Young Water Fellowship Program: Empowering Young Leaders from Low and Middle Income Countries

20 มีนาคม 2562
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, น้ำ, พลังงานทดแทน, การอนุรักษ์ทรัพยากร, บรรเทาภัยพิบัติ

ที่มาที่ไป

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ Young Water Fellowship (YWF) เพื่อให้เยาวชนจากประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางได้พัฒนาโครงการเพื่อแก้ปัญหาน้ำ สุขอนามัย มลพิษทางน้ำ และปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยให้การอบรม ให้เงินสนับสนุนโครงการ และให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเป็นระยะเวลา 1 ปี

แต่ละปี YMF จะมอบโอกาสได้ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่จำนวน 10 คน ให้สามารถออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับน้ำที่สามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนพวกเขา และช่วยในการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG#6 (Water and sanitation for all) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วม Cewas’ Start-up Training Programme ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ มีโอกาสสร้างเครือข่ายภายในภาคผู้ประกอบการสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับน้ำ และโอกาสได้รับเงินระดมทุนในการเริ่มต้นโครงการสูงสุด ถึง 5,000 ยูโร

ในปี 2018, 2019 และ 2020 YWF จะเน้นไปยังกลุ่มผู้ประกอบการสังคม และขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดด้านกิจการเพื่อสังคม (หรือโครงการที่สามารถเปลี่ยนเป็นกิจการเพื่อสังคมได้) โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับแก้ปัญหาน้ำ สมัครเข้าร่วมโครงการ

 

รางวัลที่จะได้รับ

  • Training : ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าร่วม Cewas’ Start-up training และได้รับการฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ําแบบผสมผสาน (IWRM), การบริหารจัดการโครงการ (project management), เรื่องธุรกิจ (business), ปัญหาเรื่องน้ำกับเพศสภาวะ (water and gender), การนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SCG 6

  • Mentorship: ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการของตน ซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและคำแนะนำต่างๆ โดยรวม

  • Project Implementation: ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้โอกาสเพื่อระดมทุนสูงสุดถึง 5,000 ยูโร หรือ ราวๆ 180,000 บาทเพื่อเริ่มดำเนินโครงการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุระหว่าง 18-30 ปี ในวันที่สมัคร

  • เป็นผู้ริเริ่มหรือมีส่วนริเริ่มโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาเรื่องน้ำในประเทศของตนให้ดีขึ้น โครงการจะต้องอยู่ในขั้นเริ่มต้น และมีความสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นองค์กรเพื่อสังคมได้ เช่น มีปัจจัยหรือแผนธุรกิจที่สามารถสร้างความยั่งยืนในอนาคต)

  • เป็นผู้มีสัญชาติมาจากประเทศที่มีรายได้ต่ำ ถึงปานกลาง ผู้สมัครจากประเทศไทยสามารถเข้าร่วมได้

  • มีหนังสือเดินทางที่ใช้งานได้และสามารถเข้าร่วมเวิร์คชอปที่ยุโรปได้ในวันที่ 3-7 กันยายน 2562 (วันที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้)

  • ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม ทาง YFM จะเป็นผู้รับผิดชอบ ตั้งแต่ตั๋วเครื่องบิน การเดินทางในยุโรป ที่พัก และอาหาร แต่ผู้สมัครจะต้องชำระค่าวีซ่าและการเดินทางไปกลับระหว่างสนามบินด้วยตนเอง

  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ควรอยู่ในระดับปานกลางหรือ Intermediate เป็นอย่างน้อย)


สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หมดเขตรับสมัคร 24 มีนาคม 2562