NEWS

depa Digital Transformation Fund for Community มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท

17 สิงหาคม 2562
Opportunity
ที่มาที่ไป สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลประกาศช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาให้เกิดการส่งเสริมและเกิดการทำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งให้ผู้มีสิทธิในการขอรับการส่งเสริมและการสนับสนุนในลักษณะของการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอื่นในการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนชนบท  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับบุคคลอื่นเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท    รางวัลที่จะได้รับ โครงการรูปแบบที่ 1: โครงการจัดทำแผนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Conceptual Plan for Community) (C1) โดยให้เป็นเงินทุนสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน  โครงการรูปแบบที่ 2: โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาชุมชน (Digital Transformation for Community) (C2) โดยให้เป็นเงินทุนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน โดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าโครงการที่เสนอขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน    Download รายละเอียดการสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Depa Digital Transformation Funds for Community    

Unleashing the Impact of your Social Enterprise โดย Copenhagen Business School

13 สิงหาคม 2562
News
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอร์ส เป็นคอร์สเรียนต่อเนื่องจาก Identifying Social Entrepreneurship Opportunities และ  Social Business Model and Planning for Social Innovation โดยในคอร์สที่ 3 นี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment) ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาวิธีการประเมินภารกิจทางสังคมที่บรรลุเป้าหมายในระหว่างการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ หลังจากนั้นผู้เรียนจะได้เขียนเค้าโครงร่างกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมกับกิจการเพื่อสังคม และสาธิตการทำการตลาดให้กับสินค้าและบริการให้แก่ผู้ที่จะได้รับประโยชน์และลูกค้า ผู้เรียนจะได้ใช้กลยุทธ์ทางการสื่อสารในระหว่างการขับเคลื่อนจาก early adopters ไปสู่การ a broader market share  นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องกลยุทธ์การขยายตัว และวิธีที่จะขยายแผนธุรกิจไปสู่ระดับนานาชาติเพื่อที่จะเข้าถึงผู้ที่จะได้รับประโยชน์อีกมากมาย ผู้เรียนจะได้พูดคุยเกี่ยวกับการเติบโตด้วยกำลังของบริษัท (Organic growth), การทำแฟรนไชส์กิจการเพื่อสังคม (Social franchising) และ วิธีการแบบ open source  สุดท้าย ผู้เรียนจะได้ประเมินกลยุทธ์การถอนตัว ซึ่งทั้งหมดนี้คุณจะได้ทบทวนทางเลือกที่กิจการเพื่อสังคมมีในเวลาที่ต้องการอัดฉีดเงินเพื่อการเติบโตขององค์กร แต่ผู้สนับสนุนเงินทุนเดิมไม่สามารถ หรือไม่ต้องการลงทุนเพิ่มอีกต่อไป  คอร์สที่สามนี้จะเสร็จสมบูรณ์ด้วยโปรเจคใหญ่ของคุณ โดยที่คุณจะต้องส่งแผนธุรกิจขั้นสุดท้ายให้กับผู้ร่วมลงทุน หมายเหตุ: ทางผู้สอนแนะนำให้ผู้เรียนเข้าเรียน คอร์สที่ 1 Identifying Social Entrepreneurship Opportunities และ 2  Social Business Model and Planning for Social Innovation  ให้จบก่อนจะเริ่มคอร์สนี้    รูปแบบของการเรียน เรียนออนไลน์ฟรี คอร์สยาว 4 สัปดาห์  ใช้เวลาเรียน 2-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 11 ชั่วโมง เรียนผ่าน Coursera platform  เริ่มเรียนวันที่ 19 สิงหาคม 2562  กำหนดวันสิ้นสุดการเรียนเองได้  สามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อขอใบประกาศณียบัตรได้    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าเรียนได้ที่ Unleashing the Impact of your Social Enterprise  

Social Business Model and Planning for Social Innovation โดย Copenhagen Business School

