news

ทุนประชาธิปไตยแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 16

19 พฤศจิกายน 2021


, ,
,

16th Round of United Nations Democracy Fund : เงินทุนสนับสนุนสูงถึง 300,000 ดอลลาห์สหรัฐ (หรือประมาณ 9.8 ล้านบาท) ในระยะเวลาโครงการ 2 ปี

ที่มาที่ไป 

เปิดรับสมัครทุนประชาธิปไตยแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 16 (UNDEF) เพื่อสนับสนุนโครงการที่เสริมสร้างพลังประชาสังคม, โปรโมทสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มในกระบวนการประชาธิปไตย

กองทุน UNDEF ได้มอบทุนสนับสนุนส่วนใหญ่ให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมในท้องถิ่น ทั้งในช่วงการเปลี่ยนผ่านและช่วงการรวมตัวเป็นประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้ UNDEF จึงมีบทบาทที่แปลกใหม่และเป็นเอกลักษณ์ในการเสริมสร้างการทำงานแบบดั้งเดิมอื่น ๆ ของ UN ซึ่งก็คือ การทำงานร่วมกับรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก

ขอบเขตหัวข้อ 

ในรอบนี้ UNDEF ขอเชิญข้อเสนอโครงการที่ครอบคลุมอย่างน้อย 1 หัวข้อจากทั้งหมด 8 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

 • ศักยภาพและพลังของสตรี  (Women’s empowerment)
 • การเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาสังคม (Community activism)
 • หลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน (Rule of law and human rights)
 • การมีส่วนร่วมของเยาวชนรุ่นใหม่ (Youth engagement)
 • การเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของภาคประชาสังคมกับรัฐบาล (Strengthening civil society interaction with Government)
 • สื่อและอิสระในการรับรู้ข้อมูล (Media and freedom of information)
 • เครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ (Tools for knowledge)
 • กระบวนการเลือกตั้ง (Electoral processes)

รางวัลที่จะได้รับ 

 • การจัดสรรเงินทุนจะมีมูลค่าเริ่มต้นตั้งแต่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 3.2 ล้านบาท) และต้องไม่เกิน 300,000 ดอลลาห์สหรัฐ (หรือประมาณ 9.8 ล้านบาท) สำหรับทุก ๆ โครงการ โดยผู้สมัครจะต้องขอทุนสนับสนุนให้อยู่ภายในจำนวนที่กำหนด โดยโครงการส่วนใหญ่ที่ได้รับไม่เกิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 8 ล้านบาท)
 • ทุน UNDEF จะสนับสนุนให้กับโครงการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น 2 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร 

ผู้มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์

 • UNDEF สนุบสนุนโครงการที่ดำเนินงาน โดยองค์กรที่ไม่ใช่สหประชาชติ ไม่ใช่ส่วนบุคคล องค์กรที่แสวงหาผลกำไรหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้สมัครที่มีสิทธิ์จะต้องได้รับการแต่งตั้งขึ้นอย่างถูกต้องภายในประเทศหรือต่างประเทศ และมีสถานะทางกฏหมาย
 • ในขั้นตอนข้อเสนอโครงการ คุณจะต้องระบุประเภทขององค์กรที่สมัครขอรับทุนสนับสนุน: 
  • องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ส่งเสริมประชาธิปไตย
  • องค์กรอิสระและตามรัฐธรรมนูญ
  • หน่วยงาน องค์กร และสมาคมระหว่างรัฐบาลทั่วโลกและระดับภูมิภาค นอกเหนือจากสหประชาชาติ
  • UNDEF ให้ความสำคัญกับองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน โดยองค์กรจะต้องจัดตั้งอย่างถูกกฎหมาย ทั้งนี้ การรับรองโดยสหประชาชาติไม่ใช่ข้อกำหนดเบื้องต้นของการสมัครขอรับทุน และทาง UNDEF สนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคมในท้องถิ่นยื่นข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพสูง

โครงการระดับท้องถิ่นและระดับโลก/ระดับภูมิภาค

 • UNDEF เชิญชวนส่งข้อเสนอสำหรับโครงการที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศเดียว (ระดับท้องถิ่น) หรือหลายรัฐของภูมิภาค หรืออนุภูมิภาค หรือมีความตั้งใจที่จะดำเนินโครงการในระดับโลก โดยทาง UNDEF จะสงวนทรัพยากรของโครงการอย่างน้อย 80% ในแต่ละรอบของทุนสนับสนุนให้แก่โครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินงานในประเทศเดียว และจะจัดสรรอีกไม่เกิน 20% ให้แก่โครงการระดับโลกหรือภูมิภาค

เกณฑ์การประเมิณ

ในช่วงกระบวนการประเมิณ ข้อเสนอโครงการจะถูกประเมิณโดยอ้างอิงจากเกณฑ์การประเมิน 10 ข้อ ดังต่อไปนี้:

 • โครงการได้นำเสนอตามวัตถุประสงค์ของ UNDEF
 • โครงการนี้ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของสหประชาชาติ
 • โครงการนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 • โครงการจะส่งเสริมการรวมกลุ่มคนชายขอบและกลุ่มเปราะบาง
 • โครงการจะพัฒนาความเท่าเทียมกันทางเพศ
 • โครงการมีโอกาสที่ดีในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ
 • องค์กรของผู้สมัครมีประวัติที่มั่นคง
 • โครงการเป็นไปได้ดีในทั้งในด้านความคิดและการนำเสนอ
 • โครงการที่นำเสนอได้แสดงถึงความคุ้มค่าของเงิน 
 • โครงการมีแนวโน้มที่ดีของความยั่งยืนที่นานกว่าระยะเวลาของโครงการ

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 16th Round of United Nations Democracy Fund 

หมดเขตรับสมัคร  6 ธันวาคม 2564 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