NEWS

ทุน Youth Solidarity Fund ของ UNAOC เพื่อสันติภาพ

31 มกราคม 2561
News
United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) เปิดรับใบสมัครทุน Youth Solidarity Fund (YSF) จากองค์กรที่จัดตั้งโดยเยาวชน ซี่งดำเนินงานด้านสันติภาพเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนผ่านการเผยแพร่ความเข้าใจและการร่วมมือกันข้ามวัฒนธรรม ข้ามศาสนา และข้ามความเชื่อ  คุณสมบัติผู้ขอรับทุน เป็นโครงการ หรือองค์กรที่จัดทำและดำเนินงานโดยเยาวชน อายุ 18-35 ปี เพื่อประโยชน์ของเยาวชน  มีเยาวชนเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ในทีม และเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจขององค์กร ไม่จำกัดเชื้อชาติและเพศ ของสมาชิกในทีมและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เข้าไปทำงานด้วย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร NGO มูลนิธิ กองทุน หรือสมาคม ที่ขึ้นทะเบียนและดำเนินงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี ตั้งอยู่และทำงานในประเทศที่ได้รับเลือก ดูรายชื่อประเทศได้ที่นี่ มีโครงสร้างองค์กรที่ยึดหลักประชาธิปไตย  มีผลงานการทำงานที่สร้างสันติภาพ กระตุ้นการพูดคุยข้ามวัฒนธรรมและข้ามศาสนา และป้องกันการแนวคิดสุดโต่งที่เป็นอันตราย ในเชิงประจักษ์ รวมทั้งบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น รายงานการประเมิน และบัญชีการเงินต่างๆ ไม่มีหลักความคิด อคติ ความเกลียดชัง และความรุนแรง ต่อประเทศ​ วัฒนธรรม ศาสนา-ความเชื่อ กลุ่มชาติพันธุ์ เพศ หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง งานที่ดำเนินอยู่ส่งเสริมภารกิจของ United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) ไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนขาก YSF และไม่เคยได้รับรางวัลนวัตกรรมเพื่อสันติภาพข้ามวัฒธรรมมาก่อน การสนับสนุนที่จะได้รับ เงินทุนสนับสนุน จำนวน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 783,000 บาท  หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Youth Solidarity Fund

โครงการ UNLEASH 2018 นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

23 มกราคม 2561
Opportunity
UNLEASH คือ โครงการเพื่อความยั่งยืนที่ค้นหา 'The Talents' กว่า 1,000 คนจากทั่วโลกเพื่อรวมตัวกันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และหาทางแก้ปัญหาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) คุณสมบัติผู้รับทุน อายุ 20 - 35 ปี ไม่จำกัดเชื้อชาติ มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นนวัตกร  ต้องการที่จะร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญและผู้อื่นในการแก้ไขปัญหาสังคม มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (สามารถพูดคุยโต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงเสวนาได้เป็นอย่างดี)  อยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งใน 4 ด้าน ได้แก่ Academia (นักวิชาการ, นักวิจัย, ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน, นักศึกษาที่มีความรู้เชิงลึก) Entrepreneur (ผู้ประกอบการที่จัดตั้ง startup, องค์กร, แคมเปญ ทั้งในรูปแบบแสวงหากำไร และไม่แสวงหากำไร) Intrapreneur (พนักงานบริษัทที่มีคุณลักษณะเสมือนเจ้าของกิจการ โดยได้รับการเลื่อนขั้นผ่านงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ) Technical Experts (บุคคลที่มีความรู้ด้านเทคนิค เช่นทักษะ เครื่องมือ และ know-how ในด้านต่างๆ ที่ทำให้เกิดการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา ทั้งในเชิงกายภาพ และซอฟท์แวร์)  กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทุนสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และที่พัก ตลอด 9 วัน เพื่อร่วมสัมมนาที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 6 มิถุนายนนี้ ผู้เข้าร่วมจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 145 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 5,100 บาท (ส่วนผู้ที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ หากได้รับการคัดเลือก ก็สามารถทำเรื่องขอทุนกับทาง UNLEASH ได้)  รายละเอียดเพิ่มเติม Talents for Sustainable Solutions

