ทุน Japan Foundation เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรม

11 ธันวาคม 2561
สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, เสรีภาพการแสดงออก, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, สิทธิเพศทางเลือก, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สวัสดิภาพแรงงาน, การเหยียดเชื้อชาติ, สงคราม และการก่อการร้าย, สิทธิความเป็นส่วนตัว, การลี้ภัย, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ความเชื่อและศาสนา, สื่อมวลชน, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, การเลือกตั้ง, การเมือง, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, คุณภาพชีวิต, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, ความเหลื่อมล้ำ, ตลาดผูกขาด, จริยธรรมทางธุรกิจ, การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย, ความยากจน, คอร์รัปชั่น, การวางแผนการเงิน
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ,
Japan Foundation เปิดให้ทุนแก่โครงการด้านความร่วมมือทางวัฒนธรรม ในชื่อ 'The Grant Program for Promotion of Cultural Collaboration' โดยหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือใหม่ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

คุณสมบัติโครงการ

 • เป็นองค์กรที่ทำงานด้านความร่วมมือทางวัฒนธรรม ในประเทศอาเซียน และประเทศญี่ปุ่น โดยมีขอบข่ายการทำงาน ดังนี้
  • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดตั้งเครือข่าย
  • การเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฐานการแลกเปลี่ยน
  • การร่วมผลิต และโครงการวิจัยร่วม ในสาขาศิลปะและวัฒนธรรม กิฬา หรือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
สิ่งที่จะได้รับ
 • ทุนสนับสนุน จำนวนสูงสุด 10,000,000 เยน หรือประมาณ 2,903,000 บาท   โดยจะสามารถแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย สูงสุด 3 ประเภท จาก 5 ประเภท ดังนี้
  1. ค่าเดินทาง (ระหว่างประเทศ และในประเทศ ประเภทางไกล) และค่าที่พัก
  2. ค่าสถานที่ และอุปกรณ์
  3. ค่าแปล ค่าตอบแทนล่าม และค่าตอบแทนวิทยากรผู้ให้ความรู้
  4. ค่าเตรียมเอกสาร รายงาน การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ
  5. ค่าขนส่ง (กระเป๋า หรือ สินค้า)
กำหนดการ
 • ระยะทุน: เริ่มโครงการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31มีนาคม 2563 และจบโครงการภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
 • หมดเขตรับสมัคร (รอบที่ 2)​ วันที่ 3 มิถุนายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ภายในเดือนกันยายน 2563
สมัครได้ที่นี่ The Grant Program for Promotion of Cultural Collaboration