06 สิงหาคม 2562
News
คำอธิบาย คอร์สนี้เป็นคอร์สต่อเนื่องจากคอร์สแรก ที่ชื่อคอร์ส Identifying Social Entrepreneurship Opportunities และแนะนำให้ผู้ที่สนใจนคอร์สนี้ เรียนคอร์สที่ 1 ให้สมบูรณ์ก่อนเริ่มเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด    สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอร์ส ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจโดยใช้แผนผังโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) จากนั้นผู้จะได้เริ่มเขียนแผนธุรกิจของตนเอง ผู้เรียนจะสามารถประเมินรูปแบบองค์กรที่หลากหลาย และเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับโมเดลธุรกิจของตน และเมื่อเรียนจบคอร์สผู้เรียนจะสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการลงทุนที่สร้างผลลัพธ์ทางสังคม และเลือกกลยุทธ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับการระดมทุนทางสังคมของตนเองได้ดียิ่งขึ้น    รูปแบบของการเรียน เรียนออนไลน์ฟรี คอร์สยาว 4 สัปดาห์  ใช้เวลาเรียน 2-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 15 ชั่วโมง เรียนผ่าน Coursera platform  เริ่มเรียนวันที่ 12 สิงหาคม 2562  กำหนดวันสิ้นสุดการเรียนเองได้  สามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อขอใบประกาศณียบัตรได้    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าเรียนได้ที่ Social Business Model and Planning for Social Innovation  

[Online Course] Identifying Social Entrepreneurship Opportunities โดย Copenhagen Business School 

23 กรกฎาคม 2562
News
ชื่อคอร์ส Identifying Social Entrepreneurship Opportunities โดย Copenhagen Business School    คำอธิบาย คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคำจำกัดความและความหมายของการประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship) และมุ่งเน้นที่ความจำเป็นของการเรียนรู้แหล่งข้อมูลและรากเหง้าของปัญหาสังคม    สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอร์ส ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการประกอบการทางสังคม จากมุมมองที่แตกต่างและหลากหลาย และจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสและองค์ประกอบที่จะช่วยให้คุณค้นพบโอกาสและพัฒนาไอเดียในการสร้างธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ในการเรียนภาคปฏิบัติ คุณจะได้คิดริเริ่มกระบวนการสร้างทีมและคิดหัวข้อปัญหาที่คุณต้องการจะแก้ไขด้วยกิจการทางสังคมของคุณในอนาคต คุณจะต้องทำงานร่วมกับทีมเพื่อทำวิจัยในหัวข้อนั้นและจะค่อยๆ เห็นถึงโอกาสที่ชัดเจนขึ้นและสามารถกำหนดเป้าหมายของโครงการกิจการเพื่อสังคมของคุณได้  รูปแบบของการเรียน เรียนออนไลน์ฟรี คอร์สยาว 4 สัปดาห์  ใช้เวลาเรียน 2-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 9 ชั่วโมง เรียนผ่าน Coursera platform  เริ่มเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  กำหนดวันสิ้นสุดการเรียนเองได้  สามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อขอใบประกาศณียบัตรได้    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าเรียนได้ที่ Social Entrepreneurship Opportunities  

