NEWS

รางวัล Grassroots Justice Prize เพื่อการส่งเสริมสิทธิด้านกฎหมาย

01 พฤศจิกายน 2560
Opportunity
Legal empowerment is about helping people to know, use, and shape the law.  การส่งเสริมสิทธิด้านกฎหมาย คือการทำให้ชุมชนรู้ ใช้ และมีสิทธิ์มีเสียงในการร่างกฎหมาย การแข่งขัน Grassroots Justice Prize จัดขึ้นทุกสองปีเพื่อให้ยกย่องผลงานขององค์กรและสถาบันรากหญ้าทั่วโลกที่ทำงานส่งเสริมอำนาจทางกฎหมายให้อยู่ในมือของคนทั่วไป  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รางวัลตามหัวข้อต่อไปนี้ นวัตกรรม The Achmed Dean Sesay Memorial Prize for Innovation ศักยภาพการขยายงานและความยั่งยืน The Nomboniso Nangu Maqubela Memorial Prize for Scalability and Sustainability ความกล้าหาญ The Elders’ #WalkTogether Prize for Courage คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร social enterprises สถาบันภาครัฐ รวมทั้งโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วงงานใดก็ได้ ไม่ใช่องค์กรที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำงานร่วมกับ Namati โดยตรง โครงการที่ส่งเข้าประกวดจะต้องใช้แนวทางนักกฎหมายชุมชน (community paralegal approach) หรือทำงานเกี่ยวกับการให้ความรู้ทางกฎหมายและการตระหนักรู้ในสิทธิขั้นพื้นฐานของตน โครงการมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมอำนาจทางกฎหมายให้อยู่ในมือของคนทั่วไป เพื่อขจัดปัญหาความยากจน ปัญหาความอยุติธรรม และปัญหาสังคมอื่นๆ  กำหนดการรับสมัคร หมดเขตการส่งรายชื่อองค์กรที่สมควรได้รับรางวัล (nomination) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 หมดเขตการรับสมัคร (application) วันที่ 25 พฤศจิการยน 2560 ทุนสนับสนุน เงินสนับสนุนจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 331,000 บาท สำหรับรางวัล The Achmed Dean Sesay Memorial Prize for Innovation เงินสนับสนุนจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 331,000 บาท สำหรับรางวัลThe Nomboniso Nangu Maqubela Memorial Prize for Scalability and Sustainability เงินสนับสนุนจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 331,000 บาท สำหรับรางวัล The Elders’ #WalkTogether Prize for Courage รายละเอียดเพิ่มเติม Grassroots Justice Prize

โครงการ Talent for Governance สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น

