news

โครงการ “เพศสื่อสาร” : Sex Communication Project

4 มิถุนายน 2020


, , ,
, , , , , ,

ที่มาที่ไป

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) เปิดรับข้อเสนอโครงการย่อยภายใต้โครงการ “เพศสื่อสาร” โดยมีจุดประสงค์ในการผลิตบุคคลให้เป็นนักเพศสื่อสาร เพิ่มทักษะในการผลิตสื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร ให้มีความรู้และมีทักษะในการเลือกช่องทางการสื่อสารและนำกลยุทธ์ด้านการตลาดมาใช้เพื่อเข้าถึงเป้าหมายได้ และยังมุ่งเน้นให้บุคคลมีความรู้ด้าน “เพศศึกษา” มากขึ้น

รางวัลที่จะได้รับ

มูลค่าโครงการละไม่เกิน 45,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเมษายน 2564 

คุณสมบัติผู้สมัคร

เปิดรับโครงการย่อยจำนวน 45 โครงการ เปิดรับเฉพาะนิสิต นักศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในทีมต้องมีคณะทำงานอย่างน้อย 5 คน

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ “เพศสื่อสาร” : Sex Communication Project

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ก่อนเวลา 18.00 น. 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