ทุน UNICEF สำหรับนวัตกรรม VR

18 มกราคม 2561
Opportunity
UNICEF Innovation Fund เปิดรับใบสมัครจากสตาร์ทอัพที่กำลังพัฒนาหรือกำลังทดลองตัวต้นแบบของเทคโนโลยี VR - Virtual Reality (การจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง) หรือ AR - Augmented Reality (การรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือน) ในรูปแบบ open source เพื่อมอบทุนสนับสนุน โดยเชื่อว่าเทคโนโลยีพวกนี้ สามารถเป็นหนทางหนึ่งที่จะจัดการกับปัญหาสังคม การมีวิธีใหม่ๆ และหลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลจะพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ ขยายความรู้เกี่ยวกับระบบซับซ้อน และพัฒนาวิธีที่ผู้คนจะปฏิสัมพันธ์กัน คุณสมบัติผู้ขอรับทุน เป็นสตาร์ทอัพที่จัดตั้งในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ ในโครงการ UNICEF (ดูรายชื่อประเทศที่นี่) เป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ในระหว่างเริ่มต้น มีทีมที่แข็งแกร่ง และมีแผนชัดเจนในการช่วยพัฒนาชีวิตเด็กให้ดีขึ้น อยู่ระหว่างพัฒนา หรือทดลองตัวต้นแบบ VR/AR ในรูปแบบฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือเนื้อหา แบบเปิด (open source) ที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้ เช่น มีซอฟท์แวร์รองรับสำหรับจัดการและปล่อยให้ใช้เทคโนโลยี VR/AR มีแพลตฟอร์มและกลยุทธ์ในการขยายการเข้าถึงซอฟท์แวร์ มีแพลตฟอร์มและกลยุทธ์ในการแจกจ่ายเครื่องมือเพื่อพัฒนาการสร้างเนื้อหา VR/AR เช่น โครงร่าง (Template) ขั้นตอนการทำงาน (Workflow) หรือ การจัดรูปแบบข้อมูล (Format) มีแผนการรับพิจารณาเนื้อหาเฉพาะด้าน ออกแบบเนื้อหา VR/AR การเรียนการสอน  เพิ่มการเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (experiential learning) รวมผู้ที่มีความบกพร่องต่างๆ การสอนทักษะการทำงานที่ไม่ซับซ้อน มีภาษาให้เลือกรับชม โดยสามารถเพิ่มอัตราการเรียนต่อ (retention rate) และมีแรงบันดาลใจที่สูงขึ้น เช่น วิธีติดตั้งปั๊มน้ำ วิธีการตรวจจับภาวะขาดอาหารในเด็กเล็ก และวิธีการสอนการเย็บผ้าอย่างง่าย  การทำความเข้าใจความซับซ้อนของสภาพแวดล้อม จัดทำวีธีที่ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมาก และวิธีการถอดความรู้จากข้อมูลนั้น หรือมีการรับอัพโหลดข้อมูลภาพความละเอียดไม่มากจากโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น แปลงประวัติการใช้จุดข้อมูล (data points) ในระบบ GIS จากค่ายผู้อพยพเป็น VR เพื่อใช้ในการพัฒนาการแผนการดำเนินการ และ ใช้สร้างการตระหนักรู้เพื่อผู้ตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (emergency responders) เป็นนวัตกรรมการเล่าเรื่อง ซึ่งไม่เคยถูกคิดค้นมาก่อน โดยจะรับพิจารณาเนื้อหาเรื่องราวเพื่อเชื่อมปัญหาข้ามวัฒนธรรม และทำให้เกิดการพูดคุย กัน เป็นนวัตกรรมที่ท้าทาย อย่างการทำ VR/AR ในการพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยโรคแบบใหม่ เช่น การวินิจฉัยกระแทกกระเทือน หรือการหาเนื้องอก เป็นต้น การสร้างตัวเลือกในการรักษา เช่น ในอาการความเครียดหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD) เป็นต้น และนวัตกรรมอื่นๆ เข้าใจบริบทและพื้นที่การทำงานของ UNICEF โดยทาง UNICEF จะส่งผู้ให้คำปรึกษาแก่องค์กรผู้ผลิตเทคโนโลยีเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตการเปิดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ การทำกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน และกิจกรรมเครือข่ายกับผู้นำต่างๆ ใน VR/AR โดยจะรับพิจารณากลุ่มเครือข่ายองค์กรที่ใช้พื้นที่การทำงานเดียวกัน โดยส่งเสริมงานของกันและกัน และสามารถสร้างความก้าวหน้าให้กับเทคโนโลยี การสนับสนุนที่จะได้รับ ทุนสนับสนุน seed funding จำนวน 50,000-90,000 ดอลลาห์สหรัฐหรือประมาณ 1,590,000-2,870,000 บาท โดยไม่ต้องแบ่งหุ้นให้ผู้ให้ทุน โอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในภาคเทคโนโลยี โอกาสการเข้าถึงทีม UNICEF Innovation Ventures เพื่อรับการช่วยเหลือทางเทคนิคในด้านต่างๆ โอกาสเข้าร่วมเครือข่ายผู้รับทุนด้านเทคโนโลยี โอกาสรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ในการจดสิทธิ์บัตร การสร้างเครือข่ายจากผลงานและกับผู้นำด้านเทคโนโลยี โอกาสรับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและ mentors ในการพัฒนาโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ โอกาสรู้จักสตาร์ทอัพอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และข้อมูลสำคัญต่างๆ  กำหนดการ ปิดรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ UNICEF Innovation Fund VR/AR