27 ตุลาคม 2560
Opportunity
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (civil servants) หลายมุมโลกทำงานอด้วยความยากลำบาก ชุมชนที่พวกเขาสังกัดอยู่มักจะมีลักษณะยากจน ไม่มีการบริการพื้นฐาน มีอัตราการว่างงานสูง และมีปัญหาสิ่งแวดล้อม และมากกว่านั้น องค์กรที่สังกัดก็ยังขาดทุนและพนักงานที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่ยังมีคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นข้าราชการเพื่อบริการคุณภาพและการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่น Talent for Governance สนับสนุนนักพัฒนาชุมชนโดยมอบโอกาสในการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้พวกเขาพัฒนาทักษะและรู้จักจุดมุ่งหมายของตนเอง ทุนการศึกษา Talent for Governance สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ทำงานในระดับท้องถิ่น ผู้ต้องการจะเพิ่มความรู้เชิงปฎิบัติในด้านต่างๆ เช่น การจัดการของเสียหรือน้ำ การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น การบริการเทศบาลที่เข้าถึงประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนและระบบตรวจสอบ การกระจายอำนาจทางการเงินและภาษีท้องถิ่น ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงและการรับมือ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและการต่อต้านคอรัปชั่น คุณสมบัติผู้สมัคร ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากประเทศกำลังพัฒนา (ไม่รวม NGO หรือองค์กรเอกชน) มีแรงบันดาลใจ และไอเดียในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรและสร้างการให้บริการแก่ชุมชนที่ดีขึ้น จำกัดอายุสูงสุด 37 ปี มีประสบการณ์การทำงานในราชการส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 2 ปี และมีหลักฐานความตั้งใจที่จะทำงานในองค์กรต่ออีกอย่างน้อย 2 ปี มีความสามารถในการพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษ (ดำเนินด้วยภาษาอังกฤษตลอดทั้งโครงการ) มีความสามารถในการเขียนและตอบโต้ไอเดียของตนเอง สามารถระบุปัญหาและอธิบายโครงการของตนตามความเป็นจริงได้ (ใช้ในการเขียน Back Home Action Plan) ระหว่างโครงการ มีจดหมายสนับสนุนจากผู้จ้างในการเข้าร่วมโครงการ และการสนับสนุนในการดำเนินตามแผนเมื่อจบโครงการ การสนับสนุน การอบรมการที่สถาบัน The Hague Academy for Local Governance ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ การฝึกงานของในนครบาลเนเธอร์แลนด์ ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ โอกาสพบปะเพื่อนร่วมสายอาชีพจากทั่วโลก และโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โอกาสพัฒนาทักษะและรู้จักจุดมุ่งหมายของตนเอง การตั้งต้นพัฒนา Back Home Action Plan โครงการ Talent for Governance จัดทำโปรแกรมในหัวข้อต่างๆ แตกต่างกันโดยสถานที่และช่วงเวลา โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนและระบบตรวจสอบ (Citizen Participation & Accountability) ความเป็นผู้นำสตรี (Female Leadership) ความเป็นผู้นำและการจัดการเทศบาล (Leadership & Municipal Management) การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economic Development) การบริการเทศบาลที่เข้าถึงประชาชน และ (Local Service Delivery & Millennium Development Goals)  การกระจายอำนาจทางการเงินและกองคลังท้องถิ่น (Fiscal Decentralisation & Local Finance) ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงและการรับมือ (Climate Change & Resilient Cities)​ หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Talent for Governance Programme

รางวัล World Tourism for Tomorrow 2018 เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน

18 ตุลาคม 2560
Opportunity
การประกวดรางวัล Tourism for Tomorrow Awards โดย World Travel & Tourism Council (WTTC) หนึ่งในรางวัลแห่งเกียรติคุณสูงสุดในภาคการท่องเที่ยว ที่ต้องการจะให้การยกย่องและสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน รับการเสนอรายชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัล Tourism for Tomorrow Awards 2018 ขอบข่ายการทำงานของปีนี้ได้แก่ ชุมชน (Community) จุดหมายปลายทาง (Destination) สิ่งแวดล้อม (Environment) นวัตกรรม (Innovation) และผู้คน (People) คุณสมบัติผู้สมัคร ทำงานภาคการท่องเที่ยวเกี่ยวกับด้านชุมชน (Community) จุดหมายปลายทาง (Destination) สิ่งแวดล้อม (Environment) นวัตกรรม (Innovation) และผู้คน (People) บริษัท/องค์กรผู้สมัครจะต้องดำเนินงานมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีบริบูรณ์ และอย่างน้อย 1 ปีบริบูรณ์ สำหรับโครงการการท่องเที่ยวในขอบข่ายความยั่งยืน โดยไม่จำกัดระยะเวลาการทำงานสูงสุด จำกัดการสมัคร 1 ครั้งต่อ 1 บริษัท/องค์กร ในหนึ่งปี จำกัดขอบข่ายการทำงาน 1 หัวข้อต่อ 1 บริษัท/องค์กร เท่านั้น มีจดหมายรับรอง 2 ใบ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทางอ้อม กับโครงการหรือบริษัท สามารถเข้าร่วมงาน 2018 Tourism for Tomorrow Awards ณ เมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ในวันที่ 18-19 เมษายน 2561  รางวัลที่จะได้รับ WTTC สนับสนุนดูแลค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ชนะรางวัลชนะเลิศของแต่หัวข้อ ในการเข้าร่วม รวมทั้งอาหารและที่พัก งาน 2018 Tourism for Tomorrow Awards ณ เมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ในวันที่ 18-19 เมษายน 2561 ตลอดโครงการ กำหนดการรับมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม RULES AND GUIDELINES​