Online Course: Lean Data Approaches to Measure Social Impact

16 กรกฎาคม 2562
Opportunity
ใช้เทคโนโลยีแบบประหยัดต้นทุนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกคุณภาพสูงจากลูกค้าของคุณ เกี่ยวกับคอร์ส ข้อมูลไม่ใช่เรื่องน่ากลัว และการเรียนรู้วิธีเก็บข้อมูลเชิงลึกแนวใหม่ เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้ดีขึ้น คือตัวกระตุ้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ในคอร์สเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการลีนดาต้า (Lean Data) ของอคิวเมนต์ซึ่งเกี่ยวกับการวัดผลลัพธ์ทางสังคมและร่วมพิจาณากรณีศึกษาจากบริษัทที่ใช้ลีนดาต้านี้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ที่ได้ปรับปรุงคุณค่าที่ส่งให้กับลูกค้า (Value Proposition) ของพวกเขา จากนั้นคุณจะเลือกเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ สร้างแบบสำรวจที่มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและนำไปทดลองใช้จริงกับลูกค้า คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาสำหรับกิจการเพื่อสังคมและองค์กรไม่แสวงหากำไรที่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างกลยุทธ์สำหรับการวัดผลลัพธ์ทางสังคม และกำลังมองหาความคล่องตัว การมีประสิมธิภาพ และประหยัดต้นทุนเพื่อที่จะทำความเข้าใจลูกค้าและประเมินผลกระทบทางสังคมของพวกเขา คอร์สนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการติดตามและการประเมินผล แต่หากสนใจคุณอาจจะพบเคล็ดลับและคำแนะนำที่มีประโยชน์หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเทคนิคการสำรวจระยะไกล เช่น การโทรศัพท์และการใช้ SMS สิ่งที่จะได้เรียน ระบุข้อบกพร่องของความคิด "การติดตามและประเมินผล" แบบดั้งเดิม ทำความเข้าใจกับกรอบการทำงานลีนดาต้าของอคิวเมนต์สำหรับการวัดผลลัพธ์ทางสังคม กำหนดโอกาสในการรวบรวมข้อมูลจากแนวทางของลูกค้า สร้างแบบสำรวจที่มีความคล่องตัวเพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดผลิตภัณฑ์บริการหรือโปรแกรมของคุณจึงมีความหมายต่อลูกค้า ระบุเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็ว ใช้ลีนดาต้าภายในกิจการหรือองค์กรของคุณเอง ฝึกการนำเสนอลีนดาต้าพร้อมกับข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำ รายละเอียด ราคา: ไม่มีค่าใช้จ่าย เวลา: 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระยะเวลา: 5 สัปดาห์ สมัครเรียนและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Lean Data Approaches to Measure Social Impact  

เปิดรับสมัครชิงทุนด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เวียดนาม และลาว

16 กรกฎาคม 2562
Opportunity
เปิดรับสมัครชิงทุนด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เวียดนาม และลาว สถานทูตของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เชิญชวนองค์กรภาคประชาสังคมจากประเทศไทย เวียดนามและลาว เข้าร่วมประกวดโครงการชิงทุนกับกองทุนสิทธิมนุษยชนของกระทรวงต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนองค์กรของกองทุนสิทธิมนุษยชน คือการส่งเสริมการสร้างบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมด้วยการสนับสนุนเสียงของผู้ที่มีส่วนร่วมสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยสถานทูตของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทยต้องการโครงการจากภาคประชาสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้ ​เสรีภาพในการแสดงออกและอิสรภาพบนโลกออนไลน์ เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ สิทธิความเท่าเทียมสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ผู้ต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนและพื้นที่สำหรับภาคประชาสังคม สิทธิความเท่าเทียมสำหรับกลุ่ม LGBTI  ส่งเสริมระเบียบทางกฎหมายระหว่างประเทศและต่อต้านการหลีกเลี่ยงในการลงโทษทางอาญา (Immunity) คุณสมบัติผู้สมัคร องค์กรที่ทำงานด้านการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน และมีความมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในพื้นที่ประเทศ ดังต่อไปนี้ ประเทศไทย เวียดนาม และลาว โดยโครงการที่ทำงานข้ามพรมแดนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ องค์กรทั้งในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและทำงานลักษณะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ เงินทุนนี้ไม่สามารถใช้ในกิจกรรมการส่งมอบบริการทางการเงิน โครงการที่ส่งเข้าชิงทุนต้องมีระยะเวลาดำเนินโครงการอยู่ระหว่าง 1-3 ปี และสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ในช่วง 15 กันยายน -  15 ตุลาคม 2562 โดยโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินงานหลายปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เงินรางวัลที่จะได้รับ สูงสุดโครงการละ 50,000 ยูโร หรือประมาณ 1,700,000 บาท วิธีการสมัคร ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอาจจำเป็นต้องศึกษานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเนเธอแลนด์ (Dutch Human Rights) ก่อนทำการกรอกใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Application Form  และส่งไปที่อีเมล์ ban-pa@minbuza.nl อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call for Proposals Human Rights Fund Thailand, Cambodia & Laos หมดเขตรับสมัคร วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. 

