news

กระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ (MFA) เชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการสำหรับองค์กรนอกภาครัฐระหว่างประเทศ (INGO)

17 มีนาคม 2021


,

ที่มาที่ไป 

กระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ (MFA) เชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการสำหรับองค์กรนอกภาครัฐระหว่างประเทศ (INGO) เพื่อสนับสนุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

เป้าหมายของนโยบายการพัฒนาของประเทศฟินแลนด์คือ การขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศฟินแลนด์มีมุมมองในระยะยาวเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนา โดยมุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญ 4 ประการดังต่อไปนี้

 • การเสริมสร้างสถานภาพและสิทธิของสตรีและเด็กผู้หญิง โดยให้ความสำคัญกับสิทธิทางเพศ (sexual rights) และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ (reproductive health rights)
 • เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและงานที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับนวัตกรรม รวมทั้งบทบาทของผู้หญิงในระบบเศรษฐกิจและผู้ประกอบการหญิง
 • การศึกษา ความสงบเรียบร้อยของสังคมและเป็นประชาธิปไตย โดยให้น้ำหนักกับคุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียมกัน พัฒนาระบบภาษีรวมถึงการสนับสนุนประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างการปรับตัวควบคู่ไปกับการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ อุตุนิยมวิทยาและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ป่าไม้ ตลอดจนพลังงานและการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

รางวัลที่จะได้รับ 

เงินทุนสนับสนุนให้แก่ INGO อาจเป็นทั้งเงินทุนหลักหรือเงินทุนสำหรับโครงการเพื่อจัดกิจกรรมในประเทศกำลังพัฒนา

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • ต้องมีสมาชิกอย่างน้อยสามสัญชาติที่แตกต่างกันในโครงสร้างขององค์กร
 • ดำเนินงานในมากกว่า 2 ประเทศ
 • ได้รับการจดทะเบียนและ / หรือมีอำนาจตามกฎหมายเป็นเวลาอย่างน้อยสองปี
 • มีเงินทุนจากแหล่งอื่นอย่างน้อย 1 แหล่ง

ข้อเสนอของโครงการจะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้

 • นำไปสู่ความสำเร็จของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030
 • สอดคล้องกับเป้าหมายและลำดับความสำคัญของนโยบายการพัฒนาของฟินแลนด์
 • นำวัตถุประสงค์คาบเกี่ยวของกระทรวงต่างประเทศ (Foreign Ministry’s cross-cutting) ไปปรับใช้ในนโยบายการพัฒนา ซึ่งก็คือความเท่าเทียมกันทางเพศ การไม่เลือกปฏิบัติ (โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับสิทธิและการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนพิการ) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ปล่อยมลพิษต่ำ
 • อย่างน้อยต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนตามที่กำหนดไว้ในข้อแนะนำของแนวทางสิทธิมนุษยชนในความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของฟินแลนด์ (human rights-based approach in Finland’s development cooperation)
 • ยึดมั่นในการจัดการตามผลลัพธ์หรือระบบที่เทียบเท่า
 • รวมถึงชี้แจงขอบเขตเนื้อหา หรือ ธีมของโปรเจคที่ต้องการระดมทุน

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม The 2021 Call for Proposals for International Non-governmental Organizations (INGOs)

หมดเขตรับสมัคร 26 มีนาคม 2564 

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below