news

UNESCO: Hamdan Prize for Teacher Development รางวัลสำหรับการพัฒนาครู

29 พฤษภาคม 2021


,

องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO: ยูเนสโก) ได้จัดการมอบรางวัล Hamdan Prize สำหรับการพัฒนาครูผู้สอน

ที่มาที่ไป 

องค์การยูเนสโกเปิดรับการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัล Hamdan Prize สำหรับการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อช่วยให้ผู้คนอยู่ในฐานะพลเมืองโลกโดยปราศจากความเกลียดชังและความอคติ ในขณะเดียวกันก็พยายามสร้างสันติภาพ โดยผ่านทางความร่วมมือกันระหว่างประเทศในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

โครงการของยูเนสโกมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN General Assembly)ในปี 2015

ผู้ที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล

รัฐบาลของประเทศสมาชิกยูเนสโก โดยผ่านทางคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก และองค์การที่ไม่แสวงผลกำไร (Non-Governmental Organizations:NGOs) ที่มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับยูเนสโก สามารถเสนอชื่อได้สูงสุด 5 ครั้ง ซึ่งไม่สามารถเสนอชื่อตัวเองเข้าชิงได้

 • คณะกรรมการแห่งชาติ : เอกสารการเสนอรายชื่อต้องถูกร่างขึ้นโดยประธาน หรือเลขาธิการ. 
 • NGO ที่มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับยูเนสโก : เอกสารการเสนอรายชื่อต้องถูกร่างขึ้นโดยประธาน หรืออธิบดีที่สำนักงานใหญ่ หาก NGO มีหลายสาขา ให้หัวหน้าของสาขานั้น ๆ สามารถร่างเอกสารการเสนอรายชื่อได้ อย่างไรก็ตาม การรายงานที่ยืนยันว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่อนั้นได้รับการรับรองโดยผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานใหญ่ ควรรวมอยู่ในจดหมายเสนอชื่อจากสาขาด้วย

ผู้ที่สามารถเข้ารับการเสนอชื่อ 

 • สถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็น องค์กรหรือสถาบันระหว่างประเทศ ภาครัฐระหว่างประเทศ NGO สถาบันการศึกษาหรือวิจัยที่ดำเนินการด้านการสอนและการศึกษา
 • การเสนอชื่อต้องมุ่งเน้นไปที่โครงการที่จัดตั้งขึ้นหรือแผนงานของผู้สมัคร ซึ่งยังคงดำเนินการอยู่และดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด ควรให้ความสนใจกับการนำเสนอโครงการหรือแผนงานของผู้สมัครอย่างชัดเจนและมีแบบแผน
 • โครงการส่วนบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมการเสนอชื่อและการพิจารณาได้ จะต้องเป็นโครงการจากองค์หรือสถาบันเท่านั้นที่จะได้รับการเสนอชื่อ 

รางวัลที่จะได้รับ 

รางวัล UNESCO Hamdan มีจำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 100,000 ดอลลาห์สหรัฐ (หรือประมาณ 3.1 ล้านบาท) ในทุก ๆ 2 ปี ซึ่งนับว่าเป็นเงินรางวัลก้อนใหญ่ที่สุดของรางวัลในด้านการศึกษา รางวัลนี้จะสนับสนุนให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมทั้งยกระดับกิจกรรมของพวกเขา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 นี้ จะถูกตัดสินโดยผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโก ซึ่งเป็นไปตามการวิเคราะห์จากตัวแทนอิสระระหว่างประเทศฝ่ายรางวัล UNESCO-Hamdan สำหรับการพัฒนาครูผู้สอน ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านจากทุกภาคภูมิศาสตร์ การเสนอรายชื่อจะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อโครงการหรือแผนงานสอดคล้องกับข้อกำหนด 

โครงการที่ส่งโดยผู้สมัครจะต้องมีส่วนช่วยอย่างมากในการส่งเสริมการเรียนการสอน ตามหลักการและวัตถุประสงค์ขององค์การยูเนสโก ดังนี้

 • โดยการแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่มุ่งส่งเสริมประสิทธิผลของครู
 • โดยการสร้างสื่อการสอน หรือตัวช่วยพิเศษอื่น ๆ ซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อการพัฒนาของนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้
 • โดยการระดมความคิดริเริ่มและ / หรือวิธีการที่น่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิผลของครู
 • โดยการเสริมสร้างการประสานงานและการวิจัยที่รายงานและเพิ่มประสิทธิผลของครู

อย่างไรก็ตามกฎเกณฑ์ต่อไปนี้จะถูกนำไปประกอบการพิจารณา

 • โครงการหรือแผนงานจะต้องกำลังดำเนินมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงการประเมินผลลัพธ์และการตรวจสอบประสิทธิภาพ
 • ต้องแสดงถึงการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นต่อวัตถุประสงค์ขั้นพื้นฐานขององค์การยูเนสโก และองค์การสหประชาชาติในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • งานที่ประสบความสำเร็จแล้วนั้น จะต้องเป็นตัวอย่างและจุดประกายความคิดริเริ่มในแนวทางที่คล้ายคลึงกัน จะต้องแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการระดมทรัพยากรทางปัญญาและเครื่องมือใหม่ ๆ

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม UNESCO: Hamdan Prize for Teacher Development 

หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2564 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below