รางวัล Creating Shared Value เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ สารอาหาร และการพัฒนาชนบท

10 ตุลาคม 2560
Opportunity
ในวาระครบรอบ 10 ปีโครงการ Creating Shared Value ที่เนสท์เล่ร่วมจัดดำเนินงานกับอโชก้า ด้วยความตั้งใจที่จะเฟ้นหา ให้การสนับสนุนและขยายงานที่แก้ไขปัญหาน้ำ ปัญหาโภชนาการด้านสารอาหาร และการพัฒนาชุนชนในพื้นที่ชนบท การร่วมตัวครั้งนี้จะเป็นการร่วมตัวที่ทรงพลังเพื่อให้ผู้ประกอบการสังคมร่วมกันสร้าง co-creation และขยายผลกระทบทางสังคมในชุมชนที่ร่วมงาน คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้ประกอบการสังคมที่มาจากกิจการสังคม ภาคธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหากำไร ไม่จำกัดอายุ และสัญชาติ มีผลงานการสร้างผลกระทบทางสังคมในการแก้ไขปัญหาน้ำ ปัญหาโภชนาการด้านสารอาหาร และการพัฒนาชุนชน ไอเดียการแก้ไขปัญหาได้รับการทดสอบแล้ว มีศักยภาพในการขยายงาน ไม่ว่าจะขยายจำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์ หรือการนำโมเดลการแก้ไขปัญหาไปใช้ในพื้นที่หรือชุมชนใหม่ๆ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบทางสังคมโดยการพัฒนาการเข้าถึงสารอาหาร เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกล หรือ สร้างผลกระทบจากการจัดการน้ำและพัฒนาการเข้าถึง น้ำสะอาด วิธีการแก้ไขปัญหามีความมั่นคงและเป็นโมเดลธุรกิจที่สามารถดำเนินงานและพัฒนาได้จริง ผู้ชนะรางวัลจะได้รับ เงินสนับสนุนโครงการจำนวน 500,000 ฟรังก์สวิส หรือประมาณ 17,000,000 บาท การเดินทางไปร่วมงาน 2018 World Water Forum ณ เมืองบราซีเลีย เมืองหลวงของประเทศบราซิล​​ โอกาสการ pitch ในงาน Nestlé Creating Shared Value Council การเข้าร่วม Impact-focused Boot Camp ของอโชก้า  โอกาสสร้างการลงทุนเพื่อสังคมใน Ashoka Accelerator เป็น Ashoka Fellowship ตลอดชีพ​ กำหนดการ หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Creating Shared Value Prize

