UN-Habitat เปิดรับสมัครผู้สนใจอยากแก้ปัญหาขยะ เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก World Habitat Day 2019

02 กันยายน 2562
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์, พลังงาน, การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ, มลภาวะ, ขยะ

 

ที่มาที่ไป

UN-Habitat เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอยากแบ่งปันวิธีแก้ปัญหาในเชิงนวัตกรรมและวิธีจัดการที่สามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นความมั่งคั่งในงาน “วันที่อยู่อาศัยโลก World Habitat Day 2019” โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเปรียบเทียบวิธีแก้ปัญหาและวิธีการล้ำสมัยด้วยนวัตกรรมจากทั่วทุกมุมโลก และนำเสนอวิธีเหล่านี้ในงานวันที่อยู่อาศัยโลก ให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถนำกลับไปใช้และสร้างแรงบันดาลใจที่จะนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม 

วันที่อยู่อาศัยโลกจึงได้เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายหันมาสนใจปัญหาขยะ และปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น​ โดยมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยน “ขยะไร้ค่า” ให้เป็นโอกาสในการสร้างความมั่งคั่ง และเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของชุมชนและเมืองที่เราอาศัยอยู่

ผู้นำเสนอผลงานควรให้ความสำคัญกับ 5R - Rethinking (การคิดใหม่), Refusing (การปฏิเสธ) , Reducing (การลด), Reusing (การนำกลับมาใช้ใหม่) และ Recycling (รีไซเคิล) และโอกาสที่จะเปลี่ยนขยะให้เป็นความมั่งคั่ง 

การจัดการขยะที่ไร้ประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ดิน และน้ำ ทำลายสาธารณสุข ระบบนิเวศน์ และความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมไปถึง ก่อให้เกิดขยะสะสมในมหาสมุทรต่างๆ ทั่วโลก ในขณะเดียวกันการจัดการขยะอย่างยั่งยืนก็สร้างโอกาสต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ เมืองต่างๆ สามารถแก้ปัญหาที่ท้าทาย แต่ยังสามารถสร้างงาน สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนาสุขภาพและระบบนิเวศน์ ซึ่งจะนำไปสู่เมืองที่มีความสุข สุขภาวะที่ดี และรักษ์โลกได้มากขึ้น 

รางวัลที่จะได้รับ

Outcome: The best 20 submissions will be published and showcased as part of World Habitat Day. Other relevant submissions will be published on the UN-Habitat website and shared with Waste Wise Cities Campaign.

ผู้นำเสนอผลงานที่ดีที่สุด 20 ท่าน/กลุ่ม จะได้รับการเผยแพร่ และแสดงผลงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน วันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) ผู้นำเสนอผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ UN-Habitat

 และแบ่งปันแนวคิดกับ Waste Wise Cities Campaign 

คุณสมบัติผู้สมัครและการนำเสนอ

 • ทุกคนที่มีความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหาการจัดการขยะโดยการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 

 • มีความสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนต่อชีวิตผู้คน โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้หญิง เยาวชน ผู้พิการ

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของสังคม 

 • อยู่ในกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (the Sustainable Debelopment Goals) 

 • มีส่วนช่วยเพื่อการบรรลุวาระการพัฒนาเมืองใหม่ (the New Urban Agenda) 

 • สามารถประเมินผลได้

 • นวัตกรรมทันสมัย

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ UN-Habitat’s Call for Innovative Solutions to Transform Waste to Wealth

หมายเหตุ: 

 • ผู้สนใจจะต้องส่งเอกสารต่างๆ ไปยังอีเมล์ที่กำหนดบนเว็บไซต์ 

 • แนบจดหมายนำเสนอแนวคิด สูงสุดจำนวน 2 หน้า โดยมีเนื้อหา ดังนี้

  • คำอธิบาย: เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดกลุ่มเป้าหมาย

  • สถานะของข้อเสนอ หรือโครงการ: ช่วงออกแบบและวางแผน ช่วงเตรียม หรือช่วงดำเนินการ

  • งบประมาณ 

  • บุคคล หรือองค์กรที่สำคัญ 

หมดเขตรับสมัคร 6 กันยายน 2562