news

Impact ASEAN จัดประกวดนวัตกรรมโครงการอาสาสมัครเยาวชน

18 เมษายน 2017


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , ,
Screen Shot 2017-04-19 at 11

Youth Volunteering Innovation Challenge (YVIC) จัดประกวดโครงการอาสาสมัครเยาวชน เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค ด้วยการให้คำปรึกษาและทุนตั้งต้นหรือขยายผลแก่โครงการที่ริเริ่มโดยเยาวชนจากทุกประเทศในสมาคม ASEAN ภายใต้ชื่อการประกวด ‘Impact ASEAN

โดยนวัตกรรมจะต้องอยู่ภายใต้ 3 หัวข้อ ดังนี้

 1. การส่งเสริมการบรรลุ เป้าหมายความยั่งยืน (SDGs) ในระดับท้องถิ่นด้วย ด้วยงานอาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล การติดตามความคืบหน้าหรือด้วยวิธีใหม่ๆ
 2. การสร้างเปลี่ยนแปลงระดับพฤติกรรมจากกิจกรรม หรือเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวอาสาสมัครในเยาวชน 
 3. การพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและทางวิชาชีพผ่านการทำกิจกรรมอาสาสมัคร

คุณสมบัติโครงการ

 • เป็นโครงการอาสาสมัครที่คิดค้นและปฎิบัติโดยทีมเยาวชนที่มีสมาชิก 2-3 คน
 • สมาชิกทุกคนจะต้องมีอายุระหว่าง 18-30 ปี
 • สมาชิกทุกคนจะต้องพักอาศัยอยู่ในประเทศสัญชาติตัวเอง ดังนี้ บรูไน กัมพูชา อินโดเนเซีย ลาว มาเลเชีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม สิงคโปร์
 • มีเป้าหมายที่จะรวมกลุ่มคนที่ถูกกีดกันทางสังคมและคนชายขอบ เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำงาน
 • มีนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาที่มีศักยภาพที่จะสร้างประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ภายใต้ 3 หัวข้อดังกล่าว
 • มีเป้าหมายที่จะสร้างความยั่งยืนผ่านการวางกลยุทธ์ร่วมกับพาร์ทเนอร์ภาครัฐ องค์กรรากหญ้า ชุมชน เครือข่าย และการพัฒนาโมเดลการทำงาน
 • แสดงศักยภาพในการขยายกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ไปยังชุมชนอื่น และ/หรือยังภูมิภาคอื่น ในเชิงประจักษ์
 • แบ่งเป็น 2 รูปแบบตามระยะการทำงาน ดังนี้
  • ระยะพัฒนาไอเดียและทดลองต้นแบบ (Ideation and Prototype)
   • เป็นโครงการอาสาสมัครที่ริเริ่มโดยกลุ่มเยาวชนที่มาจากพื้นหลังหลากหลาย
   • มีไอเดียนวัตกรรมทางสังคม ซึ่งยังไม่ได้เริ่มการทำแบบทดลอง (prototype) หรือซึ่งได้ทดลองผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้วในโมเดลที่มีความเป็นไปได้ในการประสบความสำเร็จต่ำสุด (minimum viable model) โดยที่ยังไม่สามารถสร้างรายได้ได้
  • ระยะขยายผล Scale Up (Growth and Maturity)
   • เป็นโครงการอาสาสมัครที่อยู่ระหว่างปฎิบัติการและขยายผล
   • มีลูกค้า หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ โดยใช้โมเดลธุรกิจที่ใช้งานได้ แต่ยังไม่ถึงขั้นขยายผล หรือ มีปัญหาติดขัดเรื่องกระแสเงินสด (Cash flow) หรือ มีโมเดลธุรกิจที่ดี สามารถขยายผลได้ ไม่มีปัญหากระแสเงินสด และต้องการทุนขนาดใหญ่

กำหนดการ ปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม 2560​

การสนับสนุน แบ่งเป็น 2 รูปแบบตามระยะการทำงาน ดังนี้

 • โครงการ Start Up ในระยะพัฒนาไอเดียและทดลองต้นแบบ (Ideation and Prototype) 
  • โอกาสและพื้นที่ในการสร้างและทดลองไอเดีย ผ่านเวิร์คช็อปในประเทศ
  • 3 ทีมผู้เข้ารอบจากแต่ละประเทศจะได้รับทุนตั้งต้น พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาเพื่อทดลองต้นแบบ หลังการเข้าร่วมเวิร์คช็อปเป็นเวลา 1 เดือน 
  • 1 ทีมผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับการคัดเลือกให้ร่วมและ pitch โครงการในเวิร์คช็อประดับภูมิภาค
 • โครงการในระยะขยายผล (Growth and Maturity)
  • โอกาสและพื้นที่ในการสร้างและทดลองไอเดีย ผ่านเวิร์คช็อประดับภูมิภาค
  • 3 ทีมผู้เข้ารอบสุดท้ายจากแต่ละเวิร์คช็อประดับประเทศ ร่วมกับ 7 ทีม จากประเทศ ASEAN จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมและ pitch โครงการในเวิร์คช็อประดับภูมิภาค
  • 3 ทีมผู้ชนะจะได้รับทุนเพื่อขยายผล มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 343,000 บาท พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาเพื่อขยายผล เป็นเวลา 3 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม Youth Volunteering Innovation Challenge in ASEAN

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below