news

2023-2024 Global Undergraduate Exchange Program

30 พฤศจิกายน 2022


,

ที่มาที่ไป 

Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ที่จะนำพาผู้นำในอนาคตไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพที่สำคัญ  รวมทั้งท่องวัฒนธรรมและค่านิยม

ผู้เข้าร่วมจะได้รับการคัดเลือกผ่านการแข่งขันความสามารถและความสำเร็จที่ผ่านมา (open, merit-based competition) Global Undergraduate Exchange Program ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลางสหรัฐและบริหารงานโดยหน่วยงาน World Learning

ผู้เข้าร่วมจะได้เข้าไปอยู่ในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยกับเพื่อนๆชาวอเมริกัน และต้องทำงานจิตอาสา 20 ชั่วโมง นอกเหนือจากหลักสูตรที่ผู้เข้าร่วมเลือก ผู้เข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา 1 วิชา 3 หน่วยกิต เพื่อให้มีความเข้าใจในประเทศสหรัฐอเมริกามากขึ้น

สิ่งที่จะได้รับ 

 • การส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประชากรชาวอเมริกาและประเทศอื่นๆ
 • นักเรียนจากประเทศ Global UGRAD จะได้รับการเติมเต็มประสบการณ์แลกเปลี่ยน ผลักดันความสามารถด้านวิชาการ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นผู้นำ
 • เพิ่มพูนความรู้และทักษะเชิงวิชาการที่มีความจำเป็นในการบรรลุเป้าหมายทางวิชาการและอาชีพในระยะยาว
 • ปลูกฝังความเข้าใจในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างกว้างขวางและเหมาะสม
 • นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนโอกาสเพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคมกับสถาบันในสหรัฐอเมริกาและชุมชนท้องถิ่น
 • ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับการใช้ชีวิตพลเมือง ของชุมชนทั้งในท้องถิ่นและทั่วโลกของตน อย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • Global UGRAD เปิดรับสมัครทุกสาขาวิชาโดยไม่แบ่งแยกทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธ์ุ หรือ ความพิการ การแข่งขันในโปรแกรมนี้มีการแข่งขันที่สูง เป็นการแข่งขันที่ขึ้นกับความสามารถและความสำเร็จที่ผ่านมา (merit based) ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะถูกคัดเลือกผ่านความเป็นเลิศทางวิชาการ ศักยภาพความเป็นผู้นำ รวมถึงความพร้อมที่จะเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Global UGRAD Program เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่
  • มีอายุ  18 ปีขึ้นไป
  • ประชากรในประเทศที่เข้าร่วม Global UGRAD โดยปัจจุบันอาศัยอยู่ ณ ประเทศดังกล่าว ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญาตรีภาคปกติ ในมหาลัยรัฐบาลหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง และเหลืออย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ตนเป็นนักศึกษาอยู่ หลังจากสิ้นสุด Global UGRAD program
  • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศบ้านเกิดของตน
  • สามารถเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก (อาจมีการฝึกภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายบางคน)
  • สามารถเริ่มเข้าเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนสิงหาคม ปี 2022 หรือ เดือนมกราคม ปี 2023 (ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะไม่มีสามารถเลือกภาคการศึกษาที่จะเข้าร่วมได้)
  • มีสิทธิที่จะได้รับและสามารถคงไว้ซึ่งวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนประเภท J-1 ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการเข้าร่วมโครงการ
  • ได้รับการอนุญาตจากแพทย์ ในการที่จะเข้าร่วมโครงการ
  • ให้สัญญาว่าจะกลับมายังประเทศบ้านเกิดของตนเมื่อสิ้นสุดโครงการ
  • บุคคลดังจะกล่าวต่อไปนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วม the Global UGRAD Program
   • ผู้ที่ถือสัญชาติอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างถูกกฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา
   • บุคคลที่ตอนนี้เรียน อาศัยหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของตน
   • พนักงานในท้องถิ่นของ U.S. missions abroad ผู้ซึ่งทำงานให้กับ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและ/หรือหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ จะไม่สามารถสมัครได้เป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากสิ้นสุดการจ้างงาน
   • สมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่ง เช่น คู่สมรส บุตร ถูกว่าจ้างอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ สมาชิกในครอบครัวจะไม่สามารถสมัครได้เป็นเวลา 1 ปีหลังจากสิ้นสุดการจ้างงาน
   • ลูกจ้างของ World Learning และสมาชิกในครอบครัวของลูกจ้าง World Learning

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.worldlearning.org/program/global-undergraduate-exchange-program/

หมดเขตรับสมัคร 15 ธันวาคม 2565 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