news

[Online course] Lean Startup Principles for Social Sector

28 สิงหาคม 2020


ชื่อคอร์ส Lean Startup Principles for Social Sector 

เรียนรู้การประยุกต์กระบวนการเชิงนวัตกรรมจาก Silicon Valley เพื่อแก้ปัญหาสังคม 

คำอธิบาย

ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการลีน (Lean methodologies) เพื่อทดสอบ ทำให้สมบูรณ์ และปรับใช้ในระหว่างการสร้างธุรกิจเพื่อสังคม หรือนำเสนอสิ่งใหม่ภายในองค์กรเดิม โดยแนวคิดแบบลีนนี้ มีองค์ประกอบหลัก คือ การทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่างถ่องแท้ (validated learning) การทดลอง (experimentation) การออกผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่สำคัญและความสูญเปล่าจากการผลิต แต่เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการทำงาน ไปจนถึงกระบวนการวัดผล และได้รับข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าจากผู้บริโภค 

หลักการเหล่านี้สามารถนำไปใช้โดยนวัตกรทุกคน โดยเฉพาะ ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาสังคมที่มีความยากและท้าทายมาก เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอร์ส 

  • การทำการทดลอง การเปลี่ยนทิศทางของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด (Pivot) การรักษากระบวนการลีน และล้ำสมัย ในขณะที่ส่งมอบบริการหรือสินค้าให้กับผู้บริโภคตามหลักจรรยา โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม 
  •  ใช้ business canvas ให้เกิดประโยชน์เพื่อวางแผนนำเสนอ ปัญหา (pain) ประโยชน์หรือกำไร (gain) ของลูกค้า และสิ่งที่ต้องทำเพื่อบรรลุผลสำเร็จ
  • สร้างและทดสอบสมมติฐานเพื่อพัฒนาคุณค่าที่ส่งมอบให้กับลูกค้าของธุรกิจเพื่อสังคมของคุณ 

รูปแบบของการเรียน

  • เรียนออนไลน์ฟรี คอร์สยาวประมาณ 5 สัปดาห์ 
  • เรียนผ่าน Online Platform ของ Acumenacademy 
  • คอร์สเริ่มวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
  • สามารถกำหนดวันสิ้นสุดการเรียนเองได้ 
  • สามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อขอใบประกาศณียบัตรได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าเรียนได้ที่ Lean Startup Principles for Social Sector 

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below