ชนะรางวัลจะได้รับ โอกาสเข้างานประกาศรางวัล World of Difference Awards ในปี 2562 สร้างเครือข่ายกับผู้นำท่านอื่น โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ  ปิดรับการเสนอรายชื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เสนอรายชื่อได้ที่ World of Difference Awards Nomination Form 

การแข่งขันชิงทุน Road Safety Grants Programme เพื่อผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย

29 พฤษภาคม 2561
Opportunity
ในปี 2010 มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (Bloomberg Philanthropies) ได้เปิดตัวโครงการริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก Bloomberg (Bloomberg Initiative for Global Road Safety: BIGRS) เพื่อลดจำนวนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน โดยต้องการมอบทุนให้เปล่าแก่โครงการด้านความปลอดภัยทางถนนที่ชนะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนามาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับนโยบายด้านความปลอดภัยทางท้องถนนและการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมที่สำคัญ เช่น การขับขี่ด้วยความเร็วสูงการขับขี่ขณะมึนเมา การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย การไม่ใช้ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถ หรือการไม่สวมหมวกนิรภัย​ คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นองค์กรภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐที่ตั้งอยู่ในประเทศและเมืองที่มีสิทธิ์สมัครรับทุน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ไทย) มุมไบ (อินเดีย) โฟร์ตาเลซา (แทนซาเนีย) และเซี่ยงไฮ้ (จีน) องค์กรภาครัฐที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนและ/หรือการดำเนินการนโยบายตรวจจราจรและหน่วยงานทางทหารไม่มีสิทธ์ิสมัคร เป็นองคก์รที่ไม่ใช่ภาครัฐ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงองค์กรภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา ที่มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปนโยบายและ/หรือการดำเนินการ หรือเป็นผู้สมัครนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศที่ยื่นเสนอโครงการ ที่สามารถทำสัญญารับทุนจากต่างประเทศ และรับข้อผูกพันทางกฎหมายและทางการเงินได้ ผู้สมัครไม่สามารถได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาวุธปืน สื่อลามกอนาจาร หรือยาสูบได้ หากคุณเป็นองค์กรที่ได้รับทุนให้เปล่าอยู่แล้วในปัจจุบัน โปรดหารือเกี่ยวกับการพัฒนาแนวความคิดโครงการกับที่ปรึกษาด้านเทคนิคของคุณ บุคคลธรรมดาไม่สามารถขอรับทุนได้ โครงการที่ขอรับทุนจะต้องเน้นการปฏิรูปนโยบายหรือการดำเนินนโยบายที่จะนำไปสู่การลดจำนวนการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนอย่างมีนัยสำคัญ  โครงการทุนให้เปล่าด้านความปลอดภัยทางถนนน้ีสนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการผ่านและการดำเนินนโยบายที่ครอบคลุม (กฎหมายระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน ฯลฯ) เพื่อจัดการกับปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ความเร็ว: กฎหมายจำกัดความเร็วที่มีขีดจำกัดความเร็วในเขตเมืองสูงสุดที่ 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง และอำนาจของผู้มีอำนาจในท้องถิ่นในการลดขีดจำกัดความเร็วให้มีระดับความเร็วที่ปลอดภัยในท้องถิ่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่: กฎหมายระดับชาติว่าด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วขับขี่ที่อิงตามความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) ที่ 0.05 กรัม/เดซิลิตรหรือตำ่กว่านั้นสำหรับประชาชนทั่วไป และ BAC ที่ 0.02 กรัม/เดซิลิตรหรือต่ำกว่านั้น สำหรับผู้ขับขี่มือใหม่ หมวกนิรภัย: กฎหมายหมวกนิรภัยที่ใช้บังคับผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนบนถนนทุกสายและเครื่องยนต์ทุกประเภท และกำหนดให้ต้องสวมหมวกนิรภัย และอ้างอิงถึงมาตรฐานหมวกนิรภัยจำเพาะ เข็มขัดนิรภัย: กฎหมายเข็มขัดนิรภัยที่ใช้บังคับผู้โดยสารยานพานะส่วนบุคคลทุกคนที่นั่งบนเบาะนั่งด้านหน้าและด้านหลัง  เก้าอี้นิรภัยสำหรับเด็ก: เก้าอี้นิรภัยสำหรับเด็กที่อิงตามอายุน้ำหนัก หรือส่วนสูง และการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ว่าด้วยการจำกัดอายุและส่วนสูงของเด็กที่นั่งบนเบาะนั่งด้านหน้า โอกาสที่จะได้รับ การสนับสนุนทุนให้เปล่าสำหรับโครงการระยะสั้น 1 หรือ 2 ปี จำนวนสูงสุด 120,000 ฟรังก์สวิส หรือประมาณ 3,881,000 บาท รับสมัครวันนี้ถึง 19 มิถุนายน 2561  สมัครได้ที่ The Road Safety Grants Programme