โครงการระดมทุน Year-End 2017 GlobalGiving Accelerator เปิดรับสมัครแล้ว

27 กันยายน 2560
Opportunity
GlobalGiving Accelerator ต้องการจะเป็นโอกาสให้คุณและองค์กรของคุณในการเพิ่มทักษะ รู้จักเครื่องมือใหม่ๆ และสร้างฐานผู้สนับสนุนเพื่อบรรลุเป้าการระดมทุน (crowdfunding) ผ่านโปรแกรมอบรมออนไลน์และร่วมแคมเปญระดมทุน คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร (nonprofit) จากประเทศใดก็ได้ ต้องการด้านช่วยเหลือด้านการระดมทุน ต้องการสร้างเครือข่าย และเล่างานขององค์กร สามารถเข้าร่วมโปรแกรมในวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2560 ได้ การสนับสนุนที่จะได้รับ เลือกเข้าร่วมการอบรบหลักสูตรระยะ 2 สัปดาห์ เข้าร่วมแคมเปญ Accelerator ที่คุณจะเรียนรู้วิธีระดมทุนได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ​ หรือประมาณ 166,000 บาทจากผู้บริจาคอย่างน้อย 40 ท่าน ทุนสนับสนุนจาก GlobalGiving จำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ​ หรือประมาณ 664,000 บาท ใน matching funding รางวัลโบนัสสำหรับทุกองค์ผู้เข้าร่วม การช่วยเหลือในด้านการสร้างเครือข่าย การช่วยเหลือด้านการเล่างานขององค์กรแบบใหม่และน่าสนใจ ใบประกาศเกียรติคุณจาก GlobalGiving เป็นสมาชิกตลอดชีพในเครือข่าย GlobalGiving และได้รับโอกาสมากมายในการเข้าถึงผู้บริจาคประเภทบริษัทและประเภทรายบุคคล โอกาสในการตีพิมพ์เรื่องราวในสื่อของ GlobalGiving ในฐานะผู้สำเร็จโปรแกรม Accelerator  โอกาสในการตีพิมพ์เรื่องราวใน social media และ newsletter ของผู้บริจาค GlobalGiving ได้รับชุดเครื่องมือ 'สื่อ' ที่จะยกระดับความสำเร็จขององค์กรคุณ กำหนดการรับการสมัคร หมดเขตรับสมัครโครงการ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ประกาศผลรับสมัคร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โปรแกรมจัดวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ Year-End 2017 Accelerator

ทุน Socially Engaged Art Support เพื่อการมีส่วนร่วมกับสังคม

22 กันยายน 2560
Opportunity
Kawamura Arts and Cultural Foundation ต้องการสนับสนุนโปรเจกต์ศิลปะเพื่อการมีส่วนร่วมกับสังคม (SOCIALLY ENGAGED ART* PROJECT) ผ่านการมีส่วนร่วมของศิลปินกับชุมชนในการใช้ศิลปะแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความเลื่อมล้ำ ปัญหาการอบยพ และปัญหาสังคมอื่นๆ โดยโปรเจกต์นั้นจะต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับผู้อยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น ให้การช่วยเหลือชุมชนและสังคม และสร้างโมเดลสำหรับสังคมที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัฒนธรรมศิลปะกับผู้คนในสังคม ตลอดจนการพัฒนาวัฒนธรรมชั้นสูงในประเทศ *Definition of “Socially Engaged Art” Socially Engaged Art (SEA) is a generic term of artistic activities that aim a certain “change” amongst existing rules and systems through a proactive process of participation and communication with the society, on both daily and social levels. คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดสัญชาติ ไม่จำกัดอายุ เป็นศิลปินหรือองค์กรที่ทำงานในขอบเขตศิลปะร่วมสมัย ทุนสนับสนุน จำนวนทุนสนับสนุนสูงสุด 5,000,000 เยน หรือประมาณ 296,000 บาท กำหนดการรับการสมัคร หมดเขตรับสมัครโครงการ วันที่ 22 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ 2017 Socially Engaged Art Support Grant Application Guideline

ด่วน! SDGs Youth FUNSHOP เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 1 ตุลาคม

