Submit Your Ideas and Projects for Youth Citizen Entrepreneurship Competition 2019

26 มีนาคม 2562
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, โรคติดต่อทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, ออฟฟิศซินโดรม, การออกกำลังกาย, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, อาหารปลอดภัย, โภชนาการและการบริโภคอาหาร, โรคอ้วน, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ความรุนแรงในโรงเรียน, การกลั่นแกล้ง, เพศศึกษา, การสอบ, การลาออกกลางคัน, ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้, ความคิดสร้างสรรค์, โรงเรียนทางเลือก, การศึกษาออนไลน์, หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความยุติธรรม, การสื่อสารเชิงบวก, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์, พลังงาน, การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ, มลภาวะ, ขยะ, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, เสรีภาพการแสดงออก, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, สิทธิเพศทางเลือก, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สวัสดิภาพแรงงาน, การเหยียดเชื้อชาติ, สงคราม และการก่อการร้าย, สิทธิความเป็นส่วนตัว, การลี้ภัย, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ความเชื่อและศาสนา, สื่อมวลชน, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, การเลือกตั้ง, การเมือง, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, คุณภาพชีวิต, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, ความเหลื่อมล้ำ, ตลาดผูกขาด, จริยธรรมทางธุรกิจ, การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย, ความยากจน, คอร์รัปชั่น, การวางแผนการเงิน
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ,
ยูเนสโก (UNESCO) ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมส่งไอเดียและโปรเจกต์เข้าร่วมประกวดแข่งขัน The Youth Citizen Entrepreneurship Competition 2019

เกี่ยวกับข่าว
ยูเนสโกเชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมส่งไอเดียและโปรเจกต์เข้าประกวดในโครงการ The Youth Citizen Entrepreneurship Competition 2019 กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Global Action Programme (GAP) ของยูเนสโก ในหัวข้อเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งเป็นโปรแกรมระดับโลกที่ต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ร่วมกันสร้างโลกอย่างยั่งยืน

เวทีนี้ต้องการผลักดันเยาวชนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 35 ปี ทั่วโลกเข้ามาร่วมกันสร้างโลกให้น่าอยู่ขึ้น ผู้เข้าร่วมจะต้องส่งไอเดียและโปรเจกต์ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งสามารถสร้างผลกระทบทางสังคม ที่ส่งเสริมและสนับสนุนเป้าหมายข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าจาก 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุระหว่าง 15 - 35 ปี
 • ส่งไอเดียเชิงนวัตกรรมซึ่งสามารถเป็นกิจการที่สร้างผลลัพธ์ทางสังคม นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
 • เป็นองค์กรที่มาจากภาคธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหากำไร หรือโปรเจกต์ที่ยังไม่เป็นทางการ
 • สามารถส่งไอเดียเข้าประกวดแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษ
รางวัลที่จะได้รับ
 • รางวัลจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ลำดับ (Grand Prize, 2nd Prize, 3rd Prize) และรางวัลขวัญใจประชาชน (People’s Choice Prize) ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น 2 หมวด ดังนี้
  • หมวดไอเดียยอดเยี่ยม: ไอเดียที่มีความเป็นนวัตกรรมและสามารถวางแผนเพื่อนำไปดำเนินงานให้เกิดขึ้นจริงได้ (อาจเกิดจากคนในทีม หรือบุคคลอื่นนำไปใช้)
  • หมวดโปรเจกต์ยอดเยี่ยม: กิจการที่กำลังดำเนินการและมีผลลัพธ์ทางสังคมที่ชัดเจน
 • ผู้ชนะรางวัลที่หนึ่ง (Grand Prize) และรางวัลขวัญใจประชาชน (People’s Choice Prize) จะได้รับเหรียญทองและประกาศนียบัตร
 • ผู้ชนะรางวัลที่สอง (2nd Prize) จะได้รับเหรียญเงิน และประกาศนียบัตร
 • ผู้ชนะรางวัลที่สาม (3rd Prize) จะได้รับเหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร
 • ผู้เข้าผ่านเข้ารอบที่เหลือทั้งหมดจะได้รับเหรียญรางวัลชมเชย
 • รางวัล Entrepreneurship Campus สำหรับผู้เข้าแข่งขัน 3 คน ทั้งสามจะได้รับเหรียญรางวัลจาก Entrepreneurship Campus  
 • ผลผู้ชนะรางวัลที่ 1 - 3 และ รางวัล Entrepreneurship Campus จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ ในงาน Entrepreneurship Summit ที่เมืองเบอร์ลิน ในเดือนตุลาคม 2562

สมัครเข้าร่วมและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Youth Citizen Entrepreneurship Competition 2019

หมดเขตรับสมัคร วันที่  31 กรกฎาคม 2562