Bridging The Gap Workshop, 27-28 June 2018

28 พฤษภาคม 2561
News
Bridging The Gap Workshop  การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับภาคธุรกิจที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสังคม ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ CSR  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ไปจนถึงการจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมใหม่ หรือต่อยอดจากธุรกิจหลัก  ซึ่งภาคธุรกิจหลายแห่งต่างมีความพร้อมในด้านทรัพยากร ทั้งกำลังคนและเงินทุน  หากแต่ปัญหาสังคมนั้น มีความซับซ้อนและอาจต้องใช้กระบวนการและเครื่องมือในการทำความเข้าใจปัญหา รวมถึงแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างนวัตกรรม และสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรอื่นๆ ที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้ว Workshop นี้ระยะเวลา 2 วัน เหมาะสำหรับ ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป , ทำงานอยู่ในภาคธุรกิจ ขนาดเล็ก/กลาง เอเจนซี่โฆษณา และออแกไนเซอร์ ที่กำลังมองหา..... วิธีการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับแนวคิด และคุณค่าของธุรกิจ  ไอเดียใหม่ๆ ในการสร้างแคมเปญ CSR ที่สร้างผลกระทบทางสังคมอย่างแท้จริง  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานเดิม  หรือ จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ใช้จุดแข็งธุรกิจของตนเองช่วยแก้ไขปัญหาสังคม วัน - เวลา : 27-28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่ : School of Changemakers  ชั้น 2 A2-202 เลขที่ 3803 ซอยรพ.1 ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย กทม. แผนที่ :  http://bit.ly/Schoolmap ค่าใช้จ่าย :  4,900 บาท ต่อท่าน ยังไม่รวม VAT 7% ( หากองค์กรส่งผู้เข้าอบรมมากกว่า 1 ท่าน ท่านต่อไป 3,000 บาท/ท่าน) รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน วันที่ 1 : Changemaking Concept , Review & Goal Setting เข้าใจแนวคิดการสร้างการเปลี่ยนแปลง ทบทวนการทำงาน และตั้งเป้าหมาย 1. Changemaking concept : รู้จักแนวคิดการสร้างการเปลี่ยนแปลง และรูปแบบการแก้ปัญหาแบบต่างๆ (Good business/Social enterprise/CSR/CSV) 2. How to start your social project/enterprise Change starts with you : ทบกวนการทำงานขององค์กรที่ผ่านมา เป้าหมาย พันธกิจ ทีมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร  Decoding your organization ถอดรหัสองค์กรและคนทำงาน ค้นหาความเชี่ยวชาญ (expertise) และ ทุนทางสังคม (asset) Trend & Opportunity วิเคราะห์เทรนด์และโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 2 : Understanding Problem & Idea Development   ทำความเข้าใจปัญหาสังคมและมองโอกาสในการแก้ไข 1. Let’s define your problem : ค้นหาปัญหาสังคมที่องค์กรสนใจ สอดคล้องกับการทำงาน เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์กร ทำความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 2. Understand problem insights : ทำความเข้าใจในปัญหาในเชิงลึก และมองหาโอกาสในการแก้ไข 3. Options & Models : ทำความเข้าใจทางเลือก และโมเดลในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง เพื่อสร้างทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change)   4. Next Steps : วางแผนเบื้องต้นในการทำงานขั้นต่อไป  วิธีการสมัคร : 1. กรุณากรอกใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/bridgingthegap2018-1 2. โอนชำระเงินค่าเข้าอบรม ได้ที่เลขบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย 031-3-21119-3 / ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด สาขาเซ็นทรัลเวิร์ล 3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ gade@schoolofchangemakers.com สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณเกด 063 9636561 gade@schoolofchangemakers.com

