news

depa Digital Transformation Fund for Community มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท

17 สิงหาคม 2019


, , , ,

Depa Digital Transformation Funds for Community

ที่มาที่ไป

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอื่นในการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนชนบท 
  2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับบุคคลอื่นเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท 

รางวัลที่จะได้รับ

การส่งเสริมโครงการและเงินทุนให้เปล่าเพื่อการสนับสนุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

โครงการรูปแบบที่ 1: โครงการจัดทำแผนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Conceptual Plan for Community) (C1) โดยให้เป็นเงินทุนสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน 

ระยะเวลาดำเนินโครงการสูงสุดไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงนามในสัญญา 

โครงการรูปแบบที่ 2: โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาชุมชน (Digital Transformation for Community) (C2) โดยให้เป็นเงินทุนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน โดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าโครงการที่เสนอขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 

ระยะเวลาดำเนินโครงการสูงสุดไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงนามในสัญญา 

หมดเขตรับสมัคร : ไม่มีระยะเวลาปิดรับสมัคร 

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ และดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร ได้ที่ Depa Digital Transformation Funds for Community


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below