สำนักงานยูเนสโกกรุงเทพฯ (UNESCO Bangkok)  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมชิงรางวัล The Plastic Initiative Award

15 กรกฎาคม 2562
Opportunity
Call for Action: The Plastic Initiative Award & Photo Contest ที่มาที่ไป สำนักงานยูเนสโกกรุงเทพฯ (UNESCO Bangkok)  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมชิงรางวัล The Plastic Initiative Award โดยกิจกรรมนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับ โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ องค์กรอื่นๆ ที่กำลังทำงานเกี่ยวกับการ 3R (Reuse Reduce Recycle) การจัดการขยะพลาสติก และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติก ร่วมแสดงผลงานที่ได้บันทึกการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม  กิจกรรมนี้ยังเป็นโอกาสที่จะสร้างเครือข่ายและเข้าร่วมกับยูเนสโกเพื่อร่วมส่วนหนึ่งของ The Plastive Initiative และเข้ารับรางวัลอันทรงคุณค่า รางวัลที่จะได้รับ ผู้ชนะรางวัลจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานระดมทุนและเปิดรับผู้บริจาค ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศไทย เพื่อนำเสนอผลงาน โดยเรื่องราวต่างๆ จากผู้สมัครทั้งหมดจะรับการโปรโมทบทเว็บไซต์ The Plastice Initiative และใช้เพื่อต่อยอดและขยายความร่วมมือและความพยายามในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก รางวัลที่ 1 : ผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัล The Plastic Initiative และพื้นที่ในการเผยแพร่โฆษณาโครงการและผลงานทั้งหมด เรื่องราวของผู้ชนะจะถูกนำเสนอในหอเกียรติยศของพิพิธภัณฑ์ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และที่พักเพื่อเข้าร่วมงานงานระดมทุนและเปิดรับผู้บริจาค The Plastive Initiative ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศไทย ในวันที่ 27 กันยายน 2562  รางวัลที่ 2 : ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัล The Plastic Initiative และพื้นที่ในการเผยแพร่โฆษณาโครงการและผลงาน รางวัลป็อปปูล่าโหวต: ผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัล The Plastic Initiative หมายเหตุ: สำหรับรางวัลชมเชย โครงการทั้งหมดจะถูกนำไปโพสบน Facebook UNESCO Asia Pacific โครงการที่ได้รับยอดไลค์สูงสุด หรือคะแนนการมีส่วนร่วมสูงสุด จะได้รับพิจารณาเป็นผู้ชนะรางวัลป็อปปูล่าโหวต คุณสมบัติผู้สมัคร สถาบันการศึกษาที่กำลังปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ 3R (Reuse Reduce Recycle) การจัดการขยะ และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติก โดยมีแสดงผลงานที่ได้บันทึกการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ผู้สมัครจะต้องมาจากประเทศสมาชิกขององค์การยูเนสโกในแถบเอเชียแปซิฟิค    The Plastic Initiative Photography Contest การประกวดภาพถ่าย The Plastic Initiative  ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่งภาพถ่ายผ่านทางออนไล์ฟอร์ม รูปภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสัมพันธ์กับธีมของวันสิ่งแวดล้อมโลก คือ “Best Plastic Pollution!” ภาพถ่ายทั้งหมด 20 ภาพจะได้รับการคัดเลือกเพื่อนำไปโชว์ในงานระดมทุนและเปิดรับผู้บริจาค The Plastive Initiative  รางวัลที่จะได้รับ  รางวัลที่ 1: ผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัล The Plastic Initiative และพื้นที่ในการเผยแพร่โฆษณาโครงการและผลงานทั้งหมด นอกจากนี้ผลงานจะถูกนำไปโชว์ในห้องเกียรติยศของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอีกด้วย  รางวัลป็อปปูล่าโหวต: ผู้ชนจะได้รับถ้วยรางวัล The Plastive Initiative  หมายเหตุ: สำหรับป็อปปูล่าโหวต ภาพถ่ายทั้งหมดจะถูกนำไปโพสบน Facebook UNESCO Asia Pacific รูปภาพใดที่ได้รับการกดไลค์และมีส่วนร่วมมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะรางวัลป็อปปูล่าโหวต คุณสมบัติผู้สมัคร ความละเอียดของภาพ (Resolution) ของภาพจะต้องมีขนาดอย่างน้อย 1920 x 1080  ภาพถ่ายจะต้องมีคำบรรยายที่เกี่ยวของกับธีม “Best plastic pollution”  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นภาพใดก็ได้ที่ถ่ายจากกล้อง DSLR, Mirrorless, Compact, Drone, Action Camera หรือ Smartphone ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี (จาก 31 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562)  ประเภทของไฟล์ (File Type) จะต้องเป็น .jpg เท่านั้น  ภาพถ่ายจะต้องไม่เคยถูกนำส่งประกวดหรือเผยแพร่โฆษณาที่ใดมาก่อน  สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ Call for Action: The Plastic Initiative Award & Photo Contest หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2562   