World Forum for Democracy เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ

23 พฤษภาคม 2561
Opportunity
World Forum for Democracy คือแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและนวัตกรรมด้านประชาธิปไตยที่ต้องการเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆ ให้กลายเป็นจริงเพื่อส่งเสริมแนวคิดด้านประชาธิปไตย ผ่านงานอีเวนท์เกี่ยวกับประชาธิปไตย ตั้งแต่ความท้าทายที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดค้นนวัตกรรมและวิถีใหม่ๆ และดีเบทเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา ในช่วงที่ผ่านมา แฮชแท็ก #MeToo เป็นกระแสให้คนธรรมดาๆ ทั่วโลกที่เคยถูกคุกคามทางเพศในทุกมิติของชีวิตให้ออกมาแสดงพลังต้านการคุกคามทางเพศ ทำให้สังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศว่ามีอะไรอีกมากที่ต้องแก้ไข World Forum for Democracy ครั้งที่ 7 นี้จะชวนทุกคนที่เห็นปัญหาเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศและต้องการแก้ไขมารวมตัวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก 2 ประการ คือ การลดความรุนแรงและการเลือกปฎิบัติต่อผู้หญิงและเด็ดผู้หญิง และทำให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศในชีวิตส่วนตัว สาธารณะและเศรษฐกิจ ภายในงานจะมีกิจกรรม THE LAB ซึ่งเป็นหัวใจของงาน World Forum for Democracy ซึ่งเป็นช่วงที่ระบุปัญหาของโครงการที่อยู่ในระยะขยายผล (Scale) โดยแต่ละโครงการจะใช้เวลาในการนำเสนองาน 10 นาทีและรับการประเมินโดยคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผลสรุปการประเมินและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม The Lab จะถูกนำไปวิเคราะห์รวมกันเพื่อสรุปผลในช่วงท้ายของงานและใช้ในการลงคะแนนจากผู้เข้าร่วมเพื่อหาผู้ชนะรางวัล Democracy Innovation Award คุณสมบัติผู้เข้าร่วม องค์กร/สถาบันจากทั่วโลกที่นำเสนอโครงการริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและความท้าทายทุกประเภทที่ผู้หญิงประสบ มีหลักฐานการทำงานในประจักษ์ที่สามารถแสดงผลกระทบทางสังคมที่นำไปสู่การส่งเสริมและป้องกันสิทธิของผู้หญิง และ/หรือ นำไปสู่ตัวเลขของผู้หญิงระดับกรรมการหรือผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคสังคม และ/หรือภาคการเมืองการปกครอง ตัวอย่างการทำงานและแก้ไขปัญหาความท้าทาย เช่น เข้าใจการทำงานและผลกระทบของความไม่เท่าเทียมทางเพศ การต่อสู้การกีดกันทางเพศที่เกิดจากทัศนคติที่ผู้ชายเป็นใหญ่ (patriarchal attitudes) และคตินิยมของสังคม การช่วยเหลือเหยื่อและการป้องกัน การขับเคลื่อนทางสังคมเกี่ยวกับสิทธิผู้หญิงด้านการโน้มน้าวให้เกิดที่นั่งสำหรับผู้หญิงในตำแหน่งกรรมการหรือที่สามารถตัดสินใจ ทั้งในระดับท้องถิ่นและทั่วโลก กระจายแนวคิดด้านความเท่าเทียมและระบุต้นตอของปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศ เช่น ต่อสู้แนวคิดเหมารวมทางเพศ (stereotypes) ในสื่อ ในโฆษณา  พรรคการเมืองที่จัดการให้สมาชิกพรรคมีความหลากหลายทางเพศในจำนวนเท่ากัน และส่งเสริมผู้หญิงจากพื้นเพที่หลากหลายให้ทำงานในสภาที่ได้รับเลือก ติดตามการดำเนินงานของโครงการริเริ่ม ลดช่องว่างในการผลิตซ้ำความไม่เท่าเทียมทางเพศ เช่น การทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง การขาดผู้หญิงที่จะเป็นตัวแทนในรัฐบาลท้องถิ่น  เพิ่มกานแข่งขันระหว่างองค์กรในการทำให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ ทำธุรกิจแนวใหม่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกิจกรรมในสังคม เช่น เป็นตัวตั้งตัวตีในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) และเศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy) ส่งเสริมผู้ประกอบการผู้หญิงและสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ รวมทั้งนักลงทุน ผู้สนับสนุน และลูกค้า โดยเฉพาะในการสนับสนุนให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือต่อสู้ความไม่เท่าเทียมทางเพศ ลดอคติความเป็นใหญ่ของผู้ชายใน artificial intelligence (AI) ส่งเสริมให้ผู้หญิงในภาคศาสนามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญไปร่วมงาน World Forum ที่เมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักสามารถขอรับทุนสนับสนุนได้ หากจำเป็น) หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ World Forum for Democracy 2018

