news

Direct Aid Program: DAP

23 กันยายน 2019


, , ,

ทุนสนับสนุนโดยตรงสถานทูตออสเตรเลียประจำปี 2562 – 2563


ที่มาที่ไป

ทุนสนับสนุนโดยตรง (Direct Aid Program: DAP) สถานทูตออสเตรเลีย เป็นโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กสำหรับองค์กร ชุมชน หรือบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ทำงานเพื่อกิจกรรมด้านการพัฒนา สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

โครงการทุนสนับสนุนโดยตรง ได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อพัฒนาชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม มีโครงการหลายโครงการที่สถานทูตฯ ได้สนับสนุนในปีที่ที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น:

 • โครงการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยจากอุบัติภัยทางน้ำแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต
 • โครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดแก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการสนับสนุนการเข้าถึงไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนของชาวบ้านในชุมชนเกาะจิก จังหวัดจันทบุรี
 • โครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อเยาวชนชายแดนในจังหวัดตาก
 • โครงการจัดหาเครื่องมือการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในจังหวัดทางภาคตะวันออก

รางวัลที่จะได้รับ

โครงการจะได้รับเงินทุนระหว่าง AUD4,000 ถึง AUD24,000 หรือประมาณ 100,000 บาท ถึง 500,000 บาท 

คุณสมบัติผู้สมัคร/โครงการ

ทุนนี้เป็นทุนสำหรับกลุ่มองค์กร ชุมชนหรือบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ในประเทศไทย โครงการต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 • มีคุณสมบัติตามความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ Official Development Assistance (ODA) และไม่มีจุดประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไร 
 • มีผลงานเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ที่เป็นรูปธรรม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสมรรถภาพให้กับผู้รับในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างผลลัพธ์ที่จะดำเนินต่อไปหลังจากจบโครงการ 
 • มีความสามารถทางเทคโนโลยี และสามารถทำให้บรรลุผลได้ตามกรอบเวลา 
 • มีงบฝ่ายบุคคลและ/หรือการบริหารที่จำกัด
 • สามารถชี้แจงจุดประสงค์ได้ชัดเจน รวมทั้งรายงานความคืบหน้า และเงินทุน 
 • ยอมรับความร่วมมือของทางออสเตรเลียอย่างเหมาะสม เป็นต้น 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษาไทย: https://dap.smartygrants.com.au/BangkokDirectAidProgramTHAI…

English: https://dap.smartygrants.com.au/BangkokDirectAidProgram2019…

หมดเขตรับสมัคร

ปิดรับใบสมัครในศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 

หมายเหตุ

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.thailand.embassy.gov.au

โปรดติดต่อสถานทูตออสเตรเลียหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

ข้อมูลภาษาไทย โทร.02 344 6362 หรือ 02 344 6371 อีเมล์ [email protected]


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