การแข่งขัน Kellogg-Morgan Stanley เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน

11 มกราคม 2561
Opportunity
การแข่งขัน Kellogg-Morgan Stanley Sustainable Investing Challenge เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน เปิดรับไอเดียยุทธศาสตร์การลงทุนใหม่ๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมที่ท้าทาย ในปีพ.ศ. 2593 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นจนมีจำนวน 9 พันล้านคน ตามมาด้วยความรุนแรงด้านการขาดแคลนทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้น โครงการมองเห็นว่าแหล่งเงินทุนจะมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ ในขณะเดียวกัน จำนวนนักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่ยั่งยืนเพื่อเก็บผลงานก็เพิ่มมากขึ้น โดยมองหากลยุทธ์และหลักการลงทุนที่ตรงกับความต้องการทางการเงินขององค์กร เช่น กองทุน กองทุนรวม หรือการลงทุนโดยตรง ที่สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมและความยั่งยืน ขอบข่ายโครงการที่สถาบันต้องการลงทุน มีดังนี้ กองทุนมหาวิทยาลัย กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณและเงินบำนาญ มูลนิธิครอบครัว หน่วยงานที่ดูแลและบริหารจัดการทรัพย์สินของครอบครัว (Family Office - FO) และโครงการอื่นๆ ที่มีความสร้างสรรค์และมีคุณสมบัติตามที่ระบุ คุณสมบัติทีมผู้สมัคร มีสมาชิกในทีมไม่เกิน 4 คน สมาชิกทุกคนกำลังศึกษาปริญญาโทในระยะเวลาระหว่างทำโครงการ (สถาบันใดก็ได้) มีนักศึกษาหลักสูตร Executive MBA ไม่เกิน 1 คน  ทุกไอเดียที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมาจากความคิดของสมาชิกทีมเท่านั้น ส่งใบเสนอโครงการความยาว 2 หน้า คิดค้นเครื่องมือทางการเงินและการลงทุนที่สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมและความยั่งยืน และแก้ไขปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่คิดอยู่ในกรอบการริเริ่มกิจการเพื่อสังคมเท่านั้น เป็นกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงในการแข่งขัน และผลกระทบทางสังคม และ/หรือผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีการจัดการความเสี่ยง มีดัชนีวัดความโปร่งใสในการทำงาน ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงผลจากการทำโครงการ ที่สอดคล้องกับผลกระทบทางสังคม การสนับสนุน ค่าเดินทางและค่าที่พัก 2 คืน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่ 1 ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ทีมผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 480,000 บาท รางวัล Overall First Place เงินจำนวน 10,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 320,000 บาท  นำเสนอผลงานแก่ Dave Chen CEO/ประธานบริษัทและผู้ร่วมก่อตั้ง Equilibrium Capital ในงาน Milken Global Conference ณ เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัล Overall Runner-Up จำนวน 5,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 16,000 บาท กำหนดการ หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  ประกาศรายชื่อ 10 ทีมที่เข้าการแข่งขันรอบแรก วันที่ 12 มีนาคม 2561 การแข่งขันรอบสุดท้าย วันที่ 13 เมษายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม The Kellogg-Morgan Stanley Sustainable Investing Challenge

