New Zealand Aid Programme Scholarship 2019

13 กุมภาพันธ์ 2562
การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ความรุนแรงในโรงเรียน, การกลั่นแกล้ง, เพศศึกษา, การสอบ, การลาออกกลางคัน, ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้, ความคิดสร้างสรรค์, โรงเรียนทางเลือก, การศึกษาออนไลน์, หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง
เด็ก, วัยรุ่น, ครอบครัว, ชุมชน

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ ที่มอบให้กับผู้สมัครจากประเทศกำลังพัฒนาเพื่อสร้างผู้นำที่มีความสามารถ โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้เข้าศึกษาในสถาบันคุณภาพ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ และเรียนรู้ทักษะที่จะนำไปปรับใช้ในอาชีพและพัฒนาประเทศบ้านเกิดในสาขาที่ขาดแคลน

ทุกปี ประเทศไทยจะได้รับทุนการศึกษา ระดับ Postgraduate (ปริญญาโทขึ้นไป)  4 ทุน ในสาขาต่างๆ คือ Climate Change and Resilience, Disaster Risk Management, Food security and Agriculture, Renewable Energy และ Good Governance
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 18-39 ปี

 • มีประสบการณ์การทำงาน full-time อย่างน้อย 1 ปี หรือ part-time 2 ปี

 • สนใจศึกษาต่อ หรือทำงานที่เกี่ยวข้องในสาขาดังกล่าวข้างต้น ที่รัฐบาลนิวซีแลนด์เป็นผู้กำหนด

 • มีเป้าหมายชีวิตหรือเป้าหมายทางอาชีพชัดเจน และสามารถตอบคำถามในใบสมัครได้อย่างละเอียด

 • มีผลการเรียนดี
   

สิ่งที่จะได้รับ

 • ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

 • ค่าอยู่อาศัย (เงินเดือน) ​NZ$491 หรือประมาณ 10,800 บาทต่อสัปดาห์

 • เงินทุนตั้งต้นเพื่อปรับตัว NZ$ 3,000 หรือประมาณ 66,000 บาท

 • ประกันสุขภาพ

 • ค่าเดินทางไป-กลับ ประเทศไทย-นิวซีแลนด์ และประกันการเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 6.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ New Zealand Aid Programme Scholarship 2019