news

ร่วมเสนอชื่อผู้นำคนรุ่นใหม่ Forum of Young Global Leaders

9 พฤษภาคม 2017


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , ,
juliana-chan-ntu-editor-in-chief-asian-scientist-young-global-leader-ygl-world-economic-forum-wef-2ypuln04sq0yf783za8e80

The Forum of Young Global Leaders หรือ การประชุมผู้นำคนรุ่นใหม่สากลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อหาสุดยอดผู้นำเยาวชนจากทั่วโลก ทำงานทุ่มเทให้กับการสร้างสิ่งดีๆ เพื่อสังคม โดยเป็นแหล่งรวมผู้นำรุ่นใหม่ที่มีผลงานด้านต่างๆ ซึ่งได้รับการเสนอรายชื่อและคัดกรองผ่านกระบวนการที่เคร่งครัด การประชุมจึงจะประกอบไปด้วยผู้นำรุ่นใหม่ที่หลากหลายทั้งทางพื้นฐานครอบครัว ทางสัญชาติ-เชื้อชาติ และกลุ่มทางสังคม ทำให้สามารถเป็นตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในแต่ละกลุ่มได้ ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในภาคการเมืองการปกครอง ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา หรือภาคศิลปะและวัฒนธรรม

คุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอรายชื่อ

 • มีอายุไม่เกิน 37 ปี หรือเกิดวันที่ 1 มกราคม 2523 เป็นต้นไป
 • มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำและความสำเร็จในเชิงประจักษ์ เช่น มีประสบการณ์ทำงาน 5-15 ปี และมีตัวชี้วัดบทบาทความเป็นผู้นำในตลอดการทำงาน
 • มีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทให้แก่สังคม เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และได้รับการเชื่อถือในระดับท้องถิ่นและระดับสากล
 • มีความตระหนักรู้ และมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้ และต้องการจะพัฒนา
 • รายชื่อที่มาจากภาคธุรกิจจะทำงานรับผิดชอบการดำเนินงานขององค์กร หรือหน่วยงานหลักขององค์กรทั้งหมด โดยอยู่ในตำแหน่งประธาน ประธานกรรมการ CEO กรรมการผู้จัดการ ผู้ถือหุ้น หรือเทียบเท่า
  • หากบริษัทที่เสนอรายชื่อเป็นสมาชิก หรือเป็นหุ้นส่วนกับ World Economic Forum ผู้ได้รับการเสนอรายชื่อจะต้องได้รับการอนุญาตจาก CEO หรือ ประธานกรรมการก่อน
 • บริษัท องค์กร หรือบุคคลหนึ่งสามารถเสนอได้ 1 รายชื่อทุก 2 ปีเท่านั้น
 • ไม่เปิดให้เสนอรายชื่อตัวเอง

การสนุบสนุนที่จะได้รับ

 • โอกาสเข้าร่วมงานประชุมเยาวชนผู้นำสากล
 • ร่วมคิดและจัดตั้งโครงการ ทำการค้นคว้า
 • เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้นำเยาวชนสากล
 • โอกาสในการจัดตั้งกิจกรรมร่วมกับชุมชน​

กำหนดการรับสมัคร

 • หมดเขตเสนอชื่อ 31 พฤษภาคม 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Nominate a Young Global Leader

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below