Caux Peace and Leadership Programme เพื่อผู้นำสันติภาพ

05 มกราคม 2561
News
Caux Peace and Leadership Programme เป็นโครงการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Programme) ที่รวม 3 ปัจจัยสำคัญในกระบวนการสันติภาพ ได้แก่ กิจกรรมศึกษาสันติภาพ ความเป็นผู้นำ และการสนทนา ในภาคทฤษฎีและจากนักกิจกรรมทั่วโลก กิจกรรมสำรวจตัวเองและฝึกฝนคุณค่าและหลักการของการเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลง ใช้เวลา 2-3 วัน ในการฝึกทักษะการให้บริการผู้อื่น ด้วยการบริหารแผนกต่างๆ ใน Conference Centre ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเข้ากลุ่มที่ตัวเองต้องการ ตามระดับความเข้าใจใน IofC และประสบการณ์การทำงาน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในระดับเดียวกัน Caux Peace and Leadership Programme มี 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 – 19 กรกฎาคม 2561 ช่วงที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 – 11 สิงหาคม 2561 คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้ที่สนใจการเปลี่ยนแปลงตัวเองและการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม และต้องการท้าทายตัวเอง อายุ 18-45 ปี ไม่จำกัดเชื้อชาติ สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับเมือง Caux และค่าวีซ่า มีใบอนุญาตทำงาน (Swiss Work Permit) มีประกันสุขภาพและประกันการเดินทางสำหรับประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและเขียน  โอกาสที่จะได้รับ สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Caux Peace and Leadership Programme ณ เมือง Caux ใกล้ทะเลสาปจีนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยไม่เสียค่าที่พักและอาหาร พบปะผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมและพื้นเพ และรับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์การสร้างสันติภาพ ตั้งแต่ระดับชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ สำรวจจุดเชื่อมต่อระหว่างการเปลี่ยนแปลงตัวเองและการสร้างการเปลี่ยนแปลง พูดคุยและถกประเด็นกับผู้นำทางความคิดและนักสร้างการเปลี่ยนแปลงจากทั่วโลก พัฒนาทักษะต่างๆ ตั้งแต่การสร้างสันติภาพ ความเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ การสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในทีม/กลุ่มคน การพัฒนาทักษะการสนทนา และทักษะการนำกระบวนการ ศึกษาแก่นและวิธีปฎิบัติภาคทฤษฎีเรื่อง Initatives of Change (IofC) ประกอบไปด้วยฝึกทักษะสะท้อนตนเอง ทักษะการตัดสินใจจากคุณค่าที่ยึดถือ ทักษะการสื่อสารข้ามรุ่นอายุ-การร่วมกันทำงานเป็นทีม และปฎิบัติจริง เข้าร่วมงาน Caux Forum และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและความเป็นผู้นำ ฝึกทักษะการให้บริการผู้อื่น ด้วยการบริหารแผนกต่างๆ ใน Conference Centre หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2561   สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ Caux Peace and Leadership Programme  