WIN-WIN WAR เรียลลิตี้โชว์แข่งขันนำเสนอแนวคิดกิจการเพื่อสังคม

14 พฤษภาคม 2561
Opportunity
WIN WIN War รายการเรียลลิตี้ค้นหาคนรุ่นใหม่ที่อยากสร้างธุรกิจในฝันให้เติบโตไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืนมาแข่งขันนำเสนอแนวคิดกิจการเพื่อสังคมของตัวเอง เพื่อชิงเงินรางวัล 2,000,000 บาท พร้อมรับคำแนะนำจากผู้รู้และผู้มีประสบการณ์มากมาย   คุณสมบัติผู้สมัคร มีแนวคิดเกี่ยวกับแผนธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์/บริการ หัวข้อ UN SDG ที่สนใจพัฒนา และผลกระทบทางสังคม ส่งวีดีโอแนะนำตัว (ยาวไม่เกิน 5 นาที) เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมที่อยากทำ พร้อมเหตุผลประกอบ มีแผนการใช้เงินทุนสนับสนุน 2 ล้านบาท โอกาสที่จะได้รับ เงินรางวัล 2,000,000 บาทเพื่อตั้งต้นกิจการเพื่อสังคม กำหนดการการสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561 สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.winwinwarthailand.com หรือ www.facebook.com/winwinwarthailand

ทุน European Commission เพื่อหยุดอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าในลุ่มแม่น้ำโขง

