Presentation submissions for the 10th annual Ashoka U Exchange!

04 กันยายน 2562
การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ความรุนแรงในโรงเรียน, การกลั่นแกล้ง, เพศศึกษา, การสอบ, การลาออกกลางคัน, ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้, ความคิดสร้างสรรค์, โรงเรียนทางเลือก, การศึกษาออนไลน์, หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ความเชื่อและศาสนา, สื่อมวลชน, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, การเลือกตั้ง, การเมือง
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ,

ที่มาที่ไป

Ashoka U Exchange เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอไอเดียและหัวข้อต่างๆ กับโครงการ ซึ่งปีนี้ The Exchange ได้รับจัดเป็นเจ้าภาพร่วมกับ The University of St. Thomas ในเมือง Minneapolis, St. Paul รัฐ Minnesota ในวันที่ 16-18 เมษายน 2563 


ผู้สนใจสามารถนำเสนอเนื้อหาตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

  • การสอน, คอร์สเรียน, และคอร์สเรียนต่อเนื่อง (teaching, courses, and course sequences)

  • การมีส่วนร่วมของชุมชน (community engagement)

  • การมีส่วนร่วมของคณะ (faculty engagement)

  • ความเสมอภาค, ความหลากหลาย และการรวมอยู่  (equity, diversity, and inclusion)

  • กลยุทธ์บริหารองค์กร (institutional strategy)

  • วิจัยและการประเมิน (research and measurement)

  • การมีส่วนร่วมของนักเรียน (student engagement)

  • สวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดี (well-being) 

 

ธีมของโครงการ The Exchange 2020 ในปีนี้คือ “Building Bridges - Changemaking for the Common Good” ซึ่งทางโครงการเชิญชวนให้ทุกคนมาสำรวจและหาทางออกในแนวคิดนี้ร่วมกัน และส่งเสริมให้ทุกคนได้สะท้อนความคิดและวิธีการก้าวข้ามกฎเกณฑ์ต่างๆ ลำดับขั้น (hierachies) และไปจนถึงการเรียนรู้ที่ไม่เพียงจำกัดอยู่ในขอบเขตของมหาวิทยาลัย 


การคัดเลือก 

ทีมงานจาก the Ashoka U Exchange ซึ่งจะมีคณะกรรมการ (the Agenda council) เป็นผู้พิจารณาทุกๆ session และตัดสินว่า session ใดจะได้อยู่ในกำหนดการ the Exchange 2020 ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะตัดสินด้วยความยุติธรรมเพื่อให้มั่นใจในเนื้อหาที่มีความหลากหลาย และน่าสนใจสำหรับสังคมนวัตกรรม และชุมชนการศึกษาที่กำลังเติบโต 


สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้


หากคุณไม่มั่นใจว่าคุณต้องการจะเป็นผู้นำเสนอ คุณสามารถเลือกสมัครเข้าเป็นผู้ช่วยงานได้ ที่ apply to Facilitate

สมัครเข้าร่วม the Exchange 2020 ได้ที่  The Exchange 2020 Application


หมดเขตรับสมัคร 10 ตุลาคม 2562 
 

หมายเหตุ: การลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะเปิดในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

ผู้นำเสนอ และผู้ช่วยในงานจะได้รับการลงทะเบียนแบบ Early-Bird ด้วยเรท USD$699