news

U.S. Mission to ASEAN: YSEALI Professional Fellows Program

2 มีนาคม 2019


, , , , ,
, , ,
Fall Fair & Festival 2020-2

 

ที่มาที่ไป

U.S. Mission to ASEAN กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ YSEALI Professional Fellows Program เพื่อเฟ้นหาผู้นำรุ่นใหม่อายุระหว่าง 25-35 ปี ไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 5 สัปดาห์ และมีโอกาสทำงานโดยตรงกับองค์กรในอเมริกา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับสนใจของแต่ละบุคคล ซึ่งในระหว่างเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะมีโอกาสได้พัฒนาทักษะจากการลงมือทำจริง ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ ทั้งยังได้สร้างเครือข่ายในการทำงานอีกด้วย

หัวข้อที่เปิดรับ

 • Civic Engagement สำหรับผู้นำภาคประชาสังคมและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่ถูกละเลย

 • Economic Empowerment สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชนที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

 • Sustainable Development and the Environment สำหรับนักวางผังเมืองและพื้นที่สีเขียว และผู้อำนวยการการวางแผน การพัฒนาอย่างยั่งยืน นักจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และผู้นำองค์กรอื่นๆ ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยังยืน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้นำรุ่นใหม่จาก 11 ประเทศสมาชิก YSEALI  ได้แก่ บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิมปินส์, สิงคโปร์, ไทย, ติมอร์-เลส

 • ผู้ที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในภาคประชาสังคม เอกชน และภาครัฐ

 • อายุ 25-35 ปี กำลังทำงานและมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

 • มีประวัติผลงานที่ตรวจสอบได้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับชุมชน สถาบัน หรือบริษัท

 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

คุณสมบัติของผู้ได้รับการเลือก

 • มีประวัติผลงานที่ตรวจสอบได้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับในชุมชนหรือองค์กรที่ทำงานได้

 • แสดงให้เห็นถึงความรู้ หรือประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องดังนี้ Civic Engagement, Economic Empowerment, Governance and Society, Sustainable Development, Development

 • มีความรับผิดชอบและความสนใจในการบริการชุมชน อาสาสมัคร และ การให้คำปรึกษา

 • มีความสนใจอย่างจริงจังในการเรียนรู้เกี่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ประชาคมอาเซียน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นมืออาชีพสูงเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและเป็นมืออาชีพ

 • มีความตั้งใจจะกลับยังประเทศบ้านเกิดเพื่อนำความรู้และทักษะมาพัฒนาชุมชน ประเทศ และภูมิภาคของตนเอง

 • ควรเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์เพียงเล็กน้อยในการทำงาน เรียน หรือการท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา

หมดเขตรับสมัคร

 • Civic Engagement: 30 มีนาคม 2562

 • Economic Empowerment: 1 เมษายน 2562

 • Sustainable Development and the Environment: 30 มีนาคม 2562

 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หมายเหตุ: รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น

 

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below