The World Food Programme กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ Innovation Accelerator 

08 กรกฎาคม 2562
Opportunity
WFP Innovation Accelerator Programme for High-potential Solutions to Hunger Worldwide   ที่มาที่ไป The World Food Programme กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ Innovation Accelerator  โครงการ Innovation Accelerator ภายใต้ The World Food Programme เป็นโครงการที่ช่วยระบุ บ่มเพาะ และประเมินทางออกที่ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาความอดอยากทั่วโลก โครงการนี้สนับสนุน นวัตกร กลุ่มสตาร์ทอัพ และบริษัทในสังกัด WFP ทางด้านการเงิน โอกาสเข้าถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และเวทีโลก  The Accelerator เชื่อว่าหนทางการต่อสู้กับความอดอยากแร้นแค้นไม่จำเป็นต้องมีแผนการใหญ่โต แต่เชื่อในการระบุและทดสอบทางแก้ปัญหาในวิธีที่กระชับว่องไว สิ่งสำคัญคือการสร้างพื้นที่ที่ทำให้สามารถทดลองว่าสิ่งใดทำได้จริง และทำไม่ได้จริงในการแก้ปัญหาความอดอยาก ที่ที่เราสามารถแสดงความกล้าหาญ ชัดเจน ล้มลุกคลุกคลาน และประสบความสำเร็จ  รางวัลที่จะได้รับ ผู้เข้าร่วมจะได้รับเงินรางวัลกว่า 100,000 UDS หรือประมาณ 3 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุน พร้อมการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ และสิทธิ์ในการเข้าถึงองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก คุณสมบัติผู้สมัคร หากผู้สมัครเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในช่วงสมัคร จะเป็นประเภทแสวงผลกำไรหรือไม่แสวงผลกำไรก็ได้  นวัตกรรมที่ส่งเข้ารับการประเมินนั้นจะต้องอยู่ในช่วง Minimum Viable Product (MVP) เป็นอย่างน้อย หากมีหลักฐานยืนยันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  แผนโครงการจะต้องแสดงวิธีการทำงานร่วมกับ WFP และสามารถสนองกลยุทธ์ในระยะยาวได้  หากผู้สมัครเป็นพนักงานใน WFP ทีมงานของเขาจะต้องมีหลักฐานการสนับสนุนและการจัดการจาก Country Office  ทุกคนที่ทำงานที่ WFP จะได้รับการสนับสนุนให้สมัครเข้าร่วม โดยไม่ต้องคำนึงถึงรูปแบบสัญญา เป็นพนักงานที่ทำงานร่วมกับ NGOs ภาครัฐ หรือภาคเอกชน  เกณฑ์การคัดเลือก สร้างผลลัพธุ์หรือผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คนตามกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพในการขจัดความยากจนให้หมดไปโดยสิ้นเชิง  Feasibility มีความเป็นไปได้สูง รวมถึงเวลาในการสร้างผลลัพธ์ ความสมบูรณ์ทางด้านเทคโนโลยี และ user traction  ระดับของนวัตกรรม  ความยั่งยืนทางการเงิน โดยมีโครงสร้างทางธุรกิจที่ชัดเจนโดยไม่ต้องพึ่งพา WFP funding  ความแข็งแกร่งของทีมงาน ประสบการณ์ และความรับผิดชอบ สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ wfp-innovation-accelerator หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2562   

