งาน Southeast Asian Social Innovation Network ครั้งที่ 2

27 มีนาคม 2562
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, โรคติดต่อทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, ออฟฟิศซินโดรม, การออกกำลังกาย, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, อาหารปลอดภัย, โภชนาการและการบริโภคอาหาร, โรคอ้วน, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ความรุนแรงในโรงเรียน, การกลั่นแกล้ง, เพศศึกษา, การสอบ, การลาออกกลางคัน, ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้, ความคิดสร้างสรรค์, โรงเรียนทางเลือก, การศึกษาออนไลน์, หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความยุติธรรม, การสื่อสารเชิงบวก, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์, พลังงาน, การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ, มลภาวะ, ขยะ, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, เสรีภาพการแสดงออก, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, สิทธิเพศทางเลือก, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สวัสดิภาพแรงงาน, การเหยียดเชื้อชาติ, สงคราม และการก่อการร้าย, สิทธิความเป็นส่วนตัว, การลี้ภัย, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ความเชื่อและศาสนา, สื่อมวลชน, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, การเลือกตั้ง, การเมือง, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, คุณภาพชีวิต, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, ความเหลื่อมล้ำ, ตลาดผูกขาด, จริยธรรมทางธุรกิจ, การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย, ความยากจน, คอร์รัปชั่น, การวางแผนการเงิน

SEASIN ชวนนวัตกรสังคม 1) ส่งบทคัดย่อ Abstracts เพื่อนำเสนอ 2) ส่ง Roundable Proposals เป็นหัวข้อชวนถกประเด็นในวงคุย และ 3) ชวนนวัตกรสังคมที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมานำเสนอแผนการสร้างหรือนวัตกรรมสังคมที่กำลังสร้างอยู่ และรับ feedback  ในงานประชุมนานาชาติ Southeast Asian Social Innovation Network ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ที่กรุงเทพ 

โดยมีธีมการประชุมหลักในหัวข้อ Exploring the Asian Social Innovation Experience - Theory and Practice หรือ ประสบการณ์ด้านนวัตกรรมสังคม ทั้งเชิงทฤษฎี หรือเชิงปฎิบัติ และมีหัวข้อย่อย ดังนี้

 • Universities Enabling Social Innovation 
 • Social Innovation the Sustainable Development Goals 
 • Public Policy and Social Innovation
 • Measuring, Growing, Scaling and Sustaining Social Impact
 • Social Investment and Social Finance
 • Education and Training for Social Innovation 
 • Theory and Practice in Asia – Regional and Geographical Aspects of Social Innovation
 • Open Stream

รายละเอียดเอกสารในการสมัคร

Call for Abstracts

 • ส่งบทคัดย่อผลงาน ภาษาอังกฤษ  ความยาวไม่เกิน 200 คำ ไม่รวมอ้างอิง ใน Format ไฟล์ Microsoft Word  ฟอนต์ Times New Roman pt.12 Double Spacing 
 • ผู้ส่งทำผลงานออกมาในรูปแบบวิจัย กรณีศึกษา พรีเซนเทชั่น หรือในรูปแบบอื่นๆ
 • เชียนจากประสบการณ์การฝึกฝนและการตัดสินใจที่เกี่ยวกับนวัตกรรมสังคม ภายใต้หัวข้อที่กล่าวข้างต้น
 • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญให้ส่ง Extended Abstract (ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ) เพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุม 

 

Roundtable Proposals 

 • Roundtable คือวงคุยที่ประกอบไปด้วยผู้ทำงานด้านนโยบาย นักวิชาการ นวัตกรสังคม มาร่วมถกประเด็นเกี่ยวกับนวัตกรรมสังคม ภายใต้หัวข้อที่กล่าวข้างต้น
 • ส่ง Proposal นวัตกรรมสังคมที่ต้องการชวนถกในวง เป็นภาษาอังกฤษ  ความยาวไม่เกิน 400 คำ ไม่รวมอ้างอิง ใน Format ไฟล์ Microsoft Word  ฟอนต์ Times New Roman pt.12 Double Spacing  พร้อมระบุ keyword 3-5 คำ  ลักษณะหรือคุณสมบัติผู้ที่ต้องการให้ร่วมวง  และกำหนดระบบคัดกรองผู้ร่วมวงคุย (ถ้ามี)

 

Students of Social Innovation

 • SEASIN เห็นความสำคัญของเยาวชนในฐานะผู้แก้ไขปัญหาสังคม จึงต้องการเชิญชวนให้เยาวชนและนักวิชาการรุ่นใหม่เข้าร่วมงานและนำเสนอแผนงานและผลงานของพวกเขา เพื่อรับ feedback จากนักวิชาการรุ่นพี่ และชวนถกประเด็น
 • ส่งใบสมัคร ภาษาอังกฤษ  ความยาวไม่เกิน 200 คำ ไม่รวมอ้างอิง ใน Format ไฟล์ Microsoft Word  ฟอนต์ Times New Roman pt.12 Double Spacing 

 

หมดเขตรับสมัคร

 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (ขยายเวลารับสมัครจากเดิม วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.seasin-eu.org/
ส่งบทคัดย่อได้ที่ contact@seasin-eu.org