14 กันยายน 2560
Opportunity
ในวาระการประชุม 2030 ของสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาและสันติภาพอย่างยั่งยืน กีฬาสามารถเป็นหนทางหนึ่งในการแสวงหาเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ยูเนสโก (UNESCO) เปิดรับสมัครผู้นำเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์เลสเตเพื่อเข้าร่วมในโครงการ Sport & SDGs 'FUNSHOP' และเพิ่มการมีส่วมร่วมของเยาวชนในการออกแบบนโยบายกีฬา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคและทำให้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดส่วนต่างๆ ของสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 18 - 30 ปี เป็นผู้นำชุมชนที่มีประวัติการมีส่วมร่วมในภาคการกีฬา เป็นผู้นำหรือผู้ประกอบกิจการที่มีบทบาทในการบริหารจัดการทางด้านสังคมกีฬา เป็นผู้มีถิ่นฐานในประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์เลสเต การสนับสนุน เป็นผู้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความคิดเชิงบวกและส่งเสริมปฎิสัมพันธ์ที่มีต่อกีฬา ณ The Phisports Complex กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 เป็นตัวแทนประเทศไทยในการถกประเด็นปัญหาและโอกาสในการส่งเสริมบทบาทของการกีฬาในภาคการพัฒนา เป็น Speaker ในงาน TED Talk Manila ในกรุงมะนิลา ซึ่งจะมีเยาวชนนักขับเคลื่อนผู้สนับสนุนกีฬาตลอดจนผู้แทนของยูเนสโก และองค์กรพัฒนาศักยภาพของเยาวชนการกีฬาเป็นผู้ร่วมรับฟัง กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม SDGs Youth FUNSHOP

YOUTH CO:LAB – NATIONAL DIALOGUE พื้นที่สนทนาและพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

13 กันยายน 2560
Opportunity
โอกาสดีๆสำหรับเยาวชนผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ YOUTH CO:LAB – NATIONAL DIALOGUE พื้นที่สนทนาและพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน UNDP เชิญชวนเยาวชนอายุ 18-30 ปีจากทั่วประเทศส่งแนวคิดนวัตกรรมทางสังคมเข้าร่วมประกวดและพัฒนาไอเดียเพื่อต่อยอดสู่การนำไปใช้จริง เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้อบรมกับผู้เชี่ยวชาญและพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการสังคมชั้นนำระดับเอเชียตลอด 4 วันเต็มในระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2560 ร่วมกับเครือข่าย Thailand Social Innovation Platform งานสนทนาระดับประเทศนี้จัดขึ้นภายใต้แพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย (Thailand Social Innovation Platform) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สนับสนุนหลักโดย Citi Foundation นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก Charoen Pokphand Group – C.P. Group AirAsia และ Wonderfruit สมัครได้แล้ววันนี้ – 15 กันยายน 2560 สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: youthcolabthailand@gmail.com https://www.youthcolabthailand.org/ *องค์กรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมงานที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งที่พักและอาหารตลอด 4 วันเต็ม ______________________________________________________ YOUTH CO:LAB – NATIONAL DIALOGUE SOCIAL INNOVATION PLATFORM FOR YOUTH IN THAILAND UNDP invites the young innovative mind whose work are tackling on some of the country’s toughest problems to submit their outstanding project to “Youth Co:Lab – National Dialogue: Social Innovation Platform for Youth in Thailand” during 16-19 November 2017 in Bangkok Through the 4-day-dialogues, young changemakers will get an opportunity to improve the reach, quality, and sustainability of the work and connect with leading partners in social innovation ecosystem in Thailand. Youth Co:Lab is hosted by Thailand Social Innovation Platform and UNDP Thailand, supported by Citi Foundation, which is a youth leadership initiative focusing on engaging and connecting youth and organizations together through social innovation to build the foundations for a high-impact social innovation ecosystem and achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) Other partners include: Charoen Pokphand Group – C.P. Group, AirAsia, and Wonderfruit Apply NOW – 15 September 2017 For more information, please contact: youthcolabthailand@gmail.com https://www.youthcolabthailand.org/ *Accepted application with sustainability potential will be financially covered in transportation to & from Bangkok from 16-19 November 2017 and accommodation & food during 4 program days

การประชุมเยาวชนธนาคารโลก 2017 หัวข้อ Technology and Innovation for Impact เปิดรับสมัครแล้ว