09 พฤษภาคม 2561
Opportunity
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เปิดรับเอกสารเสนอโครงการจากภาคประชาสังคมที่ทำงานต่อสู้อาชญากรรมต่อสัตว์ป่าและอาชญากรรมต่อป่าไม้ในลุ่มแม่น้ำโขง (เมียนมาร์ ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม) มาเลเซีย และจีน ด้วยการเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ และทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่น รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบวงจร เพื่อลดความรุนแรงด้านอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าและการลักลอบทำลายทรัพยากรป่า นอกจากนี้ โครงการนี้จะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง CSO ท้องถิ่นและรัฐบาล คุณสมบัติผู้ยื่นเอกสารเสนอโครงการ เป็นบุคคลตามกฎหมาย  เป็นตัวแทนจากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรท้องถิ่นหรือนานาชาติ องค์กรที่มีอำนาจด้านกฎหมาย องค์กรภาคธุรกิจที่ทำงานสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคสังคมและภาคธุรกิจ  องค์กรและโครงการตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) หรือในประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง (เมียนมาร์ ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม) มาเลเซีย และจีน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการเตรียมงานและบริหารงานกับองค์กรพาร์ทเนอร์และองค์กรอื่นๆ ในเครือข่าย ทำงานร่วมกับองค์กรที่เป็นพาร์ทเนอร์ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ องค์กรได้รับอนุญาตในการทำงานในประเทศที่เป็นตัวแทน ตั้งอยู่ในประเทศที่โครงการจะถูกดำเนินการ มีบทบาทและความรับผิดชอบในการร่วมออกแบบและดำเนินงาน และร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยไม่ต่างอะไรกับผู้ยื่น ผ่านคุณสมบัติของผู้ยื่นเอกสาร ที่กล่าวไว้ด้านบน มีการเซ็นสัญญา ทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ ในเครือข่าย ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ ทำงานร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ยื่นเอกสาร องค์กรที่เป็นพาร์ทเนอร์ และเครือข่าย โดยมีแบบแผนการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเชื่อมโยงกันทางกฎหมายหรือารเงิน โอกาสที่จะได้รับ ทุนสนับสนุนโครงการ เริ่มต้น 7,850,000 - 8,000,000 ยูโร หรือประมาณ 298,000,000 - 303,000,000 บาท ปิดรับสมัครวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ยื่นใบเสนอโครงการและดูรายละเอียดอื่นๆ ได้ Support to Civil Society in combatting wildlife trafficking and forest crime in the Greater Mekong Region, Malaysia and the People's Republic of China  

Call for Abstracts เรื่องนวัตกรรมสังคม สำหรับการประชุม Southeast Asian Social Innovation Network

02 พฤษภาคม 2561
News
 ขอเชิญนักวิจัยส่งบทคัดย่อ (ความยาว 100-200 คำ) เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Southeast Asian Social Innovation Network (SEASIN) ครั้งที่ 1 ปี 2018 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยจะบทคัดย่อจะเป็นลักษณะผลงานวิจัย กรณีศึกษา และ/หรือ พรีเซนเทชั่น ซึ่งเขียนจากประสบการณ์การทำงานหรือการตัดสินใจ คุณสมบัติ บทคัดย่อเขียนในภาษาอังกฤษมีความยาวไม่เกิน 200 คำ และอยู่ภายใต้หัวข้อต่างๆ ดังนี้ นวัตกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น Smart Cities และพื้นที่สีเขียว  นวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยี นวัตกรรมสังคมและผู้คน เช่น การอยู่ร่วมกันของสังคม สุขภาพ การศึกษา การจ้างงาน วิธีวัด การขยายผล การส่งต่อ และการสร้างความยั่งยืนของผลกระทบทางสังคมจากนวัตกรรมสังคม วิธีสนับสนุนนวัตกรรมสังคมจากมหาวิทยาลัย การศึกษาเพื่อนวัตกรรมสังคม เช่น หลักสูตร และวิถีปฎิบัติ ทฤษฎีและแนวทางปฎิบัตินวัตกรรมสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอกาสที่จะได้รับ เจ้าของบทคัดย่อที่รับคัดเลือกจะได้รับเชิญให้เขียนบทความฉบับสมบูรณ์ (ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ) เจ้าของบทคัดย่อที่รับคัดเลือกจะได้รับเชิญให้เสนองานวิจัยในช่วงสำคัญของการประชุม และจัดแสดงในงาน วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย บทคัดย่อที่รับคัดเลือกจะถูกตีพิมพ์เป็นบทความในหนังสือ​ของ SEASIN เจ้าของบทคัดย่อที่รับคัดเลือกจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเครือข่าย Southeast Asian Social Innovation Network (SEASIN) หมดเขตส่งบทคัดย่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.seasin-eu.org/ ส่งบทคัดย่อได้ที่ contact@seasin-eu.org

Nudge Bootcamp ค่ายออกไอเดียเพื่อเสริม/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

