news

เชิญชวนองค์กรภาคประชาสังคมสมัครขอทุนสนับสนุนจากกองทุนสหประชาชาติเพื่อป้องกันผู้หญิงและเด็กจากความรุนแรงในช่วงวิกฤตโรคระบาด COVID-19

19 ตุลาคม 2020


, , , , ,
, , , ,

ที่มาที่ไป 

กองทุนสหประชาชาติเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีเปิดรับผู้สมัครจากองค์กรภาคประชาสังคม (Civil society organizations: CSOs) ที่กำลังทำงานแนวหน้าในการแก้ปัญหาและรับมือเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิง (Violemce Against Women and Girls) ในช่วงวิกฤตโรคระบาด COVID-19 

กองทุนสหประชาชาติจะจัดลำดับความสำคัญจากใบสมัคร โดยให้ความสำคัญกับองค์กรเพื่อสิทธิสตรี องค์กรที่นำโดยสตรี และองค์กรสตรีขนาดเล็กก่อน เพื่อแสดงถึงคุณค่าของการเป็นพลังในการขับเคลื่อนการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิง และเป็นผู้นำในการเข้าถึงสตรีและเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  รวมถึงผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในระดับรากหญ้า 

ผู้สนับสนุนจะมุ่งเน้นไปยังการรับมือและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิง มุ่งแก้ปัญหาการละเลย หรือลดทอนคุณค่าของผู้หญิง ในช่วงภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อความรุนแรงที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้หญิงบางกลุ่ม เช่น ชนพื้นเมือง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ แรงงานทำงานบ้าน และผู้หญิงที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ 

รางวัลที่จะได้รับ 

  • เงินทุนระยะเวลา 3 ปี เริ่มต้น USD50,000 ถึง UDS150,000 (ประมาณ 1.5 ล้านบาท ถึง 4.6 ล้านบาท) สำหรับองค์กรภาคประชาสังคมขนาดเล็กซึ่งมีเงินทุนต่อปีน้อยกว่า 6 ล้านบาท
  • เงินทุนระยะเวลา 3 ปี เริ่มต้น UDS150,001 ถึง UDS1,000,000 (ประมาณ 1.5 ล้าน ถึง 31 ล้านบาท) สำหรับทุกๆ องค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • องค์กรภาคประชาสังคมที่นำโดยสตรี หรือเพื่อสิทธิสตรีที่มีองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญและบันทึกการทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิมนุษยชนของสตรี และการขจัดและต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิง 
  • งานหลักขององค์กรควรจะเกี่ยวข้องกับสิทธิสตรี ความเท่าเทียมทางเพศสภาพ การขจัดความรุนแรงของสตรี และความรุนแรงทางเพศ โดยมีพันธะที่จะสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถของสตรีและเด็กผู้หญิง 
  • สมัครในนามองค์กรเท่านั้น ซึ่งสามารถสมัครองค์กรเดียว หรือในฐานะองค์กรร่วมก็ได้ 
  • ผู้สมัครจะต้องดำเนินโครงการในประเทศที่มีรายชื่อในองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาความช่วยเหลือ (OECD DAC) 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม UN Trust Fund: Preventing Women & Girls Violence in COVID-19

หมดเขตรับสมัคร  4 พฤศจิกายน 2563 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