Submit Entries for WSA Young Innovators Award 2019

02 กรกฎาคม 2562
Opportunity
ที่มาที่ไป เชิญชวนผู้สนใจเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัล WSA Young Innovators Award 2019 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสังคม อายุไม่เกิน 26 ปี ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการลงมือปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ UN SCGs  The World Summit Awards เป็นระบบการมอบรางวัลที่ไม่ได้มอบเป็นจำนวนเงิน แต่จะเน้นไปที่การส่งต่อความรู้ที่ยั่งยืนผ่านเครือข่ายทั่วโลก กลุ่มรางวัล  การร่วมมือของภาครัฐและพลเมือง  สุขภาพ และสวัสดิภาพ การเรียนรู้ และการศึกษา  สิ่งแวดล้อมและพลังงานสีเขียว  วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว  การตั้งถิ่นฐานและการขยายเมือง  ธุรกิจและการพาณิชย์  Inclusion & Empowerment    รางวัลที่จะได้รับ เข้าร่วมสัมมนา Pitching  ได้ใช้เวลา 5 นาที สำหรับ Pitching session ต่อหน้าผู้ชมจากนานาประเทศในระหว่างการประชุมสภาคองเกรส โปรแกรมเวิร์คช็อปทักษะสำหรับผู้ชนะ บัตรเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติและ Gala night  ที่พักระหว่างการเข้าร่วมประชุมสภาคองเกรส พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักพูด คณะลูกขุน และแขกจากนานาประเทศ    คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นเยาวชนจากประเทศสมาชิก UN และเปิดโอกาสให้บริษัทสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการสังคม องค์กรไม่แสวงผลกำไร นักเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป  ผู้สมัครในฐานะผู้ก่อตั้งและสมาชิกส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 26 ปี เกิดในปี หรือหลังจากปี พ.ศ. 2536  การส่งผลงานสำหรับเข้าชิงรางวัล ประกอบไปด้วย โปรเจคที่เป็น mobile or web-based ได้ เช่น  application, web pages, kiosk installations, SMS based products, games หรือ interactive productions โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของ platform หรือช่องทางในการดำเนินการโปรเจค ผลงานที่ส่งเข้าร่วมจำเป็นจะต้องเป็นผลงานเสร็จสมบูรณ์พร้อมนำเสนอและปฏิบัติ ไม่รับพิจารณาโครงการที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย หรือเป็นเพียงฉบับร่าง โครงการที่สามารถเข้าร่วมได้ โครงการที่พัฒนาโดยนวัตกรเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี  โครงการที่นำเสนอวิธีแก้ปัญหาด้านดิจิตัลที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ UN SDGs ด้านใดก็ได้  ส่งมอบวิธีแก้ปัญหาด้านดิจิตัลที่มีข้อมูลอัดแน่นให้กับผู้ใช้ ตั้งแต่ผู้ใช้รายบุคคล ธุรกิจ หรือองค์กรต่างๆ  มีส่วนประกอบเชิงดิจิตัลที่ชัดเจน เช่น websites, apps, SMS based solutions, loT, wearables เป็นต้น  มีการตลาดรองรับหรือพร้อมนำเข้าสู่ตลาดแล้ว   สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ WSA Young Innovators Award 2019 หมดเขตรับสมัคร     31 กรกฎาคม 2562         

โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4

27 มิถุนายน 2562
Opportunity
โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4 การประกวดสิ่งประดิษฐ์สําหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ ในหัวข้อ “ Social Innovations: นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ” ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ทั้งสายอาชีวศึกษาและสายสามัญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ ในหัวข้อ “Social Innovations: นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”  เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ส่งเสริมความเป็นอยู่ในสังคม หรือชุมชน อย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้ประโยชน์ ชิงรางวัลทุนการศึกษาและทริปร่วมงาน Maker Faire ระดับโลก ณ สหรัฐอเมริกา รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. นักเรียน-นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา) 2. นักเรียน-นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี)  รางวัลที่จะได้รับ  1. รางวัลชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัล จะได้รับรางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท ประกอบด้วย - เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 60,000 บาท - ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ค่าอาหารตลอดการเดินทาง ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ค่าดําเนินการจัดทําวีซ่า และค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมงาน Maker Faire ระดับโลก และทัศนศึกษาในสถานที่สําคัญๆ ณ สหรัฐอเมริกา ในปี 2563 มูลค่ารวม 660,000 บาท 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 2 รางวัล - เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 60,000 บาท 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 2 รางวัล - เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท 4. รางวัล Popular Vote จํานวน 2 รางวัล - เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท 5. รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล - เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท วิธีการสมัคร  ส่งประกวดเป็นกลุ่ม (ทีม) ประกอบด้วยนักเรียน-นักศึกษา 2 คน และ *ปรึกษาโครงการ 1 คน *ที่ปรึกษาโครงการจะต้องบรรลุนิติภาวะ และมีคุณวุฒิมากกว่าผู้เข้าร่วมประกวด   กรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมแนบข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nstda.or.th/sims/login/ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

Social Impact Strategy: Tools for Entrepreneurs and Innovators 

25 มิถุนายน 2562
News
Social Impact Strategy: Tools for Entrepreneurs and Innovators  โดย University of Pennsylvania    สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอร์ส คอร์สนี้นำเสนอบทเรียนเริ่มต้นสู่กลยุทธ์การสร้างผลลัพธ์ทางสังคมและผู้ประกอบการสังคม เริ่มตั้งแต่คอนเซ็ปท์สำคัญ ความรู้องค์รวม และเครื่องมือเริ่มต้นในฐานะนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างนวัตกรรมและออกแบบไอเดียใหม่ๆ และรูปแบบองค์กรใหม่ๆ เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ประสบผลสำเร็จ ผู้เรียนจะได้เตรียมตัวให้พร้อมในการก่อตั้งองค์กร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยนวัตกรรมของพวกเขาเอง  ในการเรียนผ่าน 4 ขั้นตอน Define, Design, Pilot และ Scale ผู้เรียนจะสามารถนำเอาความคิดและแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงโลกมาสร้างเป็นแผนการที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือแสวงหาผลกำไรที่สร้างขึ้นมาโดยมีเป้าหมายทางสังคม คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบผ่านปัญหา การพัฒนา และทดสอบวิธีแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม ประเมินความเสี่ยง การแข่งขัน และการทำงาน และกระจายผลลัพธ์ออกไปอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ผู้ที่เรียนคอร์สนี้จนจบ สามารถสมัครเข้าร่วม Global Social Impact House (GSIH) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้ผู้ผ่านหลักสูตรออนไลน์ข้างต้น ได้มาใช้ชีวิตและเรียนรู้ในเชิงลึกเพิ่มเติมด้วยตนเอง เป็นระยะเวลา 7 วัน โดย GSIH จะช่วยจัดหาเครื่องมือ ชุมชนและการฝึกอบรมที่สมาชิกต้องการเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรหรือขยายการร่วมทุนทางธุรกิจ  เวิร์คชอปต่างๆ ภายในโปรแกรม ถูกออกแบบตามความต้องการของสมาชิก และพาไปเรียนรู้แนวคิดทางโมเดลธุรกิจในระดับสูงขึ้น รวมถึง ออกแบบวิธีคิด และความเป็นผู้นำ  ผู้ที่สนใจโปรแกรม GSIH สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Global Social Impact House   รูปแบบของการเรียน เรียนออนไลน์ฟรี คอร์สยาว 4 สัปดาห์  ใช้เวลาเรียน 2-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 9 ชั่วโมง เรียนผ่าน Coursera platform  เริ่มเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  สามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อของใบประกาศณียบัตรได้    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าเรียนได้ที่ Social Impact Strategy: Tools for Entrepreneurs and Innovators  