ทุน International Trans Fund สำหรับองค์กรเพื่อสังคมของกลุ่มเพศทางเลือก

28 ธันวาคม 2560
Opportunity
ทุน International Trans Fund (ITF) เปิดรับใบสมัครขอทุนจากองค์กรเพื่อสังคมของกลุ่มเพศทางเลือกที่ยังขาดเงินทุน หรือมีเงินทุนต่ำกว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,900,000 บาท ITF ต้องการสร้างกลไกที่จะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มเพศทางเลือกที่ทำงานแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ด้วยความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับองค์กรขนาดเล็กและ/หรือกลุ่มที่มีโอกาสต่ำในการเข้าถึงเงินทุนและทรัพยากรต่างๆ อีกทั้งต้องการเพิ่มและขยายช่องทางการเข้าถึงเงินทุนและการพัฒนาทักษะต่างๆ ให้กับองค์กรของกลุ่มทางเลือก และขยายช่องทางในการเข้าถึงผู้บริจาคใหม่ และสุดท้าย ต้องการที่จะเสริมองค์ความรู้ให้กับภาคสังคมในประเด็นเพศทางเลือก และโน้มน้าวผู้ให้ทุนและสร้างความร่วมมือใหม่ๆ ที่จะทำงานร่วมกัน คุณสมบัติผู้ขอทุน เป็นองค์กรเพศทางเลือก มีสมาชิกมากกว่า 1 คน มีเพศทางเลือกเป็นผู้นำองค์กร หรือเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสำคัญขององค์กร อย่างด้านยุทธศาสตร์และการบริหารการเงิน และมีสมาชิกเพศทางเลือกกว่า 75% ของสมาชิกทั้งหมด หรือ สามารถระบุว่าคนเพศทางเลือกนั้นเป็นผู้จัดการระบบการเงิน ระบบองค์กร และเป็นผู้ตัดสินใจด้านยุทธศาสตร์ ขาดเงินทุน หรือมีเงินทุนต่ำกว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,900,000 บาท มีจุดมุ่งหมายหลักขององค์กรในการสร้างประโยชน์แก่กลุ่มเพศทางเลือกทั่วไป ทำงานให้บริการโดยตรงแก่กลุ่มเพศทางเลือก และมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับระบบ (สร้างการขับเคลื่อน) มีเอกสารรับรอง 2 ใบ การสนับสนุนที่จะได้รับ เงินทุน องค์ความรู้ และการอบรมฝึกทักษะที่มีประโยชน์ต่อการทำงาน กำหนดการ หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ITF Application Guidelines 2018