06 กันยายน 2560
News
ในยุครุ่งเรืองของข้อมูลและการสื่อสาร เราสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอันรวดเร็วนี้เพื่อทำให้เกิดความมีส่วนร่วมและการพัฒนาไปอีกขั้น เยาวชนเป็น Early Adopters (กลุ่มเปิดรับนวัตกรรมและเทรนด์ใหม่ๆ ได้เร็ว) และกลุ่มใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารมากที่สุด การมีส่วนร่วมของพวกเขาจึงสำคัญต่อการขยายการเข้าถึงของเทคโนโลยี และขยายผลการเปลี่ยนแปลงของการปฏิวัติดิจิทัล  ปีนี้ การประชุมเยาวชนธนาคารโลกจึงต้องการที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเล่าปัญหา แชร์ไอเดีย และเรียนรู็จากกันและกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ในการประชุมเยาวชนธนาคารโลก วันที่ 4-5 ธันวาคมนี้ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซีและการถ่ายทอดสดทั่วโลก โดยจะแบ่งออกเป็นการประชุมเต็มคณะ เวิร์กชอป และ การแข่งขันในหัวข้อ Technology and Innovation for Impact (เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลกระทบเชิงบวก) หัวข้อเวิร์กชอป Transforming the Jobs and Skills of Tomorrow Leveraging Information & Communication Technologies Igniting Youth Entrepreneurship.  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นเยาวชนผู้มี passion ในการขยายผลกระทบเชิงบวกจากเทคโนโลยี อายุ 18-35 ปี ไม่จำกัดสัญชาติ  สามารถดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักของตนได้ *เยาวชนผู้ที่สนใจสามารถหาสปอนเซอร์ กำหนดการ หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 ตุลาคม รายละเอียกเพิ่มเติม World Bank Group Youth Summit 2017: Technology and Innovation for Impact

ด่วน! GE ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Digital Startup

31 สิงหาคม 2560
Opportunity
General Electric (GE) เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีดิจิตอลทางอุตสาหกรรม ชั้นนำของโลกที่ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมด้วยการใช้ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นเชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญต่อไป จีอีจึงจัดการแข่งขัน ASEAN Digital Startup เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งได้ประสบการณ์ในการพัฒนาแผนธุรกิจสตาร์ทอัพบนแพลตฟอร์มดิจิตอล คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน สมัครเข้าร่วมแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 3-4 คน มีสมาชิกทีมอย่างน้อย 1 คนเป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย หรือไทย ในสาขาวิชาสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในหัวข้อ Predix: Industrial Cloud-Based Platform ระยะเวลา 1 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำแผนธุรกิจดิจิตอลสตาร์ทอัพ (ฉบับภาษาอังกฤษ) กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 กันยายน 2560 (ขยายเวลาเปิดรับสมัคร) ทุนสนับสนุน ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมฝึกอบรม (certificate of training)  การให้คำปรึกษาแผนงานโดยคณะกรรมการตัดสินจากผู้บริหารระดับสูงของ GE คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และนักลงทุนร่วมทุน (Venture Capitalist) ทีมผู้ชนะเลิศภายในประเทศจะได้รับเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศเพื่อเข้าแข่งขันต่อไปในระดับภูมิภาคที่ประเทศสิงคโปร์ ทีมผู้ชนะเลิศระดับภูมิภาคมีโอกาสได้รับการฝึกงานกับจีอี และ/หรือ เข้ารับการคัดเลือกในหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ (Leadership Program) รายละเอียดเพิ่มเติม ASEAN Digital X Startup​

ทุนวิจัย WHO Kobe Centre เพื่อการประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับสังคมผู้สูงอายุ ประเทศ​ ASEAN

