news

สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ กำลังเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

8 พฤษภาคม 2015


, ,
a012b916e3d84bee082a2590f8961626

สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)

สกส. เป็นหน่วยงานรัฐภายใต้ พรบ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มีพันธกิจในการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมผ่านการจัดการนวัตกรรมสังคมเพื่อนำสู่การแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานใน 4 อัตรา ได้แก่

  • เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินอาวุโส
  • ผู้ประสานงานโครงการอาวุโส
  • เจ้าหน้าที่งานสื่อสารสาธารณะและการตลาดเพื่อสังคม
  • นักวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์

สิ่งที่ต้องจัดส่ง

  • ประวัติการศึกษาโดยย่อ [cirriculum vitae/ resume]
  • ระบุตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร และ อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
  • เหตุผลโดยย่อที่สนใจต้องการทำงานที่ สกส. (ไม่เกินครึ่งหน้า A4)

ส่งเอกสารได้ที่ email: [email protected] ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ผู้มีคุณสมบัติและตรงความต้องการของสำนักงาน จะถูกแจ้งและนัดหมายสัมภาษณ์นับจากวันที่ 5 พฤษภาคม เป็นต้นไป

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below