ทุน Human Rights 2019 สำหรับโครงการด้านสิทธิมนุษยชน

25 ธันวาคม 2561
สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความยุติธรรม, การสื่อสารเชิงบวก, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์, พลังงาน, การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ, มลภาวะ, ขยะ, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, เสรีภาพการแสดงออก, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, สิทธิเพศทางเลือก, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สวัสดิภาพแรงงาน, การเหยียดเชื้อชาติ, สงคราม และการก่อการร้าย, สิทธิความเป็นส่วนตัว, การลี้ภัย, สวัสดิภาพสัตว์, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ,

สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เปิดรับการขอรับทุน สำหรับโครงการด้านสิทธิมนุษยชน จากความตั้งใจที่จะเสริมอำนาจและบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคม  
คุณสมบัติองค์กรผู้ขอรับทุน

 

 • เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชน ในประเทศไทย และพยายามเสริมความเข้มแข็งแก่ภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านกฎหมาย และสิทธิสิ่งแวดล้อม
 • เป็นองค์กรไม่แสดงหากำไร ที่เป็นอิสระในระดับประเทศและนานาชาติ และมีสภาพนิติบุคคล
 • ทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้
  • ปกป้อง และส่งเสริมนักสิทธิมนุษยชน
  • สิทธิและความเสมอภาคในผู้หญิง
   • การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการเมือง และการเสริมอำนาจ
  • เสรีภาพการแสดงออก
   • การสนับสนุน การปกป้องสิทธิ และสื่ออิสระและเป็นกลาง
  • เสรีภาพในอินเตอร์เน็ต
   • ความเคารพบนโลกออกไลน์ และ/หรือพัฒนาเสรีภาพบนโลกออนไลน์ และความปลอดภัยของนักสิทธิมนุษย์ชน
 • กิจกรรมที่เสนอในโครงการจะต้องทำเพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมภาคประชาสังคมในประเทศไทย (หรือในประเทษกัมพูชา และลาว)
 • กิจกรรมที่เสนอในโครงการจะต้องทำเพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพขององค์กรภาคประชาสังคมท้องถิ่น
 • ไม่นำทุนที่ได้ไปใช้เพื่อสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมด้านระบบส่งมอบ
การสนับสนุนที่จะได้รับ
 • เงินทุนจำนวน 25,000 ยูโร หรือประมาณ 927,000 บาท

หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2562
สมัครขอรับทุนได้ที่ Embassy of Netherlands Call for Proposals: Human Rights Fund 2019 in Thailand