news

เปิดรับสมัครโครงการ ASEAN Youth Social Innovation Challenge 2021

15 พฤษภาคม 2021


,

ที่มาที่ไป

จากความร่วมมือกันระหว่างศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (The Center for Southeast Asian Studies: CSEAS) กับสถาบันวิจัยน้ำแห่งนอร์เวย์ (Norwegian Institute for Water Research: NIVA) และ มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) กับเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมอาเซียนภาคเอกชน (ASEAN CSR Network) ภายใต้โครงการความร่วมมืออาเซียน – นอร์เวย์ว่าด้วยการสร้างขีดความสามารถในการลดมลพิษพลาสติกในภูมิภาคอาเซียน (ASEANO)  ได้มีการจัด “ASEAN Youth Social Innovation Challenge การค้นหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหามลพิษจากพลาสติก” เพื่อที่จะกระตุ้นเยาวชนในภาคธุรกิจให้มาร่วมกันสรรค์สร้างนวัตกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดการกับมลพิษจากพลาสติก

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้

  • เพื่อส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมในระยะเริ่มต้น ผ่านการเสริมสร้างศักยภาพ การให้คำปรึกษารวมทั้งการสนับสนุนด้านการเงิน
  • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้นำเยาวชนของธุรกิจเพื่อสังคม ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อลดมลพิษจากพลาสติก
  • เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับมลพิษจากพลาสติกในเยาวชน ASEAN
  • เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ของโครงการ ASEANO และสร้างขีดความสามารถในหมู่ธุรกิจต่าง ๆ ในการจัดการกับมลพิษจากพลาสติก
  • เพื่อลดช่องว่างของภาคเอกชนในการริเริ่มแก้ไขปัญหามลพิษจากพลาสติกใน ASEAN 

รางวัลที่จะได้รับ 

สำหรับการแข่งขันนี้ ผู้ประกอบการเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกใน 10 ประเทศสมาชิก ASEAN จะได้การมีส่วนร่วมในการสร้างขีดความสามารถและได้รับโอกาสในการพิชิตเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ชนะ 10,000 ดอลลาห์สหรัฐ (ประมาณ 3.1 แสนบาท) อีกทั้งการให้คำปรึกษาในการขยายธุรกิจ

ความคาดหวัง

จัดทำเอกสารเพื่อเสนอแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 10 ข้อของการริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคม

ฝึกอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 30 คนในการลดมลพิษจากพลาสติกใน ASEAN

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • เยาวชน อายุระหว่าง 18-30 ปี และมีสัญชาติในประเทศสมาชิก ASEAN
  • จัดตั้งทีม ทีมละ 3 ท่าน
  • บริหารจัดการธุรกิจเพื่อสังคมอย่างจริงจังในช่วงแรกเริ่ม และมีการดำเนินงานมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน
  • ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านสามารถเป็นสมาชิกได้เพียงแค่ 1 ทีม

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ASEAN Youth Social Innovation Challenge 

กรอกใบสมัครได้ที่ Apply here

หมดเขตรับสมัคร 24 พฤษภาคม 2564 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below