Online Course: Lean Data Approaches to Measure Social Impact

16 กรกฎาคม 2562
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, โรคติดต่อทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, ออฟฟิศซินโดรม, การออกกำลังกาย, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, อาหารปลอดภัย, โภชนาการและการบริโภคอาหาร, โรคอ้วน, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ความรุนแรงในโรงเรียน, การกลั่นแกล้ง, เพศศึกษา, การสอบ, การลาออกกลางคัน, ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้, ความคิดสร้างสรรค์, โรงเรียนทางเลือก, การศึกษาออนไลน์, หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความยุติธรรม, การสื่อสารเชิงบวก, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์, พลังงาน, การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ, มลภาวะ, ขยะ, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, เสรีภาพการแสดงออก, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, สิทธิเพศทางเลือก, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สวัสดิภาพแรงงาน, การเหยียดเชื้อชาติ, สงคราม และการก่อการร้าย, สิทธิความเป็นส่วนตัว, การลี้ภัย, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ความเชื่อและศาสนา, สื่อมวลชน, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, การเลือกตั้ง, การเมือง, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, คุณภาพชีวิต, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, ความเหลื่อมล้ำ, ตลาดผูกขาด, จริยธรรมทางธุรกิจ, การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย, ความยากจน, คอร์รัปชั่น, การวางแผนการเงิน
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ,
ใช้เทคโนโลยีแบบประหยัดต้นทุนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกคุณภาพสูงจากลูกค้าของคุณ

เกี่ยวกับคอร์ส
ข้อมูลไม่ใช่เรื่องน่ากลัว และการเรียนรู้วิธีเก็บข้อมูลเชิงลึกแนวใหม่ เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้ดีขึ้น คือตัวกระตุ้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ในคอร์สเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการลีนดาต้า (Lean Data) ของอคิวเมนต์ซึ่งเกี่ยวกับการวัดผลลัพธ์ทางสังคมและร่วมพิจาณากรณีศึกษาจากบริษัทที่ใช้ลีนดาต้านี้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ที่ได้ปรับปรุงคุณค่าที่ส่งให้กับลูกค้า (Value Proposition) ของพวกเขา จากนั้นคุณจะเลือกเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ สร้างแบบสำรวจที่มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและนำไปทดลองใช้จริงกับลูกค้า

คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาสำหรับกิจการเพื่อสังคมและองค์กรไม่แสวงหากำไรที่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างกลยุทธ์สำหรับการวัดผลลัพธ์ทางสังคม และกำลังมองหาความคล่องตัว การมีประสิมธิภาพ และประหยัดต้นทุนเพื่อที่จะทำความเข้าใจลูกค้าและประเมินผลกระทบทางสังคมของพวกเขา คอร์สนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการติดตามและการประเมินผล แต่หากสนใจคุณอาจจะพบเคล็ดลับและคำแนะนำที่มีประโยชน์หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเทคนิคการสำรวจระยะไกล เช่น การโทรศัพท์และการใช้ SMS

สิ่งที่จะได้เรียน
  • ระบุข้อบกพร่องของความคิด "การติดตามและประเมินผล" แบบดั้งเดิม
  • ทำความเข้าใจกับกรอบการทำงานลีนดาต้าของอคิวเมนต์สำหรับการวัดผลลัพธ์ทางสังคม
  • กำหนดโอกาสในการรวบรวมข้อมูลจากแนวทางของลูกค้า
  • สร้างแบบสำรวจที่มีความคล่องตัวเพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดผลิตภัณฑ์บริการหรือโปรแกรมของคุณจึงมีความหมายต่อลูกค้า
  • ระบุเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็ว
  • ใช้ลีนดาต้าภายในกิจการหรือองค์กรของคุณเอง
  • ฝึกการนำเสนอลีนดาต้าพร้อมกับข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำ
รายละเอียด
ราคา: ไม่มีค่าใช้จ่าย
เวลา: 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ระยะเวลา: 5 สัปดาห์

สมัครเรียนและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Lean Data Approaches to Measure Social Impact