news

Young Southeast Asian Leaders Initiative Professional Fellows Program 2023

30 กรกฎาคม 2022


, , , ,

เปิดรับสมัครโครงการ ผู้นำเยาวชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2023

ที่มาที่ไป 

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับผู้นำรุ่นใหม่

Young Southeast Asian Leaders Initiative Professional Fellows Program เป็นโครงการแลกเปลี่ยน (ทุนเต็มจำนวน) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โดยมอบโอกาสให้ผู้นำรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ ได้ใช้เวลา 5-6 สัปดาห์กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือองค์ทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกอย่างมืออาชีพ โดยโครงการนี้ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อสนับสนุนความเข้าใจซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความเป็นผู้นำของสมาชิก รวมทั้งทักษะทางวิชาชีพและสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้นำรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหรัฐอเมริกาอย่างยั่งยืน YSEALI PFP บริหารงานภายใต้ 4 หัวข้อ ซึ่งได้แก่ การมีส่วนร่วมของพลเมือง การส่งเสริมเศรษฐกิจ การปกครองและสังคม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หัวข้อ (Theme)

 • การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Engagement)
 • การส่งเสริมเศรษฐกิจ (Economic Empowerment)
 • การปกครองและสังคม (Governance and Society)
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม (Sustainable Development and the Environment)

รางวัลที่จะได้รับ 

 • โครงการดูแลการเดินทางระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่าง ๆ 
 • ผู้เข้าร่วมจะได้รับความช่วยเหลือในการขอวีซ่า J-1 จาก American Councils
 • YESALI PFP จะดูแลค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่า รวมถึงการเดินทางเพื่อสัมภาษณ์ขอวีซ่า
 • YESALI PFP สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลยามฉุกเฉินให้แก่สมาชิก
 • ในระหว่างดำเนินโครงการ สมาชิกจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมสหรัฐ โดยการพักอาศัยกับครอบครัวอเมริกัน มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือพักอาศัยระยะสั้นกับโฮสต์

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 •  เป็นพลเมืองหรือมีถิ่นพำนักอยู่ 1 ใน 11 ประเทศของ YSEALI ซึ่งได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ เลสเตและเวียดนาม โดยผู้สมัครที่อยู่นอกเหนือจากประเทศดังกล่าวข้างต้นหรือกำลังอยู่ในโครงการระยะยาว  จะไม่ได้รับการพิจารณา 
 • เป็นผู้นำรุ่นใหม่ในภาครัฐ ภาคประชาสังคม หรือภาคเอกชน ที่แสดงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องตามการสมัคร
 • กำลังดำเนินอาชีพโดยประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ในช่วงเวลาที่สมัครโครงการ
 • อายุระหว่าง 25 ถึง 35 ปีในช่วงเริ่มโครงการ (เกิด 1 มีนาคม พ.ศ. 2529 และไม่เกิน 1 มีนาคม พ.ศ. 2540)
 • สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะข้ามวัฒนธรรม
 • สามารถระบุวัตถุประสงค์  หรือโครงการที่เลือกเอง ซึ่งผู้สมัครต้องการนำไปใช้ที่บ้าน ที่ทำงานหรือชุมชนของตนเอง
 • สามารถสื่อสาร รวมถึงการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำอย่างชัดเจน รวมทั้งทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Young Southeast Asian Leaders Initiative Professional Fellows Program 2023

หมดเขตรับสมัคร 5 สิงหาคม 2565


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