ทุน Master of Human Rights and Democratization (Asia Pacific) เปิดรับสมัครแล้ว

22 ธันวาคม 2560
News
โครงการ APMA เปิดรับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท Master of Human Rights and Democratization (Asia Pacific) จำนวน 20 ทุนในปี 2561 นักศึกษาจะได้เรียนรู้และสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย สันติภาพ และการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบเข้มข้น ตลอด 1 ปีเต็ม โดยมีโอกาสได้เข้าไปทำกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และทำงานร่วมกับมืออาชีพ นักวิชาการ นักปฏิบัติการ และผู้เชี่ยวชาญระดับนานชาติ ในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านมนุษยธรรม ทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก European Commission เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่นักศึกษา นักวิชาการ และนักปฏิบัติการจากทุกทวีปมาทำงานร่วมกัน นักศึกษาจะใช้เวลา 1 เทอมที่มหาวิทยาลัยมหิดล และเลือกมหาวิทยาลัย 1 ที่ อีก 1 เทอม คุณสมบัติผู้สมัคร มีลักษณะเป็นผู้นำ และตัวแทนของภูมิภาค มีผลงานการทำงานเชิงประจักษ์ หรือมีความมุ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย มีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการที่แข็งแรง และ/หรือมีความสามารถในการทำวิจัย และ/หรือมีประสบการณ์การทำงานในสาขานี้ มีแนวคิด Inclusive กับ ความหลากหลายเพื่อนร่วมชั้นเรียน ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี่ยงใต้ ทำงานในสายงาน อยู่ในช่วงกลางของอาชีพ (mid-career) และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความมุ่งมั่นอยากแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านใดก็ได้ มีเกรดเฉลี่ยอย่างต่ำ 2.50 มีคะแนนการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ คะแนน IELTS (Academic Modules) มากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 หรือ คะแนน TOEFL PBT มากกว่าหรือเท่ากับ 550 หรือ คะแนน TOEFL IBT (Internet based test) มากกว่าหรือเท่ากับ 61 หรือ คะแนน TOEFL CBT มากกว่าหรือเท่ากับ 213 หรือ สามารถขอลดย่อนการยื่นคะแนนข้างต้น หากสำเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียน ไม่เกิน 5 ปี ผู้ได้รับทุนในหลักสูตรนี้จะได้รับ: ความเป็นเลิศในความรู้ในการส่งเสริมและป้องกันสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ  ความสามารถในการจัดทำงานวิจัยวิชาการเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน ศักยภาพในการปรับใช้ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ภาคสนามในสถานการณ์จริง การสนับสนุนทางการเงิน ค่าเรียนในระยะเวลาตามหลักสูตร 12 เดือน ค่าเดินทาง จำนวน 700 ยูโร หรือประมาณ 27,000 บาท ถึง 1,400 ยูโร หรือประมาณ 54,000 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณ 20,000 บาท ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการทำงานวิจัย ประมาณ 7,700 บาท โอกาสการศึกษานอกประเทศ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้เลือก ดังนี้  Ateneo de Manila Law School (the Philippines) Universitas Gadjah Mada (Indonesia) Kathmandu School of Law (Nepal) The University of Colombo, Centre for the Study of Human Rights (Sri Lanka) กำหนดการรับสมัคร รอบแรก สำหรับการขอรับทุนการศึกษาและการสมัครโดยไม่รับทุน ปิดรับสมัคร วันที่ 20 เมษายน 2561  ประกาศผล วันที่ 30 เมษายน 2561 รอบที่สอง สำหรับการสมัครโดยไม่ขอรับทุนเท่านั้น ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  ประกาศผล วันที่ 10 มิถุนายน 2561 สนใจสมัครและดูรายละเอียด APMA Application Kit 2018