[Online Course] Designing for Environmental Sustainability and Social Impact

18 มิถุนายน 2562
News
การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและสร้างผลลัพธ์ทางสังคม   Develop entrepreneurial solutions that promote environmental conservation and address the problems of poverty เพื่อช่วยพัฒนาวิธีแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปัญหาความยากจน   สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากคอร์ส ค้นหาโอกาสเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการสังคมและองค์กรอนุรักษ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ค้นพบทัศนคติและวิธีการเพื่อรับมือความท้าทายจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการคิดเชิงระบบ ออกแบบวงจร เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และทุนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าใจวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยเหลือเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ   คอร์สนี้ออกแบบมาเพื่อนวัตกรทางสังคมที่ต้องการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาผู้ประกอบการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดความยากจน คอร์สนี้จะช่วยให้สำรวจความท้าทายต่างๆ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การประมงเกินขีดจำกัด การจัดการขยะ และเกษตรกรรมที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตในเชิงลบ คอร์สเน้นการปฏิบัติโดยผ่านโปรเจ็กต์ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย บทความ วีดีโอ และเวิร์คชอปรายสัปดาห์ ในสัปดาห์แรกของคอร์ส คุณจะได้เลือกโจทย์ความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมหนึ่งเรื่องเพื่อทำการค้นคว้าข้อมูล ในแต่ละเวิร์คชอป คุณจะต้องนำทฤษฎีต่างๆ ที่เรียนในบทความที่เรียนรู้มาปรับใช้เพื่อนำเสนอทางออกให้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นๆ คอร์สนี้ยังรวมข้อมูลเชิงลึกจาก Mark Tercek - CEO the Nature Conservancy, Vien Truong - CEO Green for All และ Michael Kobori - รองประธานบริษัท Sustainability for Levi Strauss & Co. และรวบรวมกรณีศึกษาต่างๆ อย่างเจาะลึกจากผู้ประกอบการสังคมและองค์กรอนุรักษ์ทั่วโลก รูปแบบของการเรียน เรียนฟรี คอร์สเรียนยาว 6 สัปดาห์ ใช้เวลา 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เริ่มเรียน 9 กรกฎาคม 2562 Team-Based Course: แนะนำให้เรียนรวมกันเป็นกลุ่ม 2-8 คน (ไม่บังคับ) เรียนผ่าน NovoEd platform กำหนดเวลาเรียนถึงวันสุดท้ายของคอร์สเรียน ไม่มีกำหนดเวลาเรียนตายตัวระหว่างสัปดาห์   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าเรียนได้ที่ Designing for Environmental Sustainability and Social Impact