news

โครงการแข่งขันนวัตกรรมสำหรับเยาวชน : The Solv[ED] Youth Innovation Challenge

7 ธันวาคม 2021


, , , , , , ,
,

ที่มาที่ไป 

ขอเชิญเยาวชนที่มีอายุ 24 ปี หรือต่ำกว่าและมีความหลงไหลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับสังคมและโลกของคุณ สมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันนวัตกรรมสำหรับเยาวชน (Youth Innovation Challenge)

เยาวชน เปี่ยมไปด้วยพลัง ความสามารถ ความเห็นใจและความเฉลียวฉลาด ในการแก้ปัญหาของสังคม โลกและพื้นที่ต่าง ๆ ของพวกเขา  Solv[ED] ถูกออกแบบขึ้นเพื่อจุดประกายความรู้สึกถึงความสามารถของเยาวชนอายุ 24 ปีหรือต่ำกว่า พร้อมทั้งให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนเยาวชนให้กลายเป็น ผู้แก้ปัญหา ในสังคมและโลก

การแข่งขันนวัตกรรมสำหรับเยาวชนโดย Solv[ED] เป็นโอกาสสำหรับคุณ ในการเสนอแนวทางหรือวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เทคโนโลยีซึ่งมีจุดประสงค์ ดังนี้: 

 • ยกระดับโอกาสทางการศึกษาและผลลัพธ์สำหรับผู้เรียน ตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่ปฐมวัย
 • สนับสนุนโอกาสด้านการเงินและเศรษฐกิจสำหรับทุกคน
 • เร่งพัฒนาการเข้าถึงการดูแลสุขภาพและผลลัพธ์ทางสุขภาพ พร้อมทั้งการลดและขจัดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพให้หมดไป
 • ดำเนินการป้องกันความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) และผลกระทบ
 • กล่าวถึงความต้องการทางสังคม สิ่งแวดล้อม หรือเศรษฐกิจ ไม่จำเป็นต้องครอบคลุม 4 หัวข้อหลัก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

 • การเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย แนวทางแก้ปัญหา  (หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ดังนี้ 
  • สนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาคุณภาพสูง ซึ่งประกอบด้วย บุคคลในชุมชนชนบท ห่างไกล หรือพลัดถิ่น
  • เตรียมการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับแรงงานให้กับคนด้อยโอกาส
  • ช่วยให้ครูและนักการศึกษาได้สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและ/หรือผู้ใหญ่
 • ความยั่งยืน ประกอบด้วย แนวทางแก้ปัญหา  (หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)  ดังนี้
  • ลดการปล่อยคาร์บอนจากองค์กรหรือสังคมต่าง ๆ โดยการใช้พลังงานสะอาด
  • ช่วยเหลือสังคมให้ปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ อย่างเช่น สภาพอากาศสุดขั้ว
  • ผลิตสินค้าที่สามารถหมุนเวียน ซ่อมแซม ใช้ซ้ำและรีไซเคิลได้
  • สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรอาหารและน้ำอย่างยั่งยืนและมั่งคงให้แก่สังคมเมืองและชนบท
 • สุขภาพ ประกอบด้วย แนวทางแก้ปัญหา  (หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)  ดังนี้
  • ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
  • สนับสนุนการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพงให้แก่สังคมเมืองและชนบท
  • การเปิดใช้งานการป้องกัน การตรวจหา และการจัดการความเจ็บป่วย การระบาดใหญ่ และภัยคุกคามความปลอดภัยด้านสุขภาพ
  • สนับสนุนความเท่าเทียมด้านสุขภาพ อาทิเช่น การลดและขจัดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพให้หมดไป 
 • ความเจริญด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยแนวทางแก้ปัญหา  (หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ดังนี้
  • จัดการกับช่องว่างในการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและดิจิทัลที่จำเป็นในการเข้าร่วมในตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงไป
  • การสร้างแนวทางในการเพิ่มทักษะ การเปลี่ยนทักษะและการฝึกอบรมพนักงานใหม่ ตลอดจนเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ให้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง
  • สนับสนุนการเข้าถึงช่องทางที่สนับสนุนคนงานชั่วคราว ไม่เป็นทางการ และฟรีแลนซ์ พร้อมทั้งช่วยจัดหาความมั่นคง ความปลอดภัยและระบบนิรภัย
  • สร้างความมั่นใจให้กับการมีส่วนร่วมและคุณค่าแก่สตรี ในสังคมรายได้ต่ำและด้อยโอกาส ด้วยการสร้างสรรค์เทคโนโลยี  งานหรืออุตสาหกรรมใหม่ทั้งหมด
  • จัดหาตัวช่วยและโอกาสต่าง ๆ สำหรับการเข้าถึงงาน สินเชื่อและความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับชุมชนชายขอบ

รางวัลที่จะได้รับ 

10 แนวทางแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้สูงจะถูกคัดเลือกโดยผู้ตัดสินและจัดเป็น Solv[ED] Innovators โดยจะมีเงินทุนรางวัลกว่า 200,000 ดอลลาห์สหรัฐ (หรือประมาณ 6.5 ล้านบาท) มอบให้แก่ Solv[ED] Innovators นอกจากนี้ ผู้ที่ถูกคัดเลือกจะได้รับการให้คำปรึกษาและการฝึกสอนจากสมาชิกของชุมชน MIT และ MIT Solve

คุณสมบัติผู้สมัคร 

ทุก ๆ คนจากทุกประเทศที่มีอายุ 24 ปีหรือต่ำกว่า สามารถส่งแนวทางการแก้ปัญหามาได้ที่ Solv[ED] Youth Innovation Challenge

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Solv-ed Youth Innovation Challenge 

หมดเขตรับสมัคร 18 มกราคม 2565


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