news

​ทุน Oak Foundation เพื่อองค์กรพัฒนาเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร

12 มกราคม 2017


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , ,
,
95c3f5cdb42eebea33c8e69a07d7a499

Oak Foundation มอบทุนสนับสนุนสำหรับโครงการที่ทำงานเกี่ยวกับปัญหาสังคม โดยเน้นโครงการที่สามารถระบุปัญหาที่เป็นรากฐาน (root cause), มีความสามารถที่จะขยายงานหรือรูปแบบไปยังพื้นที่อื่นได้, มีแผนความยั่งยืนระยะยาว, มีแหล่งทุนที่มั่นคง, มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือ, ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ การสนับสนุนของมูลนิธิมีทั้งด้านงบประมาณ ความช่วยเหลือทางเทคนิค และการสร้างความร่วมมือ

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานเกี่ยวกับ
  • การต่อต้านความรุนแรงกับเด็ก
  • สิ่งแวดล้อม
  • การจัดการที่อยู่และคนไร้บ้าน
  • สิทธิมนุษยชนระดับสากล
  • ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง
  • ความเท่าเทียมทางการศึกษา
  • หรือหัวข้ออื่นๆ 
 • โครงการที่เสนอต้องไม่ขอทุนเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนส่วนตัวในทุกระดับชั้น
 • ไม่เป็นองค์กรทางศาสนา หรือ โครงการเพื่อจุดประสงค์ทางศาสนา
 • ไม่เป็นการหาเสียงหรือหาทุน

ทุนสนับสนุน

ทุนที่ขอจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 875,000 บาท)

กำหนดการรับสมัคร

ไม่มีกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม Oak Foundation Grant – How to Apply

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below