news

Pass-It-On Awards Program โดย Syster

25 กันยายน 2015


, ,
4f8085eaba32877c20c7b73cafd15e8d

Pass-It-On Awards Program โดย Syster

The Anita Borg Systers Pass-It-On หรือ (PIO) เป็นโครงการตามวิสัยทัศน์ของ แอนิต้า บอร์ก ที่ต้องการสร้างเครือข่ายสนับสนุนผู้หญิงที่ทำงานด้านเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เงินทุนสนับสนุนในโครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือผู้หญิงที่ทำงานในวงการเทคโนโลยี โครงการรับสมัครผู้หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ที่ต้องการทำงานในด้านเทคโนโลยี ในหลากหลายมิติ เช่น

  • ความช่วยเหลือในการเรียน การย้ายงาน หรือความเปลี่ยนแปลงอื่นๆในชีวิต
  • โครงการที่สร้างประโยชน์ให้แก่สตรีและชุมชน
  • โครงการที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงและเด็กสนใจในด้านเทคโนโลยี
  • ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา
  • ทุนการศึกษาไม่เต็มจำนวน
  • ทุนสนับสนุนไม่เต็มจำนวนในการจัดสัมมนาเชิงเทคนิค
  • การสอนและการสนับสนุนอื่นๆสำหรับผู้หญิงในด้านเทคโนดลยีหรือคอมพิวเตอร์

ทุนสนับสนุน

500 – 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 17,500 – 35,000 บาท)

กำหนดการรับสมัคร

หมดเขตวันที่ 21 ตุลาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://systers.submittable.com/submit/44675


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