25 สิงหาคม 2560
Opportunity
ต่อเนื่องมากจากการประชุม ASEAN-Japan Ministerial ในหัวข้อการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage) และประชากรสูงอายุ (Population Ageing) World Health Organization (WHO) Centre for Health Development (WHO Kobe Centre) ศูนย์พัฒนาสุขภาพองค์การอนามัยโลก จังหวัดโกเบ ประเทศญี่ปุ่น จึงเปิดรับหนังสือแสดงเจตจำนง หรือ (Letters-of-Intent) จากนักวิจัยประเทศ ASEAN เพื่อขอทุนวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) หรือการวิจัยเชิงสังเคราะห์ (implementation research) ที่แก้ไขปัญหาในการทำให้การประกันสุขภาพถ้วนหน้ามั่นคงและยั่งยืนในสังคมผู้สูงอายุ ในประเทศอาเซียน คุณสมบัติผู้ขอทุน ทำการวิจัยที่เป็นเชิงบรรยาย (descriptive research) หรือ การวิจัยเชิงสังเคราะห์ (implementation research) มุ่งแก้ไขปัญหาการประกันสุขภาพถ้วนหน้าในสังคมสูงอายุ ในประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดเนเชีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม งานวิจัยจะต้องแก้ไขอย่างน้อย 1 ปัญหา ตามประเด็นต่อไปนี้ หัวข้องานวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) การจัดตั้งระบบการให้บริการด้านสุขภาพให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการร่วมมือกันระหว่างภาคสุขภาพและสังคม การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และจัดทำโมเดลการจัดหาเงินทุนแบบเปิดสำหรับการให้บริการด้านสุขภาพเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ที่หลากหลายมากขึ้น  การวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario planning) โดยเฉพาะการระบุความแตกต่างระหว่างนโยบายตัวเลือกต่างๆ ที่สามารถสร้างผลกระทบด้านสุขภาพในอนาคต ขนาดและขอบข่ายของการให้บริการด้านสุขภาพให้ถึงกลุ่มผู้สูงอายุของภาคเอกชน และหน่วยงานภาคสังคม การใช้จ่ายด้านสุขภาพของกลุ่มอายุ (Age-specific health spending) เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป และระบบการกระจายการใช้จ่ายในระบบการให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อหาวิธีที่มีประสิทธิภาพ การศึกษารายประเทศ (Country-focused studies) เช่น การวัดผลการให้บริการ ประเด็นสำคัญ และปัญหาด้านการให้บิรการด้านสุขภาพที่กำลังเติบโตขึ้นและซับซ้อน ในแต่ละประเทศ เพื่อมองหาแนวทางในการทำระบบการให้บริการสุขภาพแห่งอนาคต ประโยชน์ต่อการให้บริการของนวัตกรรม ไม่ว่าจะมาเป็นนวัตกรรมสังคม มาจากโครงการ หรือเป็นด้านเทคโนโลยี หัวข้องานวิจัยเชิงสังเคราะห์ (implementation research) การวัดผลกระทบของการเข้าถึงและคุณภาพนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (human resource innovations) โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดการ (deployment) และการยืดอายุผู้สูงอายุ (Retention) และความสมดลในการปรับเปลี่ยนการทำงาน “task shifting” ระหว่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญทั่วไป และผู้ให้บริการด้านสุขภาพในเครือข่าย การวัดผลกระทบของการวางกลยุทธ์การผนวกการดูแลสุขภาพให้เข้ากับคุณภาพชีวิตในทางปฎิบัติ การวัดผลการป้องกันทางการเงิน และประสิทธิภาพในการลดการซื้อบริการเป็นครั้งๆ (out-of-pocket payment) สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ การวัดผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ขยายการเข้าถึงระบบการให้บริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมอำนาจและการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวและชุมชน และการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพระบบการให้บริการด้านสุขภาพ กำหนดการ หมดเขตรับสมัคร 15 กันยายน 2560 ทุนสนับสนุน ประเภทของทุน Category A:  งานวิจัย 5 งานจะได้รับเงินทุนสนับสนุนระยะ 1 ปี สูงถึง 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,920,000 บาท ต่องานวิจัย นักวิจัยหลัก (Principal investigator) ต้องปักหลักอยู่ในประเทศอาเซียน และสามารถทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอื่นได้ (co-investigators) ประเภทของทุน Category B: นักวิจัยหลัก (Principal investigator) ต้องปักหลักอยู่ในประเทศอาเซียนโดยมีนักวิจัยร่วม (Co-investigator) จากภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น งานวิจัย 5 งานจะได้รับเงินทุนสนับสนุนระยะ 1 ปี สูงถึง 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,660,000 บาท ต่องานวิจัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Call for Letters-of-Intent (LOI) 