27 เมษายน 2561
Opportunity
Good Factory ร่วมกับ Center for Behavioral and Experimental Economics (CBEE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนเข้าค่าย Nudge Bootcamp #กระตุกความคิด #สะกิดพฤติกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Nudge Theory ตามหลัก Behavioral Economics ร่วมเวิร์กช็อป ออกไอเดียการสร้างเสริม/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประเด็นที่จะใช้เป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์ ได้แก่ การกิน การออกกำลังกาย Safe Sex  อุบัติเหตุ สุขภาพจิต เหล้า-บุหรี่  คุณสมบัติผู้เข้าร่วม เป็นบุคลากรด้านสุขภาพ นักเศษฐศาสตร์พฤติกรรม นักจิตวิทยา นักออกแบบ หรือคนรุ่นใหม่ สนใจเรียนรู้การออกแบบกระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ  พร้อมพบปะกับเพื่อนใหม่ และทำงานเป็นทีม ชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยินดีรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย  สนุกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทดลอง ลงมือทำ  ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย #กระตุกความคิด #สะกิดพฤติกรรม กำหนดการ ปิดรับสมัคร วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ทางเพจ Good Factory กิจกรรมจัดขึ้น วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร Knowledge Exchange (KX) สมัครที่ได้ Nudge Bootcamp - กระตุกความคิด สะกิดพฤติกรรม

Changemaker Residency โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาระดับสูง

17 เมษายน 2561
Opportunity
Changemaker Residency คือโครงการแลกเปลี่ยนระยะ 1 เดือน ที่จะคัดเลือกนักสร้างการเปลี่ยนแปลง 10 คนที่สมัครหรือได้รับการเสนอรายชื่อจากทั่วโลก มาร่วมกันคิดค้นวิธีแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาระดับสูง โดยหลักสูตรการอบรมจะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก เพื่อเรียนรู้เครื่องมือ ทักษะ และแนวคิดการทำงานร่วมกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ในทุกๆ โปรเจกต์  Changemaker Residency 2018 จัดที่ เมืองเมกอก รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ถึง 1 สิงหาคม 2561 คุณสมบัติผู้สมัคร หรือผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่อ ผู้ประกอบการสังคม นักกิจกรรมชุมชน นวัตกร และนักสร้างการเปลี่ยนแปลง อายุมากกว่า 18 ปี ห่วงใยเพื่อนมนุษย์และโลก มุ่งมั่นที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในระดับพัฒนาไอเดีย หรือไม่รู้จะเริ่มยังไง มีใจเปิดรับ พร้อมจะเรียนรู้จากโอกาสใหม่ๆ โดยไม่มีติดอยู่ใน Comfort Zone ซื่อสัตย์กับตนเองและผู้อื่น มีแนวคิดที่ต้องการทำงานร่วมกับผู้อื่น และรู้คุณค่าความสำคัญของการเป็นทีม โอกาสที่จะได้รับ โอกาสเข้าร่วมเวิร์กช็อป รับฟังวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ทัศนศึกษา กิจกรรมทางวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ ในโครงการ Changemaker Residency มูลค่า 2,600 ดอลลาร์แคนาดา หรือประมาณ 64,500 บาท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ค่าเดินทางในประเทศ ค่าอาหาร และที่พัก (ห้องรวม) ตลอด 4 สัปดาห์ มูลค่า 2,000 ดอลลาร์แคนาดา หรือประมาณ​ 49,600 บาท ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าประกัน และค่าวีซ่า ด้วยตนเอง * สามารถติดต่อขอทุนเต็มได้โดยส่งวีดีโอยาว 1 นาทีไปที่ changemakerresidency@gmail.com เพื่อแนะนำตัวเอง (ทุนเต็มมีจำนวนจำกัด) ​​โอกาสได้รู้จักนักสร้างการเปลี่ยนแปลงคนอื่นในโครงการ รับสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ เช่น ส่วนลดค่าเรียนในโครงการอื่นๆ หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 เมษายนนี้เท่านั้น สมัครได้ที่ https://www.changemakerfellows.com/apply