news

[Online course] Driving business towards the Sustainable Development Goals

27 ตุลาคม 2020


, , , ,

ชื่อคอร์ส Driving business towards the Sustainable Development Goals

คำอธิบาย 

เหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง สงคราม ความอดอยาก และการทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่งที่มนุษยชาติต้องเผชิญ และเป็นเหตุผลที่องค์การสหประชาชาติรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2558 ซึ่งวาระนี้ประกอบด้วย 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ที่มุ่งเป้าไปยังการจัดการกับความท้าทายครั้งใหญ่ เช่น วิธีขจัดความยากจน วิธีป้องกันสิ่งแวดล้อม และวิธีการสร้างสันติภาพ และประเทศสมาชิกได้ปฏิญาณและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ในปี 2573 

คอร์สนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นจาก Rotterdam School of Management มหาวิทยาลัย Erasmus (RSM) ซึ่งมุ่งเน้นไปยังบทบาทหน้าที่ของภาคธุรกิจในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้นำบริษัทนานาชาติ และนักวิชาการด้านธุรกิจและการจัดการ ซึ่งเป็นผู้ที่จะมาแนะนำและสอนให้เข้าใจประเด็นปัญหาของภาคธุรกิจที่จะสามารถมีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นคำถาม เช่น ภาคธุรกิจจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลง และสร้างวัฒนธรรมธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างไร? การพัฒนาที่ยั่งยืนมีความเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอย่างไร? รวมถึงการค้นหาวิธีการที่ภาคธุรกิจสามารถร่วมสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับภาคประชาสังคม และโลกใบนี้โดยไม่สูญเสียผลกำไร 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอร์ส 

 • รู้และเข้าใจการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ และความสำคัญของแต่ละข้อที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ 
 • เข้าใจบทบาทของภาคธุรกิจในการส่งผ่านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร้างอนาคตที่มั่งคั่งรุ่งเรืองให้กับทุกคน 
 • สามารถระบุความสัมพันธ์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และความท้าทายในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
 • รู้ว่าวิธีการจัดการเชิงลึกสามารถส่งเสริมพัฒนา SDGs ได้ 
 • พัฒนาทัศนคติเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ การตระหนักรู้ และความกล้าหาญที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 • สามารถประเมินความมีประสิทธิผลของกลยุทธ์ทางธุรกิจในการส่งเสริม SDGs 

รูปแบบของการเรียน 

 • เรียนออนไลน์ฟรี ใช้เวลาประมาณ 15 ชั่วโมง 
 • เรียนผ่าน Online Platform ของ Coursera 
 • เริ่มเรียนได้ทันที 
 • สามารถกำหนดวันสิ้นสุดการเรียนเองได้ 
 • สามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อขอใบประกาศณียบัตรได้ 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าเรียนได้ที่ Driving business towards the Sustainable Development Goals


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below