ร่วมเสนอรายชื่อชิงทุนรางวัล Joke Waller-Hunter Initiative เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

15 สิงหาคม 2560
Opportunity
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืน การเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมจึงต้องการผู้นำที่มากด้วยทักษะและความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ องค์กร Joke Waller-Hunter เชื่อว่าคนรุ่นใหม่หลายคนที่กำลังทำงานอยู่ในองค์กรภาคประชาชน (CSOs) โดยเฉพาะที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา มีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะความสามารถด้านการเป็นผู้นำน้อย เนื่องจากขาดทรัพยากรด้านทฤษฎีและการอบรมฝึกฝน The Joke Waller-Hunter (JWH) Initiative จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ในภาคสิ่งแวดล้อมในประเทศกำลังพัฒนาได้ปลดล็อกศักยภาพของพวกเขา ผ่านทุนการศึกษา สร้างประสบการณ์และฝึกอบรม ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มอำนาจ ความสามารถและความมีประสิทธิภาพให้กับองค์กรภาคประชาชน (CSOs)  ผู้ได้รับการเสนอชื่อ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดเพศ (สตรีและผู้นำชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ทำงานหรือร่วมงานกับองค์กรภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม มีสัญชาติประเทศกำลังพัฒนาและระบบเศรษฐกิจที่กำลังเกิดใหม่ มีความสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของตนเอง มีหลักฐานการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ในเชิงประจักษ์ เข้าใจแนวคิดการพัฒนายั่งยืน (sustainable development) อย่างแท้จริง มีประสบการณ์และผลงานการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาการพัฒนาอย่างยั่งยืน แสดงศักยภาพและความทะเยอทยานที่จะเป็นผู้นำในสายงานของตน เช่น ต้องการเป็นแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนผู้อื่น ต้องการทำงานกับชุมชน มีความเป็นนวัตกร และมีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศหรือภูมิภาคของตน ยินดีที่จะรายงานความคืนหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นผู้นำของตนเอง มีไอเดียชัดเจนเกี่ยวกับวิธีใช้เงินทุนสนับสนุน เช่น นำไปลงทะเบียนเรียน/อบรม ฝึกงาน เดินทางในโครงการแลกเปลี่ยน เข้าร่วมงานสัมมนา หรือการประชุมระดับสูง ** ผู้ขอทุนไม่สามารถเสนอรายชื่อตนเอง การเสนอรายชื่อ ** ผู้ขอทุนไม่สามารถเสนอรายชื่อตนเอง เป็นผู้ใดก็ได้ในองค์กรภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่าย โดยจะเป็นเพื่อนร่วมองค์กรเอง หรือเคยร่วมงานกับผู้ขอทุน กำหนดการเสนอรายชื่อ หมดเขตการเสนอรายชื่อ 1 กันยายน 2560 ประกาศผลผู้ได้รับทุนภายใน 6 สัปดาห์หลังผิดรับการเสนอรายชื่อ รางวัลทุนสนับสนุน  รางวัลทุนสนับสนุนต่อรอบการแข่งขัน มีดังนี้ เงินทุนสนับสนุน 2,500 ยูโร หรือประมาณ 97,000 บาท จำนวน 10 รางวัล เงินทุนสนับสนุน 5,000 ยูโร หรือประมาณ 195,000 บาท จำนวน 4 รางวัล เงินทุนสนับสนุน 7,000 ยูโร หรือประมาณ 273,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รายละเอียดเพิ่มเติม Joke Waller-Hunter Initiative (JWHI)