ฟรี! คอร์ส Facilitator’s Guide to Human-Centered Design จาก Acumen

13 ธันวาคม 2560
News

การประชุมแลกเปลี่ยน Ashoka U Exchange 2018 เปิดรับสมัครแล้ว

07 ธันวาคม 2560
Opportunity
การประชุมแลกเปลี่ยนของอาจารย์มหาวิทยาลัยจากทั่วโลก Ashoka U Exchange คือการรวมตัวผู้ทำงานอยู่ในภาคการศึกษาและสนใจด้านนวัตกรรมสังคมกว่า 700 ท่าน เพื่อจะมาแบ่งปันและร่วมเรียนรู้ไอเดียการเปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางสร้างนวัตกรรมสังคม ผลิตเครื่องมือสนับสนุนนักศึกษาที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมในระยะยาว ผ่านการเรียนการสอนในห้องเรียน ความร่วมมือระหว่างคณะและหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยและงานบริการวิชาการ Ashoka U Exchange ปี 2018 จะจัดขึ้นที่ Babson College ในวันที่ 5-7 เมษายน 2561 ณ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  กิจกรรมภายในงาน Keynotes โดย Bill Drayton ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Ashoka Sessions Campus Wide Change Impact Measurement Community Engagement Student Engagement Teaching & Curriculum Systems Change Site Visits (เลือก 1 ที่) Bridgespan – กลุ่ม consult ที่ทำงานกับองค์กรภาคสังคม The Base – องค์กรที่ใช้เบสบอลเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนความคิดและชีวิตเยาวชน Innercity Weightlifting – ยิมที่ทำงานกับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเพียง 1% ในบอสตันและสามารถลดปัญหาเกี่ยวกับอาวุธปืนและการฆาตกรรมได้มากกว่า 50% Artists for Humanity – องค์กรที่ใช้ทักษะการประกอบการอย่างสร้างสรรค์ (creative entrepreneurship) เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดช่องว่างทางสังคม เศรษฐกิจ และเชื้อชาติระหว่างกลุ่มเยาวชน The Daily Table – โมเดลใหม่ของซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ทำให้ครอบครัวทุกระดับเข้าถึงอาหารสุขภาพ Babson’s Boston campus – มหาวิทยาลัยที่ยกระดับทักษะผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้กับนักเรียนและชุมชนในบอสตัน Tracks The Grunin Law & Social Innovation Track - ทำความเข้าใจตัวอย่างการสนับสนุนนักศึกษากฏหมายผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาด้านกฏหมายให้เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง The Cross Ashoka Track - เรียนรู้ Ashoka Change Strategies และกิจกรรมสร้างเครือข่าย​ ​​คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นเจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์ ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือผู้ประกอบการเพื่อสังคม  เชื่อว่ามหาวิทยาลัยควรสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาในการสร้างการเปลี่ยนแปลง สนใจการสร้างนวัตกรรมและการสร้างผลกระทบทางสังคม กำลังสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสังคมในมหาวิทยาลัย ผ่านขั้นตอนการสมัคร กรอกข้อมูลส่วนตัว และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลนี้จะถูกใช้ในการเตรียมงาน Ashoka U Exchange เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล (ใช้ระยะเวลาการทำ 5-10 นาที)  ชำระค่าบัตรเข้าร่วมงาน บัตรสำหรับอาจารย์และบุคคลทั่วไป ราคา 850 ดอลลาร์ หรือประมาณ 27,700 บาท หรือ บัตรสำหรับนักศึกษา ราคา 475 ดอลลาร์ หรือประมาณ 15,400 บาท (มีจำนวนจำกัด) การเช็คเอาท์ ​​กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2561 สมัครเข้าร่วมงานได้ที่นี่ 2018 Ashoka U Exchange Registration อ่าน 5 เหตุผลที่คุณไม่อยากพลาดงาน Ashoka Exchange

Young ASEAN Leaders Policy Initiative เปิดผู้สมัครจากประเทศไทย

28 พฤศจิกายน 2560
Opportunity
Young ASEAN Leaders Policy Initiative (YALPI) คือการจัดประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติที่ส่งเสริมเยาวชนตัวแทนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆ ในงานวิจัยที่มีศักยภาพในการผลักดันและกำหนดนโยบายด้านสังคมและการเมืองในประเทศนั้นๆ ท่ามกลางควมท้าทายต่างๆ ที่สมาคมอาเซียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับประเด็นปัญหาสังคมระดับภูมิภาค 4 หัวข้อดังนี้ การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว (Protecting Migrant Workers) การส่งเสริมสิทธิและอำนาจในผู้หญิง (Empowering Women) การจัดการแก้ไขปัญหานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (Tackling Disruptive Technology) การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ (Promoting Responsible Tourism) คุณสมบัติผู้สมัคร เยาวชนจากประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ไม่จำกัดแค่ในประเทศาเซียน กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุต่ำกว่า 25 ปี ทุนสนับสนุน สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในงาน YALPI วันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่าเดินทางไป-กลับจากสนามบิน ค่าเดินทางในประเทศ ค่าที่พัก และค่าอาหาร ในระหว่างการจัดประชุมเชิงวิชาการ YALPI โดยไม่รวมค่าเดินทางโดยเครื่องบิน ค่าประกันการเดินทาง ค่าวีซ่า (หากมี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 ธันวาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Young ASEAN Leaders Policy Initiative (YALPI)​ 

ทุน Ambassadors Fund for Cultural Preservation เพื่ออนุรักษ์และทำนุบำรุงมรดกทางวัฒนธรรมของไทย

