news

UN-Habitat เปิดรับสมัครผู้สนใจอยากแก้ปัญหาขยะ เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก World Habitat Day 2019

2 กันยายน 2019


, , ,

ที่มาที่ไป

UN-Habitat เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอยากแบ่งปันวิธีแก้ปัญหาในเชิงนวัตกรรมและวิธีจัดการที่สามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นความมั่งคั่งในงาน “วันที่อยู่อาศัยโลก World Habitat Day 2019” โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเปรียบเทียบวิธีแก้ปัญหาและวิธีการล้ำสมัยด้วยนวัตกรรมจากทั่วทุกมุมโลก และนำเสนอวิธีเหล่านี้ในงานวันที่อยู่อาศัยโลก ให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถนำกลับไปใช้และสร้างแรงบันดาลใจที่จะนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม 

วันที่อยู่อาศัยโลกจึงได้เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายหันมาสนใจปัญหาขยะ และปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น​ โดยมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยน “ขยะไร้ค่า” ให้เป็นโอกาสในการสร้างความมั่งคั่ง และเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของชุมชนและเมืองที่เราอาศัยอยู่

ผู้นำเสนอผลงานควรให้ความสำคัญกับ 5R – Rethinking (การคิดใหม่), Refusing (การปฏิเสธ) , Reducing (การลด), Reusing (การนำกลับมาใช้ใหม่) และ Recycling (รีไซเคิล) และโอกาสที่จะเปลี่ยนขยะให้เป็นความมั่งคั่ง 

การจัดการขยะที่ไร้ประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ดิน และน้ำ ทำลายสาธารณสุข ระบบนิเวศน์ และความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมไปถึง ก่อให้เกิดขยะสะสมในมหาสมุทรต่างๆ ทั่วโลก ในขณะเดียวกันการจัดการขยะอย่างยั่งยืนก็สร้างโอกาสต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ เมืองต่างๆ สามารถแก้ปัญหาที่ท้าทาย แต่ยังสามารถสร้างงาน สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนาสุขภาพและระบบนิเวศน์ ซึ่งจะนำไปสู่เมืองที่มีความสุข สุขภาวะที่ดี และรักษ์โลกได้มากขึ้น 

รางวัลที่จะได้รับ

Outcome: The best 20 submissions will be published and showcased as part of World Habitat Day. Other relevant submissions will be published on the UN-Habitat website and shared with Waste Wise Cities Campaign.

ผู้นำเสนอผลงานที่ดีที่สุด 20 ท่าน/กลุ่ม จะได้รับการเผยแพร่ และแสดงผลงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน วันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) ผู้นำเสนอผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ UN-Habitat

 และแบ่งปันแนวคิดกับ Waste Wise Cities Campaign 

คุณสมบัติผู้สมัครและการนำเสนอ

 • ทุกคนที่มีความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหาการจัดการขยะโดยการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 
 • มีความสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนต่อชีวิตผู้คน โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้หญิง เยาวชน ผู้พิการ
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 • อยู่ในกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (the Sustainable Debelopment Goals) 
 • มีส่วนช่วยเพื่อการบรรลุวาระการพัฒนาเมืองใหม่ (the New Urban Agenda) 
 • สามารถประเมินผลได้
 • นวัตกรรมทันสมัย

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ UN-Habitat’s Call for Innovative Solutions to Transform Waste to Wealth

หมายเหตุ: 

 • ผู้สนใจจะต้องส่งเอกสารต่างๆ ไปยังอีเมล์ที่กำหนดบนเว็บไซต์ 
 • แนบจดหมายนำเสนอแนวคิด สูงสุดจำนวน 2 หน้า โดยมีเนื้อหา ดังนี้
  • คำอธิบาย: เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดกลุ่มเป้าหมาย
  • สถานะของข้อเสนอ หรือโครงการ: ช่วงออกแบบและวางแผน ช่วงเตรียม หรือช่วงดำเนินการ
  • งบประมาณ 
  • บุคคล หรือองค์กรที่สำคัญ 

หมดเขตรับสมัคร 6 กันยายน 2562 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below