news

​THE WORLD FOOD PRIZE เพื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ผ่านการผลิตและกระจายอาหาร

14 เมษายน 2016


,
aa02834ecab876d5517a8d20107ef6ce

THE WORLD FOOD PRIZE เพื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ผ่านการผลิตและกระจายอาหาร

รางวัล World Food Prize เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มอบให้แก่ความสำเร็จของบุคคลที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ผ่านการพัฒนาคุณภาพ ปริมาณ และการเข้าถึงอาหารบนโลกใบนี้ โดยเปิดรับการเสนอชื่อจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในด้านที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมการผลิตอาหาร การแจกจ่าย และการเพิ่มปริมาณอาหารให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นต่อผู้คนที่อดอยาก

การทำงานของบุคคลเหล่านี้อาจเป็น แต่ไม่จำกัดเพียง งานในด้านดังต่อไปนี้ การพัฒนาดินและที่ดิน, พืชพันธุ์และปศุสัตว์, วิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีทางทหาร, โภชนาการ, การพัฒนาชนบท, การทำการตลาด, กระบวนการผลิตอาหารและบรรจุ, น้ำและสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาการขนส่งและแจกจ่าย, การบริหารจัดการอาหาร, การจัดองค์กรภาคประชาชน, การลดความยากจน, การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเงิน และการสร้างนโยบาย

ทุนสนับสนุน

ผู้ชนะจะได้รับทุนสนับสนุน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 8,750,000 บาท)

กำหนดการรับสมัคร

หมดเขต 1 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.worldfoodprize.org/en/nominations/the_world_food_prize_nomination_procedure/


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