23 พฤศจิกายน 2560
Opportunity
สถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทยสนับสนุนการอนุรักษ์และทำนุบำรุงมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยเชื่อว่ามรดกทางวัฒนธรรมคือสิ่งที่ผูกมนุษยชนเข้ากับรากเหง้า และสิ่งที่คอยย้ำเตือนถึงประสบการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ ทุน Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) สำหรับโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายการทำงาน ดังนี้: สถานที่ทางวัฒนธรรม การฟื้นฟูโบราณสถานและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ การทำนุบำรุงและปกป้องแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ การทำเอกสารเกี่ยวกับสถานที่ทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ วัตถุโบราณและคลังพิพิธภัณฑ์ การดูแลและอนุรักษ์วัตถุโบราณชิ้นใดชิ้นหนึ่ง หรือการรวบรวมของสะสม (Collection) จากพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน และสถาบันใกล้เคียงอื่นๆ เช่น ต้นฉบับตัวเขียน (manuscripts) โบราณวุตถุหายาก การตรวจสอบการเก็บรักษาและอนุรักษ์โบราณวัตถุ และกลยุทธ์การพัฒนาการเก็บรักษาของพิพิธภัณฑ์ การแสดงออกทางวัฒนธรรม การรวบรวมข้อมูลเพื่อทำเอกสารเกี่ยวกับเพลงพื้นเมือง ภาษาพื้นเมือง และการแสดงพื้นเมือง โดยการสอนหรืออนุรักษ์ให้คงอยู่ การสนับสนุนการอนุรักษ์เทคนิคงานศิลปะพื้นเมือง หรือเทคนิคงานฝีมือ ที่อาจจะสูญหาย ​คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นโครงการไม่แสวงหาผลกำไรที่มีชื่อเสียงและรับผิดชอบผลของการปฏิบัติงาน เช่น NGO พิพิธภัณฑ์ กระทรวงวัฒนธรรม หรือสถาบันและองค์กรใกล้เคียงที่มีประสบการณ์และมีศักยภาพเชิงประจักษ์ในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ทุนสนับสนุน จำนวนเงินทุนสนับสนุน 10,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 326,900 ถึง 6,538,000 บาท  กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP)

APN Proposal Development Training Workshop เปิดรับสมัครแล้ว

13 พฤศจิกายน 2560
Opportunity
APN (Asia Pacific Network) ร่วมกับ Vietnam Academy of Science & Technology (VAST) รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม Proposal Development Training Workshop (PDTW) ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยเวิร์กช็อปการอบรมมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่และผู้เข้าร่วมจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเขียนโครงการ (project proposal) ให้ได้รับทุนสนับสนุน และสร้างแพลตฟอร์มที่จะส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะเลือกผู้ผ่านการคัดเลือก 18-20 คนเพื่อเข้าร่วมโครงการ หัวข้ออบรมครั้งนี้ คือ “Disaster Risk Reduction and Community Resilience to Climate Change in Vulnerable Areas” คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน เป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้ฝึกหัด อายุต่ำกว่า 40 ปี (นักศึกษา ผู้ช่วยนักวิจัย และนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการพิจาาณาเป็นพิเศษ) กำลังทำงานอยู่ในประเทศกัมพูชา อินโดเนเชีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย กำลังทำงาน หรือมีประสบการณ์ด้านการศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อการอบรมครั้งนี้ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นผู้ที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ที่มีประสบการณ์การทำงานในประเด็นดังกล่าวมากกว่า 5 ปี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ ที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ที่มีประสบการณ์การทำงานในประเด็นดังกล่าวมากกว่า 2 ปี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก เป็นนักเรียนหลังปริญญาเอก เป็นนักวิชาการ/นักวิจัยที่สังกัดอยู่ในสถาบันระดับชาติ/ภูมิภาค มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีจดหมายรับรองจาก supervisor มี motivation essay การสนับสนุน การเข้าร่วม Proposal Development Training Workshop (PDTW) ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 10 โครงการจะได้รับทุนจาก APN กำหนดการรับสมัคร ปิดรับสมัครวันที่ 23 ธันวาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม APN Proposal Development Training Workshop